pravila privatnosti

Introduction and Overview

Napisali smo ovu deklaraciju o zaštiti podataka (verzija 11.08.2022-312082637) kako bismo vam objasnili u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim nacionalnim zakonima koje lični podaci (u kratkim podacima) mi kao kontrolori – i procesori koje smo naručili (npr. provajderi) – obrađiće se u budućnosti i koje zakonske opcije imate. Termini koji se koriste treba da se razumeju kao rodno neutralni. Ukratko: sveobuhvatno vas obaveštavamo o podacima koje obrađujemo o vama. Izjave o privatnosti obično zvuče veoma tehnički i koriste pravne uslove. Ova politika privatnosti je, s druge strane, namenjena da vam što jednostavnije i transparentnije opiše najvažnije stvari. Koliko god da pogoduje transparentnosti, tehnički termini se objašnjavaju na čitalački način, nude se linkovi ka daljim informacijama i koristi grafika. Na taj način obaveštavamo jasnim i jednostavnim jezikom da lične podatke obrađujemo samo u kontekstu naših poslovnih aktivnosti ukoliko se daje odgovarajući pravni osnov. To svakako nije moguće ako napravite najsažetija, nejasna i pravno-tehnička objašnjenja koja su moguća, jer su često standard na internetu kada je u pitanju zaštita podataka. Nadam se da će vam sledeća objašnjenja biti zanimljiva i informativna i da možda postoji jedna ili druga informacija koju još niste znali. Ukoliko i dalje imate bilo kakvih pitanja, obratite se dole pomenutom odgovornom telu ili u otisku, pratite postojeće linkove i pogledajte dodatne informacije na lokacijama trećih lica. Naravno, naći ćete i naše kontakt podatke u otisku. Opseg Ova politika privatnosti se odnosi na sve lične podatke koje obrađujemo u kompaniji i na sve lične podatke koje obrađujemo kompanije koje smo naručili (procesori). Pod ličnim podacima podrazumevamo informacije u okviru značenja Umetnost. 4 br. 1 GDPR, kao što su ime, e-mail adresa i poštanska adresa osobe. Obrada ličnih podataka obezbeđuje da možemo da ponudimo i naplatimo naše usluge i proizvode, bilo onlajn ili van mreže. Opseg ove Politike privatnosti obuhvata: sva online prisustva (sajtovi, online prodavnice) kojima poslujemo Pojavljivanje na društvenim mrežama i e-mail komunikacija mobilne aplikacije za pametne telefone i druge uređaje Ukratko: Deklaracija o zaštiti podataka primenjuje se na sve oblasti u kojima se lični podaci obrađuju na strukturiran način u preduzeću putem pomenutih kanala. Ukoliko uđemo u pravne odnose sa vama van ovih kanala, obavestićemo vas odvojeno ako je potrebno. Pravne osnove U sledećoj deklaraciji o zaštiti podataka pružamo vam transparentne informacije o zakonskim principima i propisima, već pravnim osnovama Opšte uredbe o zaštiti podataka, koje nam omogućavaju obradu ličnih podataka. Što se tiče zakona EU, pozivamo se na REGULATIVU (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. Naravno, ovu Opštu uredbu EU o zaštiti podataka možete pročitati na internetu na sajtu EUR-Lex, pristup zakonu EU, u skladu sa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex32016R0679. Vaše podatke obrađujemo samo ako se primenjuje bar jedan od sledećih uslova: Saglasnost (član 6 (1) (a) GDPR): Dali ste nam vašu saglasnost za obradu podataka u određene svrhe. Primer bi bio skladištenje unetih podataka obrasca za kontakt. Ugovor (član 6 (1) (b) GDPR): U cilju ispunjenja ugovora ili pred ugovornih obaveza sa vama, obrađujemo vaše podatke. Na primer, ako zaključimo kupoprodajni ugovor sa vama, potrebne su nam lične informacije unapred. Zakonska obaveza (član 6 (1) (c) GDPR): Ako podležemo zakonskoj obavezi, obrađujemo vaše podatke. Na primer, dužni smo da čuvamo fakture za računovodstvo. Oni obično sadrže lične podatke. Legitimni interesi (član 6 (1) (f) GDPR): U slučaju legitimnih interesa koji ne ograničavaju vaša osnovna prava, zadržavamo pravo da obrađujemo lične podatke. Na primer, potrebno je da obradimo određene podatke kako bismo bezbedno i ekonomski efikasno upravljali našim veb sajtom. Ova obrada je stoga legitiman interes. Kod nas se obično ne javljaju i drugi uslovi kao što su percepcija snimaka u javnom interesu i vršenje službenog autoriteta kao i zaštita vitalnih interesa. Ako takva pravna osnova treba da bude relevantna, ona će biti naznačena na odgovarajućem mestu. Pored propisa EU, primenjuju se i nacionalni zakoni: U Austriji, ovo je Savezni akt o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka (Zakon o zaštiti podataka) ili FADP za kratko vreme. U Nemačkoj se primenjuje Savezni zakon o zaštiti podataka ili BDSG nakratko. Ukoliko se primenjuju drugi regionalni ili nacionalni zakoni, obavestićemo vas u sledećim odeljcima. Kontakt detalji odgovornog lica Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom podataka ili obradom ličnih podataka, u nastavku teksta ćete pronaći kontakt podatke odgovornog lica ili tela: LEDOPAX Vesna Borojević Hardtstr.16 76185 Karlsrue , Nemačka Ovlašćena da zastupa: Vesna Borojević E-mail: info@ledopax.com Tel: +49 1579-2621832 Otisak: https://www.ledopax.com/imprint/ Period skladištenja Činjenica da čuvamo lične podatke samo onoliko dugo koliko je apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda je opšti kriterijum za nas. To znači da lične podatke brišemo čim razlog obrade podataka više ne postoji. U nekim slučajevima, mi smo u zakonskoj obavezi da čuvamo određene podatke čak i nakon prestanka prvobitne namene, npr. Ako želite da vaši podaci budu izbrisani ili ako opozovete svoj pristanak na obradu podataka, podaci će biti izbrisani što je pre moguće i inofarkt jer ne postoji obaveza njihovog čuvanja. O konkretnom trajanju odgovarajuće obrade podataka ćemo vas obavestiti u nastavku, ukoliko budemo imali dodatne informacije o tome. Prava na osnovu Opšte uredbe o zaštiti podataka U skladu sa članom 13, 14 GDPR, obaveštavamo vas o sledećim pravima na koja imate pravo u cilju postizanja pravedne i transparentne obrade podataka: Prema članu 15 GDPR, imate pravo na informacije o tome da li obrađujemo vaše podatke. U tom slučaju, imate pravo da primite kopiju podataka i da pribavite sledeće informacije: svrhu za koju sprovodimo obradu; kategorije, ili tipove podataka koji se obrađuju; ko prima ove podatke i, ako se podaci prenose u treće zemlje, kako se bezbednost može garantovati; koliko dugo će podaci biti uskladišteni; postojanje prava na ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obrade i prava na prigovor na obradu; da možete da se žalite nadzornom organu (linkove ka ovim organima možete pronaći u nastavku); poreklo podataka, ako ih nismo prikupili od vas; da li se profilisanje sprovodi, već da li se podaci automatski procenjuju kako bi se dobio vaš lični profil. Prema članu 16 GDPR, imate pravo na ispravljanje podataka, što znači da moramo ispraviti podatke ako pronađete greške. Prema članu 17 GDPR, imate pravo brisanja ("pravo da budete zaboravljeni"), što u konkretnom smislu znači da možete da zatražite brisanje vaših podataka. Prema članu 18 GDPR, imate pravo na ograničavanje obrade, što znači da možemo samo da čuvamo podatke, ali ih više ne koristimo. Prema članu 20 GDPR, imate pravo na prenosivost podataka, što znači da ćemo vam na zahtev dostaviti vaše podatke u zajedničkom formatu. Prema članu 21 GDPR, imate pravo prigovora, što podrazumeva promenu obrade nakon primene. Ako je obrada vaših podataka zasnovana na članu 6 (1) (e) (javni interes, vršenje službenog organa) ili član 6 (1) (f) (legitimni interes), možete se usprotiviti obradi. Potom ćemo u najkraćem mogućem roku proveriti da li možemo zakonski da ispoštujemo ovaj prigovor. Ako se podaci koriste u direktne marketinške svrhe, u svakom trenutku možete da se usprotivite ovom tipu obrade podataka. Nakon toga više ne možemo da koristimo vaše podatke za direktan marketing. Ako se podaci koriste za izvršavanje profilisanja, u svakom trenutku možete da se usprotivite ovom tipu obrade podataka. Nakon toga više ne možemo da koristimo vaše podatke za profilisanje. Prema članu 22 GDPR, možda imate pravo da ne podležete odluci zasnovanoj isključivo na automatizovanoj obradi (npr. profilisanju). Prema članu 77 GDPR, imate pravo da uložite žalbu. To znači da možete da se žalite Upravi za zaštitu podataka u bilo kom trenutku ako verujete da obrada podataka ličnih podataka narušava GDPR. Ukratko: Imate prava – ne ustručavajte se da kontaktirate odgovorno telo navedeno iznad! Ako verujete da obrada vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su vaši zahtevi za zaštitu podataka prekršeni na bilo koji drugi način, možete se žaliti nadzornom organu. Ovo je uprava za zaštitu podataka za Austriju, čija se internet strana može naći pod https://www.dsb.gv.at/. U Nemačkoj postoji službenik za zaštitu podataka za svaku saveznu državu. Za više informacija možete se obratiti Saveznom komesaru za zaštitu podataka i slobodu informacija (BfDI). Za našu kompaniju odgovorna je sledeća lokalna uprava za zaštitu podataka: Baden-Württemberg autoritet za zaštitu podataka Državni komesar za zaštitu podataka: dr Stefan Brink Adresa: Königstraße 10a, 70173 Štutgart Tel: 07 11/61 55 41-0 E-mail adresa: poststelle@lfdi.bwl.de Website: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ Prenos podataka u treće zemlje Podatke prenosimo ili obrađujemo u zemlje van EU (treće zemlje) samo ako pristanete na ovu obradu, ako je to zakonom propisano ili ugovorno neophodno i u svakom slučaju samo u meri u kojoj je to generalno dozvoljeno. Vaša saglasnost je u većini slučajeva najvažniji razlog zašto imamo podatke obrađene u trećim zemljama. Obrada ličnih podataka u trećim zemljama kao što su SAD, gde mnogi proizvođači softvera nude usluge i imaju svoje lokacije servera, može da znači da se lični podaci obrađuju i čuvaju na neočekivane načine. Izričito ističemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. Obrada podataka od strane američkih servisa (kao što je Google Analytics) može dovesti do činjenice da dati Komunikacije Rezime komunikacije 👥 Subjekti podataka: Svako ko komunicira sa nama telefonom, e-mailom ili online formularom 📓 Obrađeni podaci: npr. broj telefona, ime, e-adresa, uneti podaci obrasca. Više detalja možete pronaći u tipu kontakta koji je korišćen 🤝 Svrha: Abwicklung der Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern usw. 📅 Period skladištenja: Trajanje poslovnog predmeta i zakonska regulativa ⚖️ Pravni osnov: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contract), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimate interests) Ukoliko nas kontaktirate i komunicirate telefonom, e-poštom ili obrascem na mreži, mogu se obraditi lični podaci. Podaci će biti obrađeni za obradu i obradu vašeg pitanja i povezane poslovne transakcije. Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je to zakonom propisano. Subjekti podataka Svi oni koji traže kontakt sa nama putem kanala komunikacije koje smo obezbedili pogođeni su pomenutim procesima. Telefon Kada nas pozovete, podaci o pozivu se čuvaju pseudonimno na odgovarajućem krajnjem uređaju i kod provajdera telekomunikacija koji se koristi. Pored toga, podaci kao što su ime i broj telefona zatim se mogu poslati e-poštom i uskladištiti da bi se odgovorilo na zahtev. Podaci će biti izbrisani čim se poslovni predmet završi i zakonski uslovi to dozvole. E-pošta Ako komunicirate sa nama putem e-pošte, podaci mogu biti uskladišteni na odgovarajućem uređaju (računaru, laptopu,... pametnom telefonu) i podaci mogu biti uskladišteni na serveru e-pošte. Podaci će biti izbrisani čim se poslovni predmet završi i zakonski uslovi to dozvole. Obrasci na mreži Ako komunicirate sa nama koristeći onlajn obrazac, podaci će biti uskladišteni na našem web serveru i, ako je potrebno, prosleđeni na e-mail adresu od strane nas. Podaci će biti izbrisani čim se poslovni predmet završi i zakonski uslovi to dozvole. Pravne osnove Obrada podataka se zasniva na sledećim pravnim osnovama: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost): Dajete nam saglasnost da čuvamo vaše podatke i da nastavimo da ih koristimo u svrhe koje se odnose na poslovni slučaj; Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (ugovor): Postoji potreba za izvođenjem ugovora sa vama ili procesorom kao što je.dem telefonski provajder ili moramo obraditi podatke za pred ugovorne aktivnosti, kao što je priprema ponude; Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi): Želimo da vodimo upite klijenata i poslovnu komunikaciju u profesionalnom okviru. U tu svrhu neophodni su određeni tehnički objekti kao što su programi za e-poštu, Exchange serveri i mobilni operateri kako bi mogli efikasno da posluju. Kolačiće Rezime kolačića 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: u zavisnosti od odgovarajućeg kolačića. Više detalja možete pronaći ispod ili kod proizvođača softvera koji postavlja kolačić. 📓 Obrađeni podaci: Zavisi od kolačića koji se koristi. Više detalja možete pronaći ispod ili kod proizvođača softvera koji postavlja kolačić. 📅 Period skladištenja: u zavisnosti od odgovarajućeg kolačića, može da varira od časova do godina ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitimni interesi) Šta su kolačići? Naš veb sajt koristi HTTP kolačiće za skladištenje podataka specifičnih za korisnika. U sledećem, objašnjavamo šta su kolačići i zašto se koriste kako biste bolje razumeli sledeće smernice privatnosti. Svaki put kada pregledate Internet, koristite pregledač. Poznati pregledači uključuju Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Većina Web lokacija skladišti male tekstualne datoteke u pregledaču. Ove datoteke se zovu kolačići. Jedna stvar se ne može osporiti: kolačići su zaista korisni pomagači. Skoro sve Veb lokacije koriste kolačiće. Preciznije, to su HTTP kolačići, jer postoje i drugi kolačići za druge oblasti primene. HTTP kolačići su male datoteke koje je naš veb sajt uskladištio na vašem računaru. Ove datoteke kolačića se automatski stišaju u fasciklu sa kolačićima, "mozak" vašeg pregledača. Kolačić se sastoji od imena i vrednosti. Prilikom definisanja kolačića, moraju biti navedeni i neki atributi. Kolačići skladište određene korisničke podatke o vama, kao što su jezičke ili lične postavke stranice. Kada ponovo posetite naš sajt, vaš pregledač prenosi informacije "vezane za korisnika" nazad na naš sajt. Zahvaljujući kolačićima, naš sajt zna ko ste i nudi vam postavku na koju ste navikli. U nekim pregledačima svaki kolačić ima svoju datoteku, a u drugima, kao što je Firefox, svi kolačići se skladište u jednoj datoteci. Sledeća grafika prikazuje moguću interakciju između veb pregledača, kao što je Chrome i veb servera. Veb pregledač zahteva Veb lokaciju i dobija kolačić nazad sa servera, koji pregledač ponovo koristi čim se zatraži druga stranica. Tu su i kolačići prve strane i kolačići treće strane. Kolačiće prve strane kreira direktno naš sajt, kolačiće trećih strana kreiraju partnerski veb-sajtovi (npr. Google Analytics). Svaki kolačić mora da se procenjuje pojedinačno, jer svaki kolačić skladišti različite podatke. Vreme isteka kolačića takođe varira od nekoliko minuta do nekoliko godina. Kolačići nisu softverski programi i ne sadrže viruse, trojance ili druge "štetočine". Kolačići takođe ne mogu da pristupe informacijama sa računara. Na primer, ovako mogu da izgledaju podaci o kolačićima: Ime: _ga Vrednost: GA1.2.1326744211.152312082637-9 Svrha: Razlikovanje posetilaca web sajta Rok trajanja: posle 2 godine Pregledač bi trebalo da može da podrži ove minimalne veličine: Najmanje 4096 bajta po kolačiću Najmanje 50 kolačića po domenu Najmanje 3000 kolačića ukupno Koje vrste kolačića postoje? Pitanje koje kolačiće posebno koristimo zavisi od usluga koje se koriste i pojašnjeno je u sledećim odeljcima smernica privatnosti. U ovom trenutku želimo ukratko da razgovaramo o različitim tipovima HTTP kolačića. Postoje 4 vrste kolačića: Esencijalni kolačići Ovi kolačići su neophodni da bi se obezbedile osnovne funkcije web sajta. Na primer, ovi kolačići su potrebni kada korisnik u korpu za kupovinu uloћi proizvod, a zatim nastavi da surfuje na drugim stranicama, a kasnije ide na odjavu. Ovi kolačići ne brišu korpu za kupovinu, čak i ako korisnik zatvori prozor pregledača. Namenski kolačići Ovi kolačići prikupljaju informacije o ponašanju korisnika i da li korisnik dobija neke poruke o greškama. Pored toga, ovi kolačići se takođe koriste za merenje vremena učitavanja i ponašanja veb sajta na različitim pregledačima. Ciljani kolačići Ovi kolačići pružaju bolje korisničko iskustvo. Na primer, čuvaju se unete lokacije, veličine fontova ili podaci obrasca. Kolačići za oglašavanje Ovi kolačići se nazivaju i ciljani kolačići. Oni služe da korisniku obezbede pojedinačno prilagođeno oglašavanje. Ovo može biti veoma zgodno, ali i veoma iritantno. Obično, kada prvi put posetite Veb lokaciju, bićete upitani koji od ovih tipova kolačića želite da dozvolite. I naravno, ova odluka je takođe uskladištena u kolačiću. Ukoliko želite da saznate više o kolačićima i ne plašite se tehničke dokumentacije, preporučujemo https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, zahtev za komentare Radne grupe za internet inženjering (IETF) pod nazivom "HTTP Mehanizam upravljanja državom". Svrha obrade putem kolačića Svrha na kraju zavisi od odgovarajućeg kolačića. Više detalja možete pronaći ispod ili kod proizvođača softvera koji postavlja kolačić. Koji podaci se obrađuju? Kolačići su mali asistenti za mnogo različitih zadataka. Nažalost, nije moguće generalizovati koji podaci se čuvaju u kolačićima, ali ćemo vas obavestiti o obrađenim ili uskladištenim podacima u okviru sledeće deklaracije o zaštiti podataka. Period skladištenja kolačića Period skladištenja zavisi od odgovarajućeg kolačića i dalje je naveden ispod. Neki kolačići se brišu posle manje od sat vremena, drugi mogu da ostanu uskladišteni na računaru nekoliko godina. Oni takođe utiču na sam period skladištenja. Sve kolačiće možete ručno izbrisati u bilo kom trenutku putem pregledača (pogledajte i ispod "Pravo na objekat"). Pored toga, kolačići zasnovani na saglasnosti biće izbrisani najkasnije nakon opoziva vaše saglasnosti, pri tom zakonitost skladištenja do tada ostaje neugrožena. Pravo na prigovor – kako mogu da izbrišem kolačiće? Kako i da li želite da koristite kolačiće sve je na vama. Bez obzira na to iz koje usluge ili veb lokacije kolačići potiču, uvek imate mogućnost brisanja, onemogućavanja ili samo delimičnog dozvoljavanja kolačića. Na primer, možete blokirati kolačiće nezavisnih proizvođača, ali dozvoliti sve ostale kolačiće. Ako želite da saznate koji kolačići su uskladišteni u vašem pregledaču, ako želite da promenite ili izbrišete postavke kolačića, ovo možete pronaći u podešavanjima pretraživača: Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chrome-u Safari: Upravljanje kolačićima i podacima veb sajta pomoću Safarija Firefox: Izbrišite kolačiće da biste uklonili podatke koje su Veb lokacije stavile na vaš računar Internet Explorer: Brisanje kolačića i upravljanje njima Microsoft Edge: Brisanje kolačića i upravljanje njima Ako u principu ne želite kolačiće, možete da podesite pregledač tako da vas uvek obaveštava kada treba da se podesi kolačić. Ovo vam omogućava da odlučite za svaki pojedinačni kolačić bez obzira da li dozvoljavate kolačić ili ne. Procedura varira u zavisnosti od pregledača. Najbolje je potražiti uputstva u Google-u sa terminom za pretragu "Delete cookies Chrome" ili "Disable cookies Chrome" u slučaju Chrome pregledača. Pravni osnov Od 2009. postoje takozvane "smernice za kolačiće". Navodi da skladištenje kolačića zahteva vašu saglasnost (član 6 (1) (a) GDPR). Međutim, unutar zemalja EU još uvek postoje veoma različite reakcije na te direktive. U Austriji je, međutim, ta direktiva preneta u stav 96(3) Zakona o telekomunikacijama (TKG). U Nemačkoj, politika kolačića nije transponovana kao nacionalni zakon. Umesto toga, primena ove direktive je u velikoj meri sprovedena u ~ 15 (3) Zakona o Telemediji (TMG). Za strogo neophodne kolačiće, čak i ako se ne da saglasnost, postoje legitimni interesi (član 6 para. 1 lit. f GDPR), koji su u većini slučajeva ekonomske prirode. Želimo da posetiocima web sajta pružimo prijatno korisničko iskustvo i za ovaj određeni kolačići su često apsolutno neophodni. Ukoliko se ne koriste apsolutno neophodni kolačići, ovo će biti učinjeno samo ako date svoj pristanak. Pravni osnov u tom pogledu je član 6 (1) (a) GDPR. U sledećim odeljcima bićete detaljnije informisani o korišćenju kolačića, ako softver koji se koristi koristi koristi kolačiće. Registracija Rezime registracije 👥 Subjekti podataka: Sva lica koja registruju, kreiraju nalog, prijave se i koriste nalog. 📓 Obrađeni podaci: e-adresa, ime, lozinka i drugi podaci prikupljeni tokom registracije, prijavljivanja i korišćenja naloga. 🤝 Svrha: Pružanje naših usluga. Komunikacija sa klijentima u vezi sa Uslugama. 📅 Period skladištenja: Sve dok postoji nalog preduzeća povezan sa tekstovima, a zatim obično 3 godine. ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. b GDPR (ugovor), Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi) Ako se registrujete kod nas, lični podaci mogu biti obrađeni ako unesete lične podatke ili podatke kao što je IP adresa se prikuplja tokom obrade. Šta podrazumevamo pod prilično glomazim terminom "lični podaci" možete pročitati u nastavku. Molimo Vas da unesete samo podatke koji su nam potrebni za registraciju i za koje imate odobrenje trećeg liga ukoliko se registrujete u ime trećeg ličenja. Ako je moguće, koristite jaku lozinku koju ne koristite nigde drugde i e-adresu koju redovno preuzimate. U sledećem vas obaveštavamo o tačnom tipu obrade podataka, jer bi trebalo da se osećate prijatno kod nas! Šta je registracija? Prilikom registracije, prihvatamo određene podatke od vas i omogućavamo vam da se kasnije jednostavno prijavite na nas online i koristite svoj nalog kod nas. Nalog kod nas ima prednost što ne morate svaki put sve ponovo da unosite. Štedi vreme, trud i na kraju sprečava greške u pružanju naših usluga. Zašto obrađujemo lične podatke? Ukratko, obrađujemo lične podatke kako bismo omogućili kreiranje i korišćenje naloga kod nas. Da to nismo uradili, morali biste svaki put da unesete sve podatke, sačekate oslobađanje od nas i ponovo unesete sve. Mi i mnoge mušterije to ne bismo voleli. Kako bi to pronaљao? Koji podaci se obrađuju? Unesite sve podatke koje ste dostavili tokom registracije prilikom registracije ili ih unesite u nalog kao deo upravljanja podacima. Prilikom registracije obrađujemo sledeće tipove podataka: Forename Prezime E-adresa Ime preduzeća Ulica + broj kuće Rezidencija Poštanski Zemlju Prilikom registracije obrađujemo podatke koje unosite tokom registracije, kao što su korisničko ime i lozinka, kao i podatke prikupljene u pozadini kao što su informacije o uređaju i IP adrese. Kada koristite svoj nalog, obrađujemo podatke koje unosite tokom korišćenja naloga i koji se kreiraju kao deo korišćenja naših usluga. Period skladištenja Unete podatke čuvamo bar na vreme sve dok nalog povezan sa podacima postoji i koristi se kod nas, sve dok postoje ugovorne obaveze između nas i, ako ugovor ističe, dok se odgovarajući zahtevi vremenski ne zabrane. Pored toga, vaše podatke čuvamo sve dok i u meri u kojoj podležemo zakonskim obavezama za njihovu čuvanje. Nakon toga, čuvamo računovodstvene isprave koje pripadaju ugovoru (fakture, dokumenti ugovora, izvodi računa itd.) u narednih 10 godina (~ 147 AO) kao i druga relevantna poslovna dokumenta 6 godina (~ 247 HGB) nakon nagomilavanja. Pravo na objekat Registrovali ste se, uneli podatke i želeli biste da opozovete obradu? Nema problema. Kao što možete pročitati iznad, prava po Opštoj uredbi o zaštiti podataka takođe postoje tokom i nakon registracije, prijavljivanja ili naloga kod nas. Obratite se gorenavedeom službeniku za zaštitu podataka da biste ostvarili svoja prava. Ako već imate nalog kod nas, možete lako da prikažete ili upravljate svojim podacima i tekstovima na nalogu. Pravni osnov Sprovođenjem procesa registracije pristupate nam unapred ugovorno kako bismo zaključili korisnički ugovor preko naše platforme (čak i ako se obaveza plaćanja ne pojavi automatski). Ulažete vreme da unesete podatke i registrujete se i mi vam nudimo naše usluge nakon što se prijavite u naš sistem i pregledate svoj nalog kupca. Pored toga, mi se pridržavamo svojih ugovornih obaveza. Na kraju, potrebno je da registrovani korisnici budu obavešteni o važnim promenama putem e-pošte. Tako se primenjuje Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (implementacija pred ugovornih mera, ispunjenje ugovora). Ukoliko je potrebno, možete dobiti i svoj pristanak, npr. ako dobrovoljno dostavite više od apsolutno neophodnih podataka ili ako nam je dozvoljeno da vam pošaljemo reklamaciju. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent) therefore applies. Takođe imamo legitiman interes da znamo sa kim imamo posla da bismo bili u kontaktu u određenim slučajevima. Pored toga, potrebno je da znamo ko koristi naše usluge i da li se koriste na način na koji propisuju naše uslove korišćenja, već umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi) primenjuje se. Napomena: korisnike treba da provere sledeći odeljci (po potrebi): Registracija sa pravim imenima Pošto moramo da znamo sa kim imamo posla u poslovanju, registracija je moguća samo sa vašim pravim imenom (pravim imenom) a ne sa pseudonimima. Registracija sa pseudonimima Pseudonimi se mogu koristiti prilikom registracije, što znači da ne morate da se registrujete kod nas sa pravim imenom. Ovim obezbeđujemo da vaše ime ne možemo da obradimo mi. Skladištenje IP adrese Tokom registracije, prijavljivanja i korišćenja naloga, IP adresu čuvamo u pozadini iz bezbednosnih razloga kako bismo mogli da utvrdimo zakonito korišćenje. Javni profil Korisnički profili su javno vidljivi, tačnije delovi profila se takođe mogu videti na internetu bez navođenja korisničkog imena i lozinke. Potvrda identiteta sa 2 faktora (2FA) Potvrda identiteta sa dva faktora (2FA) nudi dodatnu sigurnost prilikom prijavljivanja, jer vas sprečava da se, na primer, prijavljujete bez pametnog telefona. Ova tehnička mera za obezbeđivanje naloga štiti vas od gubitka podataka ili neovlašćenog pristupa čak i ako su poznato korisničko ime i lozinka. Možete saznati koji 2FA se koristi tokom registracije, prijavljivanja i na sam nalog. Web Hosting uvod Rezime web hostinga 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: profesionalni hosting web sajta i bezbednost rada 📓 Obrađeni podaci: IP adresa, vreme posete Veb lokaciji, korišćeni pregledač i drugi podaci. Više detalja možete pronaći ispod ili kod odgovarajućeg web hosting provajdera koji se koristi. 📅 Period skladištenja: u zavisnosti od odgovarajućeg dobavljača, ali obično 2 nedelje ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitimni interesi) Šta je web hosting? Kada danas posetite Veb lokacije, određene informacije – uključujući lične podatke – automatski se kreiraju i skladište, uključujući i na ovom veb sajtu. Ove podatke treba obraditi što je više moguće i samo uz opravdanje. Pod web sajtom podrazumevamo ukupnost svih web stranica na domenu, npr. sve od početne stranice (matične stranice) do poslednje podstranica (kao ova). Pod domenom podrazumevamo, na primer, beispiel.de ili musterbeispiel.com. Ako želite da prikažete Veb lokaciju na računaru, tabletu ili pametnom telefonu, koristite program koji se zove Veb pregledač. Verovatno znate neke veb pregledače po imenu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari. Ukratko kažemo browser ili web browser. Da biste prikazali Veb lokaciju, pregledač mora da se poveže sa drugim računarom na kojem je uskladišten kôd Veb lokacije: Web serverom. Rad Web servera je komplikovan i dugotrajan zadatak, zbog čega to obično preuzimaju profesionalni provajderi, provajderi. Oni nude web hosting i na taj način obezbeđuju pouzdano i bez greške skladištenje podataka Web lokacija. Mnogo tehničkih termina, ali molim vas ostanite uz nas, biće još bolje! Prilikom povezivanja pregledača sa računarom (desktop, laptop, tablet ili pametni telefon) i tokom prenosa podataka sa Web servera i sa njih, mogu se obraditi lični podaci. Sa jedne strane, računar skladišti podatke, a sa druge strane, Web server takođe mora da skladišti podatke neko vreme da bi obezbedio pravilan rad. Slika vredi hiljadu reči, tako da sledeća grafika prikazuje interakciju između pregledača, Interneta i hosting provajdera. Zašto obrađujemo lične podatke? Svrhe obrade podataka su: Profesionalni hosting web sajta i obezbeđivanje operacije održavanje operativne i IT bezbednosti Anonimna procena ponašanja pristupa radi poboljšanja naše ponude i, ako je potrebno, krivičnog gonjenja ili krivičnog gonjenja Koji podaci se obrađuju? Čak i dok posećujete naš web sajt, naš web server, koji je računar na kome je ovaj web sajt uskladišten, obično automatski skladišti podatke kao što su kompletna Internet adresa (URL) pristupljene Web lokacije Verzija pregledača i pregledača (npr. Chrome 87) operativni sistem koji se koristi (npr. Windows 10) adresa (URL) prethodno posećene stranice (URL adrese https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/) ime domaćina i IP adresa uređaja sa kojeg mu se pristupa (npr. COMPUTERNAME i 194.23.43.121) Datum i vreme u datotekama, takozvanim datotekama evidencije Web servera Koliko dugo se čuvaju podaci? Po pravilu, gorenavedeni podaci se čuvaju dve nedelje, a zatim se automatski brišu. Mi ne prenosimo ove podatke, ali ne možemo da isključimo mogućnost da ove podatke mogu da pregledaju vlasti u slučaju nezakonitog ponašanja. Ukratko, vašu posetu evidentira naš provajder (kompanija koja vodi naš web sajt na posebnim računarima (serverima), ali mi ne delimo vaše podatke bez pristanka! Pravni osnov Zakonitost obrade ličnih podataka u kontekstu rezultata web hostinga iz Oblasti umetnosti. 6 para. 1 lit. f GDPR (zaštita legitimnih interesa), jer je upotreba profesionalnog hostinga sa provajderom neophodna kako bi se kompanija predstavila na internetu na bezbedan i user-friendly način i da bi mogla da sprovodi napade i potraživanja iz ovoga ako je potrebno. Po pravilu, postoji ugovor o obradi porudžbina između nas i hosting provajdera u skladu sa Art. 28 f. GDPR, koji garantuje usklađenost sa zaštitom podataka i garantuje bezbednost podataka. Uvod u Web analitiku Rezime smernica privatnosti za Web analitiku 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Procena informacija o posetiocima za optimizaciju web sajta. 📓 Obrađeni podaci: Access statistika koja sadrži podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje pristupa i vreme, ponašanje navigacije, ponašanje klikova i IP adrese. Više detalja možete pronaći u alatki za veb analitiku koja se koristi u svakom slučaju. 📅 Period skladištenja: u zavisnosti od korišćene alatke za veb analitiku ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi) Šta je Web Analitika? Koristimo softver na našem veb sajtu za procenu ponašanja posetilaca veb sajta ili web analitike ukratko. Prikupljaju se podaci koje odgovarajući dobavljač alatki za analitiku (poznat i kao alatka za praćenje) skladišti, upravlja i obrađuje. Uz pomoć podataka, analize ponašanja korisnika na našem veb sajtu se kreiraju i omoguжe nam kao operateru web sajta. Pored toga, većina alata nudi razne opcije testiranja. Na primer, možemo da testiramo koje ponude ili sadržaj najbolje primaju naši posetioci. U tu svrhu ćemo vam pokazati dve različite ponude u ograničenom vremenskom periodu. Nakon testa (takozvani A/B test), znamo koji proizvod ili sadržaj posetioci našeg sajta smatraju zanimljivijim. Za takve probne procedure, kao i za druge metode analitike, mogu se kreirati i korisnički profili i podaci se mogu uskladištiti u kolačiće. Zašto vodimo web analitiku? Sa našim sajtom, imamo jasan cilj na umu: želimo da isporučimo najbolju web ponudu na tržištu za našu industriju. U cilju ostvarenja ovog cilja, želimo da sa jedne strane ponudimo najbolju i najinteresantniju ponudu, a sa druge strane da se na našem sajtu osećate potpuno prijatno. Uz pomoć alata za web analizu, možemo detaljnije da sagledamo ponašanje posetilaca našeg web sajta, a zatim da u skladu sa tim unapredimo naš web sajt za vas i nas. Na primer, možemo da vidimo koliko su naši posetioci stari u proseku, odakle dolaze, kada je naš web sajt najposećeniji ili koji sadržaj ili proizvodi su posebno popularni. Sve ove informacije nam pomažu da optimizujemo web sajt i na taj način ga optimalno prilagodimo Vašim potrebama, interesovanjima i željama. Koji podaci se obrađuju? Naravno, koji se tačno podaci čuvaju zavisi od alata za analizu koji se koriste. Ali po pravilu, na primer, koji sadržaj prikazujete na našem veb sajtu, na koji dugmad ili veze kliknete, kada posetite stranicu, koji pregledač koristite, sa kojim uređajem (računar, tablet, pametni telefon itd.) Posećujete Veb lokaciju ili sistem računara koji koristite. Ako ste se složili da podaci o lokaciji takođe mogu biti prikupljeni, dobavljač Veb alatki za analizu može da ih obradi. Pored toga, uskladištena je i vaša IP adresa. Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), IP adrese su lični podaci. Međutim, vaša IP adresa se obično skladišti pseudonimizovana (npr. u neprepoznatljivom i skraćenom obliku). U svrhu testiranja, veb analize i web optimizacije, ne skladište se direktni podaci kao što su vaše ime, starost, adresa ili e-adresa. Svi ti podaci, ako se prikupe, skladište se pseudonimno. Tako da ne možete biti identifikovani kao osoba. Sledeći primer šematski prikazuje kako Google Analytics funkcioniše kao primer veb praćenja zasnovanog na klijentu sa Java Script kodom. Šematski protok podataka u Google Analitici Koliko dugo će odgovarajući podaci biti uskladišteni uvek zavisi od dobavljača. Neki kolačići skladište podatke samo nekoliko minuta ili dok ne napustite Veb lokaciju, drugi kolačići mogu da skladište podatke nekoliko godina. Trajanje obrade podataka O trajanju dole navedene obrade podataka obavestićemo vas, ukoliko budemo imali više informacija. Generalno, lične podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda. Ako je, kao u slučaju računovodstva, npr. Pravo na objekat Takođe imate pravo i mogućnost da opozovete svoj pristanak na korišćenje kolačića ili nezavisnih dobavljača u bilo kom trenutku. Ovo funkcioniše ili putem naše alatke za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija za odbijanje saglasnosti. Na primer, takođe možete da sprečite prikupljanje podataka pomoću kolačića tako što ćete upravljati, deaktivirati ili izbrisati kolačiće u pregledaču. Pravni osnov Upotreba veb analitike zahteva vaš pristanak, koji smo dobili sa iskačućim kolačićem. Prema Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), ova saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu ličnih podataka, kao što se može desiti kada se prikuplja pomoću alata za veb analitiku. Pored saglasnosti, imamo legitiman interes da analiziramo ponašanje posetilaca web sajta i na taj način poboljšamo našu ponudu tehnički i ekonomski. Uz pomoć veb analitike, otkrivamo greške na veb lokaciji, možemo da identifikujemo napade i poboljšamo profitabilnost. Pravni osnov za to je Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Ipak, alat koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Pošto alatke za veb analitiku koriste kolačiće, preporučujemo i da pročitate naše opšte smernice privatnosti o kolačićima. Da biste saznali koje tačno podatke skladištite i obrađujete, trebalo bi da pročitate deklaracije o zaštiti podataka odgovarajućih alatki. Više informacija o određenim alatkama za Veb analitiku potražite u sledećim odeljcima, ako ih ima. Audiweb politika privatnosti Koristimo audiweb analitički alat za naš web sajt. Provajder usluga je italijanska kompanija Audiweb S.r.l., Via Larga 13, 20122 Milano, Italija. Više o podacima obrađenim putem Audiweb-a možete saznati u deklaraciji o zaštiti podataka na https://www.audiweb.it/privacy-policy.html. Facebook konverzije API Politika privatnosti Koristimo API za Facebook konverzije, alatku za praćenje događaja na strani servera, na našem veb sajtu. Pružalac usluga je američka kompanija Meta Platforms Inc. Meta Platforme Irska Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska) odgovorne su za evropsku oblast. Facebook takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Facebook koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka u toj zemlji. Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Facebook se obavezuje da će biti u skladu sa evropskim nivoom zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Uslovi obrade podataka na Fejsbuku, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama, mogu se naći pod https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Više o podacima koji se obrađuju možete saznati pomoću API-ja za konverziju Facebooka u Politici privatnosti na https://www.facebook.com/about/privacy. Fathom Analytics Politika privatnosti Koristimo Fathom Analytics, softverski program za analizu veb sajta, za naš veb sajt. Pružalac usluga je kanadska kompanija Conva Ventures Inc., BOX 37058 Millstream PO, Victoria, British Columbia, V9B 0E8, Kanada. Vaši podaci se takođe mogu obraditi u Kanadi, a samim tim i izvan opsega GDPR-a. Evropska komisija odobrila je komercijalne ponude iz Kanade u skladu sa Članom 45 (1) GDPR Da li ove podatke čuva Google Analytics? Google Analytics koristi kod za praćenje da bi kreirao nasumični, jedinstveni ID povezan sa vašim kolačićem pregledača. Ovako vas Google Analytics prepoznaje kao novog korisnika. Kada sledeći put posetite naš sajt, prepoznaće vas kao "povratnog" korisnika. Svi prikupljeni podaci se skladište zajedno sa ovim korisničkim ID-om. To omogućava procenu pseudonimnih korisničkih profila na prvom mestu. Da biste mogli da analizirate naš veb sajt pomoću Google Analytics-a, iD nekretnine mora biti ubačen u kod za praćenje. Podaci se zatim skladište u odgovarajućem svojstvu. Za svako novokreirano svojstvo, svojstvo Google Analytics 4 je podrazumevano. Druga mogućnost je da kreirate i svojstvo "Univerzalna analitika". U zavisnosti od svojstva koje se koristi, podaci se skladište u različitim vremenskim periodima. Nalepnice kao što su kolačići i ID-ove instance aplikacija mere vaše interakcije na našem veb sajtu. Interakcije su sve vrste radnji koje preduzmete na našem veb sajtu. Ako koristite i druge Google sisteme (kao što je Google nalog), podaci generisani putem Google Analytics-a mogu se povezati sa kolačićima nezavisnih proizvođača. Google ne deli podatke Google Analytics-a ukoliko ih mi kao operater sajta ne odobrimo. Do izuzetaka može doći ako je to zakonom propisano. Sledeće kolačiće koristi Google Analytics: Koje podatke čuva Google Analytics? Google Analytics koristi kod za praćenje da bi kreirao nasumični, jedinstveni ID povezan sa vašim kolačićem pregledača. Ovako vas Google Analytics prepoznaje kao novog korisnika. Kada sledeći put posetite naš sajt, prepoznaće vas kao "povratnog" korisnika. Svi prikupljeni podaci se skladište zajedno sa ovim korisničkim ID-om. To omogućava procenu pseudonimnih korisničkih profila na prvom mestu. Da biste mogli da analizirate naš veb sajt pomoću Google Analytics-a, iD nekretnine mora biti ubačen u kod za praćenje. Podaci se zatim skladište u odgovarajućem svojstvu. Za svako novokreirano svojstvo, svojstvo Google Analytics 4 je podrazumevano. Druga mogućnost je da kreirate i svojstvo "Univerzalna analitika". U zavisnosti od svojstva koje se koristi, podaci se skladište u različitim vremenskim periodima. Nalepnice kao što su kolačići i ID-ove instance aplikacija mere vaše interakcije na našem veb sajtu. Interakcije su sve vrste radnji koje preduzmete na našem veb sajtu. Ako koristite i druge Google sisteme (kao što je Google nalog), podaci generisani putem Google Analytics-a mogu se povezati sa kolačićima nezavisnih proizvođača. Google ne deli podatke Google Analytics-a ukoliko ih mi kao operater sajta ne odobrimo. Do izuzetaka može doći ako je to zakonom propisano. Sledeće kolačiće koristi Google Analytics: Ime: _ga Vrednost: 2.1326744211.152312082637-5 Svrha: Analitika podrazumevano .js koristi _ga za skladištenje korisničkog ID-a. U osnovi, služi za razlikovanje posetilaca web sajta. Rok trajanja: posle 2 godine Ime: _gid Vrednost: 2.1687193234.152312082637-1 Svrha korišćenja: Kolačić se takođe koristi za razlikovanje posetilaca web sajta Rok trajanja: posle 24 časa Ime: _gat_gtag_UA_ Vrednost: 1 Namenjena upotreba: koristi se za snižavanje stope zahteva. Kada se Google Analytics obezbedi preko Google Tag Manager-a, ovaj kolačić se daje _dc_gtm_. Rok trajanja: posle 1 minuta Ime: AMP_TOKEN Vrednost: bez informacija Svrha: Kolačić ima simbol koji se može koristiti za preuzimanje korisničkog ID-a iz usluge AMP Client ID. Druge moguće vrednosti ukazuju na odjavljivanje, zahtev ili grešku. Rok trajanja: posle 30 sekundi do godinu dana Ime: __utma Vrednost: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Svrha: Ovaj kolačić se može koristiti za praćenje vašeg ponašanja na sajtu i merenje performansi. Kolačić se ažurira svaki put kada se informacije šalju Google Analitici. Rok trajanja: posle 2 godine Ime: __utmt Vrednost: 1 Svrha: Kolačić se koristi kao _gat_gtag_UA_ da bi se ugušio kurs zahteva. Rok trajanja: posle 10 minuta Ime: __utmb Vrednost: 3.10.1564498958 Svrha: Ovaj kolačić se koristi za određivanje novih sesija. Ažurira se svaki put kada se novi podaci ili informacije pošalju u Google Analytics. Rok trajanja: posle 30 minuta Ime: __utmc Vrednost: 167421564 Svrha: Ovaj kolačić se koristi za postavljanje novih sesija za povratak posetilaca. Ovo je kolačić sesije i skladišti se samo dok ponovo ne zatvorite pregledač. Rok trajanja: Nakon zatvaranja pregledača Ime: __utmz Vrednost: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/ Svrha korišćenja: Kolačić se koristi za identifikaciju izvora broja posetilaca našeg veb sajta. To znači da prodavnice kolačića odakle ste došli na naš sajt. Ovo je možda bila neka druga stranica ili reklama. Rok trajanja: posle 6 meseci Ime: __utmv Vrednost: nije navedena Svrha: Kolačić se koristi za skladištenje korisnički definisanih korisničkih podataka. Uvek se ažurira kada se informacije šalju Google Analitici. Rok trajanja: posle 2 godine Napomena: Ova lista ne može da tvrdi da je iscrpljujuća, jer Google menja izbor svojih kolačića iznova i iznova. Ovde vam pokazujemo pregled najvažnijih podataka prikupljenih pomoću Google Analytics-a: Toplotne mape: Google stvara takozvane toplotne mape. Toplotne mape prikazuju upravo one oblasti na koje kliknete. To nam daje informacije o tome gde se nalazite "na putu" na našem sajtu. Trajanje sesije: Google se odnosi na vreme koje provodite na našem sajtu bez napuštanja sajta. Ako ste bili neaktivni 20 minuta, sesija se automatski završava. Bounce rate: Odskok je kada pogledate samo jednu stranicu na našem veb sajtu i onda napustite naš sajt. Kreiranje naloga: Kada kreirate nalog ili poručite na našem veb sajtu, Google Analytics prikuplja ove podatke. IP adresa: IP adresa se prikazuje samo u skraćenom obliku tako da nije moguće jasno dodeljivanje. Lokacija: IP adresa se može koristiti za određivanje zemlje i vaše približne lokacije. Ovaj proces je poznat i kao IP određivanje lokacije. Tehničke informacije: Tehničke informacije uključuju, ali nisu ograničene na tip pregledača, dobavljača internet usluga ili rezoluciju ekrana. Izvor porekla: Google Analytics ili nas naravno zanima i koji sajt ili oglašavanje ste došli na naš sajt putem. Ostali podaci uključuju kontakt podatke, sve preglede, reprodukciju medija (npr. kada reprodukujete video zapis preko našeg sajta), deljenje sadržaja putem društvenih mreža ili dodavanje vašim favoritima. Lista nema pravo na kompletnost i služi samo za opštu orijentaciju skladištenja podataka od strane Google Analytics-a. Koliko dugo i gde se čuvaju podaci? Google je distribuirao njihove servere širom sveta. Većina servera se nalazi u Americi i samim tim vaši podaci se obično skladište na američkim serverima. Ovde možete pročitati gde se tačno nalaze Google data centri: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de Podaci se distribuiraju na različitim fizičkim diskovima. To ima prednost što se podaci mogu brže preuzeti i bolje je zaštićeni od manipulacije. Svaki Google data centar ima programe za hitne slučajeve za vaše podatke. Ako, na primer, Googleov hardver propadne ili prirodne katastrofe parališu servere, rizik od prekida servisa na Google-u ostaje nizak. Period zadržavanja podataka zavisi od korišćenih svojstava. Prilikom korišćenja novije Google Analytics 4 svojstva, period zadržavanja vaših korisničkih podataka se popravlja sa 14 meseci. Za ostale takozvane podatke o događajima imamo mogućnost da odaberemo period zadržavanja od 2 meseca ili 14 meseci. Sa svojstvima Universal Analytics, Google Analytics ima standardizovan period zadržavanja od 26 meseci za vaše korisničke podatke. Tada će vaši korisnički podaci biti izbrisani. Međutim, imamo mogućnost da sami odaberemo period zadržavanja korisničkih podataka. Za ovo imamo na raspolaganju pet varijanti: Brisanje posle 14 meseci Brisanje posle 26 meseci Brisanje posle 38 meseci Brisanje posle 50 meseci Nema automatskog brisanja Pored toga, postoji i opcija da će podaci biti izbrisani samo ako više ne posećujete naš veb sajt u periodu koji smo mi izabrali. U tom slučaju, period zadržavanja će biti vraćen na početnu vrednost svaki put kada ponovo posetite naš veb sajt u navedenom periodu. Ako je navedeni period istekao, podaci će biti izbrisani jednom mesečno. Ovaj period zadržavanja se odnosi na vaše podatke povezane sa kolačićima, prepoznavanjem korisnika i ID-ovima oglašavanja (npr. kolačićima DoubleClick domena). Rezultati izveštaja se zasnivaju na zbirnim podacima i skladište se nezavisno od korisničkih podataka. Zbirni podaci su spoj pojedinačnih podataka u veću jedinicu. Kako mogu da izbrišem podatke ili sprečim skladištenje podataka? Prema zakonu o zaštiti podataka Evropske unije, imate pravo da pribavite informacije o svojim podacima, da ih ažurirate, izbrišete ili ograničite. Dodatak pregledača možete koristiti da biste onemogućili Google Analytics JavaScript (ga.js, analitiku.js, dc.js) da biste sprečili Google Analytics da koristi vaše podatke. Dodatak pregledača možete preuzeti i instalirati u https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Imajte u noti da ovaj dodatak deaktivira samo prikupljanje podataka od strane Google Analytics- a. Ako obično želite da deaktivirate, izbrišete ili upravljate kolačićima, odgovarajuće veze ka odgovarajućim uputstvima najpopularnijih pregledača pronaći ćete u odeljku "Kolačići". Pravni osnov Upotreba Google Analytics-a zahteva vaš pristanak, koji smo dobili sa iskačućim kolačićem. Prema Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), ova saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu ličnih podataka, kao što se može desiti kada se prikuplja pomoću alata za veb analitiku. Pored saglasnosti, imamo legitiman interes da analiziramo ponašanje posetilaca web sajta i na taj način poboljšamo našu ponudu tehnički i ekonomski. Uz pomoć Google Analytics-a, otkrivamo greške na sajtu, možemo identifikovati napade i poboljšati profitabilnost. Pravni osnov za to je Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Ipak, Koristimo Google Analytics samo ako ste dali svoj pristanak. Google takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka tamo, Google koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR). Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Google se obavezuje da će se pridržavati evropskog nivoa zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Uslovi obrade podataka Google Oglasa, koji se odnose na standardne ugovorne klauzule, mogu se naći pod https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/. Nadamo se da smo uspeli da vam pružimo najvažnije informacije o obradi podataka od strane Google Analytics-a. Ako želite da saznate više o usluzi praćenja, preporučujemo ova dva linka: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ i https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Sporazum o obradi porudžbina (DPA) Google Analytics Zaključili smo sporazum o obradi porudžbina (DPA) sa Guglom u okviru značenja člana 28 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Možete pročitati šta je tačno AVV i, pre svega, šta mora biti uključeno u AVV u našem opštem odeljku "Sporazum o obradi porudžbina (DPA)". Ovaj ugovor je obavezan po zakonu jer Google obrađuje lične podatke u naše ime. Pojašnjava da Google može da obrađuje samo podatke koje dobijate od nas u skladu sa našim instrukcijama i da mora da se pridržava GDPR-a. Veza sa uslovima obrade podataka porudžbine može se pronaći pod https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/ Google Analytics demografski i interesni izveštaji Uključili smo funkcije za reklamne izveštaje u Google Analytics-u. Demografski i interesni izveštaji uključuju informacije o starosti, polu i interesovanjima. To nam omogućava – bez mogućnosti da ove podatke dodelimo pojedinačnim osobama – kako bi dobili bolju sliku o našim korisnicima. Više o funkcijama oglašavanja možete saznati na https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad. Možete da prestanete da koristite aktivnosti i informacije svog Google naloga u okviru "Podešavanja oglašavanja" na https://adssettings.google.com/authenticated putem polja za potvrdu. Google Analytics Ecommerce merenje Takođe koristimo merenje e-trgovine alata za veb analizu Google Analytics za naš web sajt. To nam omogućava da vrlo pažljivo analiziramo kako vi i svi naši drugi klijenti komunicirate na našem veb sajtu. Merenje e-trgovine se smera kupovine ponašanja. Na osnovu dobijenih podataka, možemo prilagoditi i optimizovati našu uslugu Vašim željama i očekivanjima. Naše mere onlajn oglašavanja takođe možemo koristiti na ciljaniji način tako da naše oglašavanje vide samo osobe koje su takođe zainteresovane za naše proizvode ili usluge. Na primer, zapisi merenja e-trgovine, koje porudžbine su postavljene, koliko vam je vremena trebalo da kupite proizvod, ko je prosečna vrednost porudžbine ili koliиi su visoki. Svi ti podaci mogu da se prikupe i uskladište pod određenim ID-om. Google Analytics u režimu saglasnosti U zavisnosti od vašeg pristanka, vaše lične podatke će obrađivati Google Analytics u takozvanom režimu saglasnosti (ili "režimu pristanka"). Možete odabrati da li ćete pristati na Google Analytics kolačiće. Ovo vam takođe omogućava da odaberete koje podatke Google Analytics može da obradi o vama. Ovaj prikupljeni podatak se uglavnom koristi za izvršavanje merenja ponašanja korisnika na veb-sajtu, za prikazivanje ciljanog oglašavanja i za pružanje izveštaja o veb analizi. Po pravilu, pristajete na obradu podataka od strane Google-a putem alatke za saglasnost za kolačiće. Ako ne pristanete na obradu podataka, biće prikupljeni i obrađeni samo zbirni podaci. To znači da podatke nije moguće dodeliti pojedinačnim korisnicima i stoga nijedan korisnički profil nije kreiran od strane vas. Takođe možete da pristanete samo na statističko merenje. Lični podaci se ne obrađuju i zato se ne koriste za reklamni ili reklamni niz noževa. Google Analytics IP anonymization Primenili smo IP adresu za anonymization of Google Analytics na ovom sajtu. Ovu funkciju je razvio Google tako da ovaj sajt može da se pridržava važećih propisa o zaštiti podataka i preporuka lokalnih organa za zaštitu podataka ukoliko zabrane skladištenje kompletne IP adrese. Do poništenja ili maskiranja IP-a dolazi čim IP adrese stignu u mrežu za prikupljanje podataka Google Analytics i pre nego što se podaci skladište ili obrade. Više informacija o IP anonymization možete pronaći na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de. Google Optimizujte politiku privatnosti Koristimo Google Optimize, alat za optimizaciju sajta, na našem veb sajtu. Provajder usluga je američka kompanija Google Inc. Za evropski region, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovoran je za sve Google usluge. Google takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka tamo, Google koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR). Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Google se obavezuje da će se pridržavati evropskog nivoa zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Uslovi obrade podataka Google Oglasa, koji se odnose na standardne ugovorne klauzule, mogu se naći pod https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/. Više o podacima obrađenim putem korišćenja Google Optimize-a možete saznati u Politici privatnosti na https://policies.google.com/privacy?hl=de. Sporazum o obradi porudžbina (DPA) Google Optimize Zaključili smo sporazum o obradi porudžbina (DPA) sa Guglom u okviru značenja člana 28 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Možete pročitati šta je tačno AVV i, pre svega, šta mora biti uključeno u AVV u našem opštem odeljku "Sporazum o obradi porudžbina (DPA)". Ovaj ugovor je obavezan po zakonu jer Google obrađuje lične podatke u naše ime. Pojašnjava da Google može da obrađuje samo podatke koje dobijate od nas u skladu sa našim instrukcijama i da mora da se pridržava GDPR-a. Veza sa uslovima obrade podataka porudžbine može se pronaći pod https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/ Google Remarketing Politika privatnosti Takođe koristimo Google Remarketing, alat za analizu oglašavanja, za naš veb sajt. Provajder usluga je američka kompanija Google Inc. Za evropski region, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovoran je za sve Google usluge. Google takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka tamo, Google koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR). Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Google se obavezuje da će se pridržavati evropskog nivoa zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Google poseduje ugovor o obradi porudžbina u skladu sa Art. 28 GDPR, koji deluje kao osnova zaštite podataka za naš odnos sa klijentima sa Google-om. To se u sadržaju odnosi na standardne ugovorne klauzule EU. Ovde ćete pronaći uslove obrade porudžbine: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/ Više o podacima obrađenim putem korišćenja Google Remarketinga možete saznati u Politici privatnosti na https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google Site Kit Politika privatnosti Rezime politike privatnosti Google site kita 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Procena informacija o posetiocima za optimizaciju web sajta. 📓 Obrađeni podaci: Access statistika koja sadrži podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje pristupa i vreme, ponašanje navigacije, ponašanje klikova i IP adrese. Više detalja možete pronaći u nastavku i u politici privatnosti Google Analytics-a. 📅 Period skladištenja: u zavisnosti od korišćenih svojstava ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi) Šta je Google Site Kit? Integrisali smo WordPress plugin Google Site Kit iz američke kompanije Google Inc. u naš sajt. Za evropski region, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) odgovoran je za sve Google usluge. Pomoću Google Site Kit-a možemo brzo i lako da prikažemo statistiku koja dolazi od raznih Google proizvoda kao što je Google Analytics direktno u našoj WordPress kontrolnoj tabli. Alatka ili alatke integrisane u Google Site Kit takođe prikupljaju lične podatke od vas, između ostalog. U ovoj politici privatnosti objašnjavamo zašto koristimo Google Site Kit, koliko dugo i gde se čuvaju podaci i koji su vam drugi tekstovi o zaštiti podataka relevantni u tom kontekstu. Google Site Kit je plugin za sistem za upravljanje sadržajem WordPress. Pomoću ove dodatne komponente možemo da prikažemo važnu statistiku analize veb lokacija direktno na našoj kontrolnoj tabli. To su statistike koje prikupljaju drugi Google proizvodi. Prvo i najvažnije iz Google Analytics-a. Pored Google Analytics-a, usluge Google Search Console, Page Speed Insight, Google AdSense, Google Optimize i Google Tag Manager takođe mogu biti povezane sa Google Site Kit-om. Zašto koristimo Google Site Kit na našem veb sajtu? Kao pružalac usluga, naš posao je da Vam pružimo najbolje moguće iskustvo na našem veb sajtu. Trebalo bi da se osećate prijatno na našem veb sajtu i da brzo i lako pronađete tačno ono što tražite. Statističke procene nam pomažu da ih bolje bolje bolje poznajemo i da našu ponudu prilagodimo Vašim željama i interesovanjima. Za ove procene koristimo razne Google alate. Site Kit nam u tom pogledu znatno olakšava rad jer možemo da pregledamo i analiziramo statistiku Google proizvoda upravo na kontrolnoj tabli. Tako da više ne moramo da se prijavimo za odgovarajući alat. Site Kit tako uvek nudi dobar pregled najvažnijih analitičkih podataka. Koje podatke Google Site Kit čuva? Ako ste aktivno pristali na praćenje alata u obaveštenju o kolačićima (koji se nazivaju i skripta ili baner), Google proizvodi kao što je Google Analytics će postaviti kolačiće i poslati podatke od vas, na primer o vašem ponašanju korisnika, na Google, uskladišteni i obrađeni tamo. To takođe uključuje lične podatke kao što je vaša IP adresa. Za detaljnije informacije o pojedinačnim uslugama imamo sopstvene odeljke za tekst u ovoj politici privatnosti. Na primer, pogledajte našu Google Analitian politiku privatnosti. Ovde idemo u detalje o prikupljenim podacima. Saznaćete koliko dugo Google Analytics skladišti, upravlja i obrađuje podatke, koji kolačići mogu da se koriste i kako sprečavate skladištenje podataka. Takođe imamo sopstvene deklaracije o zaštiti podataka sa sveobuhvatnim informacijama za druge Google servise kao što su Google Tag Manager ili Google AdSense. U sledećem, prikazujemo vam primere Google Analytics kolačića koji se mogu postaviti u vašem pretraživaču ako ste u načelu pristali na obradu podataka od strane Google-a. Imajte uvesti da su ovi kolačići samo izbor: Ime: _ga Vrednost:2.1326744211.152312082637-2 Svrha: Analitika podrazumevano .js koristi _ga za skladištenje korisničkog ID-a. U osnovi, služi za razlikovanje posetilaca web sajta. Rok trajanja: posle 2 godine Ime: _gid Vrednost:2.1687193234.152312082637-7 Svrha korišćenja: Ovaj kolačić se takođe koristi za razlikovanje posetilaca Veb lokacije. Rok trajanja: posle 24 časa Ime: _gat_gtag_UA_ Vrednost: 1 Svrha: Ovaj kolačić se koristi za smanjenje stope zahteva. Rok trajanja: posle 1 minuta Koliko dugo i gde se čuvaju podaci? Google skladišti prikupljene podatke na sopstvenim Google serverima, koji se distribuiraju širom sveta. Većina servera se nalazi u Sjedinjenim Državama i zato je lako moguće da će i vaši podaci biti uskladišteni tamo. Na https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de možete tačno videti gde kompanija obezbeđuje servere. Podaci koje je prikupio Google Analytics čuvaju se u standardizovanom periodu od 26 meseci. Vaši korisnički podaci će zatim biti izbrisani. Period zadržavanja se primenjuje na sve podatke povezane sa kolačićima, prepoznavanjem korisnika i ID-ovima oglašavanja. Kako mogu da izbrišem podatke ili sprečim skladištenje podataka? Uvek imate pravo da pribavite informacije o podacima, da ih izbrišete, ispravite ili ograničite. Takođe možete da deaktivirate, izbrišete ili upravljate kolačićima u pregledaču u bilo kom trenutku. Ako obično želite da deaktivirate, izbrišete ili upravljate kolačićima, odgovarajuće veze ka odgovarajućim uputstvima najpopularnijih pregledača pronaći ćete u odeljku "Kolačići". Pravni osnov Upotreba Google Site Kit-a zahteva vaš pristanak, koji smo dobili sa iskačućim iskačućim kolačićima. Prema Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), ova saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu ličnih podataka, kao što se može desiti kada se prikuplja pomoću alata za veb analitiku. Pored saglasnosti, imamo legitiman interes da analiziramo ponašanje posetilaca web sajta i na taj način poboljšamo našu ponudu tehnički i ekonomski. Uz pomoć Google Site Kit-a možemo otkriti greške web sajta, identifikovati napade i poboljšati profitabilnost. Pravni osnov za to je Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Međutim, Google Site Kit koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Google takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka tamo, Google koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR). Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Google se obavezuje da će se pridržavati evropskog nivoa zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Uslovi obrade podataka Google Oglasa, koji se odnose na standardne ugovorne klauzule, mogu se naći pod https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/ Da biste saznali više o Google-ovom obradi podataka, preporučujemo da pregledate Googleovu sveobuhvatnu politiku privatnosti u okviru https://policies.google.com/privacy?hl=de. Jetpack Politika privatnosti Rezime politike privatnosti jetpack 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Procena informacija o posetiocima za optimizaciju web sajta. 📓 Obrađeni podaci: Access statistika koja sadrži podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje pristupa i vreme, ponašanje navigacije, ponašanje klikova i IP adrese. 📅 Period skladištenja: dok podaci više ne su potrebni za usluge ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi) Šta je Jetpack? Koristimo WordPress plug-in Jetpack na našem veb sajtu. Jetpack je, između ostalog, softver koji nam obezbeđuje web analitiku. Jetpack-om upravlja Automattic (Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, SAD), koji za ovaj proizvod koristi tehnologiju Quantcast (Inc., 2013rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, SAD). Integrisana alatka za praćenje takođe prikuplja, skladišti i obrađuje vaše lične podatke. U ovoj politici privatnosti ćemo vam tačno pokazati koje su to podatke, zašto koristimo Jetpack i kako možete da sprečite ovo skladištenje podataka. Jetpack je dodatna komponenta za WordPress sajtove sa mnogo različitih funkcija i modula. Svi ovi alati nam pomažu da naš web sajt učinimo lepšim, bezbednijim i da ovde ugostimo više posetilaca. Tako alatka može da prikazuje i srodne objave, sadržaj se može deliti i Jetpack takođe može da poboljša brzinu učitavanja našeg veb sajta. Sve funkcije hostuje i obezbeđuje WordPress. Zašto koristimo Jetpack? Za nas je ključno da se osećate prijatno na našem veb sajtu i pronađete ono što tražite. Samo ako ste zadovoljni našom uslugom, možemo biti uspešni. A da bismo znali kako i gde možemo da unapredimo naš web sajt, potrebne su nam informacije. Pomoću Jetpack-a možemo videti, na primer, koliko često i koliko dugo se nalazite na jednom sajtu ili na koju dugmad volite da kliknete. Uz pomoć ovih informacija možemo unaprediti naš web sajt i prilagoditi ga Vašim željama i preferencijama. Koje podatke Jetpack skladišti? Naročito putem ugrađene alatke za praćenje WordPress.com, lične podatke takođe prikupljate, skladištite i obrađujete. Da bi Jetpack alatka radila, Jetpack postavlja kolačić u vaš pretraživač kada otvorite web sajt na kojem su ugrađene komponente alata. Prikupljeni podaci se sinhronizuju sa automatiиnim i tamo se skladište. Pored IP adrese (osmanjene pre skladištenja) i podataka o ponašanju korisnika, to uključuje, na primer, tip pregledača, jedinstveni identifikator uređaja, željeni jezik, datum i vreme unosa stranice, operativni sistem i informacije o mobilnoj mreži. Jetpack koristi ove informacije da poboljša sopstvene usluge i ponude i stekne bolji uvid u korišćenje sopstvene usluge. Pored toga, sledeći podaci se takođe mogu sinhronizovati i uskladištiti: Za korisnike Google Oglasa, e-adresa i fizička adresa naloga se sinhronizuju Uspešni i neuspeli pokušaji prijavljivanja. U tu svrhu skladište se i vaša IP adresa i korisnički agent Korisnički ID-i, korisnička imena, e-adrese, uloge i mogućnosti registrovanih korisnika. Ali lozinke nisu uskladištene Korisnički ID korisnika koji prave promene na web sajtu Twitter korisničko ime, ako je konfigurisano sa Jetpack-om Jetpack takođe koristi kolačiće za skladištenje podataka. U sledećem, pokazujemo vam nekoliko odabranih, primernih kolačića koje Jetpack koristi: Ime: eucookielaw Vrednost: 1613651061376312082637-6 Svrha: Skladišti status pristanka korisnika na upotrebu kolačića. Rok trajanja: posle 180 dana Ime: tk_ai Vrednost: 0 Svrha: Ovaj kolačić skladišti nasumično generisani anonimni ID. Koristi se samo u oblasti administracije za praćenje opštih analiza. Rok trajanja: po završetku sednice Ime: tk_tc Vrednost: E3gJ1Pw6iYKkvj312082637-3 Svrha upotrebe: Ovo je takozvani referentni kolačić. Ovo analizira vezu između WooCommerce-a i veb sajta sa Jetpack pluginom. Rok trajanja: po završetku sednice Napomena: Jetpack koristi mnogo različitih kolačića. Koji kolačići se zapravo koriste zavisi od jedne ruke na mlaznim funkcijama koje se koriste, a sa druge strane od vaših radnji na veb lokacijama sa integrisanim mlaznim plug-inom. U https://de.jetpack.com/support/cookies/ videćete listu mogućih kolačića koje Jetpack koristi. Koliko dugo i gde se čuvaju podaci? Automatika skladišti prikupljene podatke dok se više ne koriste za sopstvene usluge. U ovom periodu podaci će se čuvati samo ako je preduzeće u obavezi da to učini iz pravnih razloga. Evidencije Web servera kao što su vaša IP adresa, tip pregledača i operativni sistem brišu se nakon tridesetak dana. Podaci se čuvaju na američkim serverima kompanije. Kako mogu da izbrišem podatke ili sprečim skladištenje podataka? Kao što je gore pomenuto, Jetpack koristi kolačiće za skladištenje podataka. Ako ne želite da Jetpack ubuduće prikuplja podatke od vas, možete da zatražite kolačić "odbijanje saglasnosti" pod https://www.quantcast.com/opt-out/. Quantcast postavlja ovaj kolačić i na taj način vi ne skladištite podatke o posetiocima. To je slučaj dok ne izbrišete ovaj kolačić. Druga mogućnost je da i sami upravljate, deaktivirate ili brišete kolačiće u pregledaču po želji. U zavisnosti od tipa pregledača, upravljanje kolačićima funkcioniše malo drugačije. U odeljku "Kolačići" pronaći ćete odgovarajuće linkove ka odgovarajućim uputstvima najpoznatijih pregledača. Pravni osnov Upotreba Jetpack-a zahteva vaš pristanak, koji smo dobili sa iskačućim kolačićem. Prema Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), ova saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu ličnih podataka, kao što se može desiti kada se prikuplja pomoću alata za veb analitiku. Pored saglasnosti, imamo legitiman interes da analiziramo ponašanje posetilaca web sajta i na taj način poboljšamo našu ponudu tehnički i ekonomski. Uz pomoć Jetpack-a, otkrivamo greške na sajtu, možemo identifikovati napade i poboljšati profitabilnost. Pravni osnov za to je Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Ipak, koristimo Jetpack samo ako ste dali svoj pristanak. Jetpack takođe obrađuje podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Jetpack koristi standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Komisija EU (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka od strane primalaca sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka tamo. Ove odredbe obavezuju Jetpack da se povinuje nivou EU zaštite podataka prilikom obrade relevantnih podataka izvan EU. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje kao i klauzule možete pronaći ovde: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de. Ako želite da saznate više o politici privatnosti i obradi podataka od strane Jetpack-a ili Automattic-a, preporučujemo da https://jetpack.com/support/what-data-does-jetpack-sync/ smernice privatnosti u okviru https://automattic.com/privacy/, smernice za kolačiće pod https://automattic.com/cookies/-om, kao i stranicu sa informacijama. Nadamo se da smo uspeli da vam pružimo dobar uvid u obradu podataka od strane Jetpack-a. Politika privatnosti Za Web Analitiku na Pinterestu Koristimo Pinterest Web Analytics, program za web analitiku, na našem veb sajtu. Pružalac usluga je američka kompanija Pinterest Inc. Kompanija takođe ima irsku registrovanu kancelariju u kompaniji Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. Pinterest takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka tamo, Pinterest koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR). Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Putem ovih odredbi, Pinterest se obavezuje da će biti u skladu sa evropskim nivoom zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako su podaci uskladišteni, obrađeni i vođeni u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Više informacija o Pinterestove standardne ugovorne klauzule potražite u članku https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy#section-residents-of-the-eea. Više o podacima obrađenim putem pinterest web analitike možete saznati u celokupnoj Politici privatnosti na https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Uvod u marketing e-pošte Rezime marketinga e-pošte 👥 Subjekti podataka: Pretplatnici biltena 🤝 Svrha: Direktan marketing putem e-maila, obaveštenje o sistemski važnim događajima 📓 Obrađeni podaci: Podaci uneti tokom registracije, ali bar e-mail adresa. Više detalja možete pronaći u odgovarajućem marketinškom alatu za e-poštu koji se koristi. 📅 Period skladištenja: Trajanje postojanja pretplate ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi) Šta je marketing e-pošte? Kako bismo bili u toku, koristimo i mogućnost marketinga putem e-pošte. Ukoliko ste se složili da primate naše mejlove ili biltene, vaši podaci će takođe biti obrađeni i uskladišteni. Email marketing je podskup marketinga na mreži. Vesti ili opšte informacije o preduzeću, proizvodima ili uslugama šalju se e-poštom određenoj grupi osoba koje su zainteresovane za nju. Ukoliko želite da učestvujete u našem marketingu e-pošte (obično putem newsletter-a), obično samo treba da se registrujete na svoju e-mail adresu. Da biste to uradili, popunite onlajn obrazac i prosledite ga. Međutim, može se desiti i da vas zamolimo za oslovljavanje i vaše ime, kako bismo vam takođe lično pisali. U osnovi, pretplata na biltene funkcioniše uz pomoć takozvane "dvostruke procedure davanja saglasnosti". Nakon što se prijavite za naš newsletter na našem veb sajtu, dobićete e-mail koji potvrđuje vašu pretplatu na newsletter. Ovim se obezbeđuje da e-adresa pripada vama i da se niko nije registrovao sa stranom e-adresom. Mi ili alatka za obaveštavanje koristimo evidencije pri svakom prijavljivanju. Ovo je neophodno da bismo mogli da dokažemo zakonski ispravan proces registracije. Po pravilu, vreme registracije, vreme potvrde o registraciji i vaša IP adresa se skladište. Pored toga, evidentira se i kada menjate uskladištene podatke. Zašto koristimo marketing e-pošte? Naravno, želimo da ostanemo u kontaktu sa vama i da vam uvek predstavimo najvažnije vesti o našoj kompaniji. Između ostalog, koristimo e-mail marketing – koji se često naziva "biltenima" – kao neizostavni deo našeg online marketinga. Ukoliko pristanete na ovo ili ako je to zakonom dozvoljeno, poslaćemo vam biltene, sistemske mejlove ili druga obaveštenja putem e-maila. Kada u sledećem tekstu koristimo termin "bilten", uglavnom mislimo na redovno slanje mejlova. Naravno, ne želimo ni na koji način da vas gnjavimo našim biltenom. Zato uvek težimo da ponudimo samo relevantan i zanimljiv sadržaj. Na primer, možete saznati više o našoj kompaniji, našim uslugama ili proizvodima. S obzirom na to da uvek unapređujemo naše ponude, uvek ćete saznati za naš newsletter kada bude novosti ili trenutno nudimo posebne, unosne promocije. Ukoliko naručimo pružaoca usluga koji nudi profesionalni alat za isporuku za naš marketing putem e-pošte, to radimo kako bismo mogli da vam ponudimo brze i bezbedne biltene. Svrha našeg e-mail marketinga je u osnovi da vas informišemo o novim ponudama, kao i da se približimo našim preduzetničkim ciljevima. Koji podaci se obrađuju? Ukoliko postanete pretplatnik na naš newsletter putem našeg veb sajta, potvrdite svoje članstvo u e-mail listi putem e-maila. Pored vaše IP adrese i e-adrese, vaš naslov, ime, adresa i broj telefona takođe mogu biti uskladišteni. Međutim, samo ako pristanete na ovo skladište podataka. Podaci označeni kao takvi su neophodni da biste učestvovali u ponuđenoj usluzi. Informacije su dobrovoljne, ali neobelazivanje će dovesti do toga da ne možete da koristite uslugu. Pored toga, informacije o vašem uređaju ili željenom sadržaju takođe mogu biti uskladištene na našem veb sajtu. Više o skladištenju podataka možete saznati kada posetite Veb lokaciju u odeljku "Automatsko skladištenje podataka". Snimamo vašu izjavu o pristanku tako da uvek možemo da dokažemo da je u skladu sa našim zakonima. Trajanje obrade podataka Ako otkažete pretplatu na vašu e-mail adresu sa naše liste distribucije e-pošte/biltena, možemo da čuvamo Vašu adresu do tri godine na osnovu naših legitimnih interesa kako bismo i dalje mogli da dokažemo vaš pristanak u tom trenutku. Ove podatke možemo obraditi samo ako moramo da se branimo od bilo kakvih tvrdnji. Međutim, ako potvrdite da ste nam dali svoj pristanak da se pretplatimo na bilten, u svakom trenutku možete podneti pojedinačni zahtev za brisanje. Ako se trajno protivite vašoj saglasnosti, zadržavamo pravo da vašu e-adresu uskladištimo na crnu listu. Sve dok ste se dobrovoljno pretplatili na naš newsletter, mi ćemo naravno čuvati i Vašu e-mail adresu. Pravo na objekat Imate mogućnost da otkažete registraciju biltena u bilo kom trenutku. Sve što treba da uradite je da opozovete svoj pristanak da biste se pretplatili na bilten. Ovo obično traje samo nekoliko sekundi ili jedan ili dva klika. Najčešće ćete naći vezu na dnu svake e-poruke da biste otkazali pretplatu na bilten. Ukoliko link u biltenu zaista nije za nalaženje, kontaktirajte nas putem e-maila i odmah ćemo vam otkazati pretplatu na newsletter. Pravni osnov Naš bilten se šalje na osnovu Vaše saglasnosti (član 6 (1) (a) GDPR). To znači da vam možemo poslati bilten samo ako ste se ranije aktivno registrovali za njega. Ako je potrebno, možemo vam poslati i reklamne poruke na osnovu ~ 7 Abs. 3 UWG, pod uslovom da ste postali naš kupac i da se niste usprotivili korišćenju vaše e-mail adrese za direktno oglašavanje. Informacije o određenim uslugama marketinga e-pošte i načinu na koji obrađuju lične podatke mogu se pronaći u sledećim odeljcima, ako ih ima. Messenger & Communication Introduction Rezime smernica za privatnost Messenger & Communication 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Kontakt zahtevi i opšta komunikacija između nas i vas 📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su ime, adresa, e-adresa, broj telefona, opšti podaci o sadržaju, IP adresa ako je primenljivo Više detalja možete pronaći u odgovarajućim alatkama koje se koriste. 📅 Period skladištenja: u zavisnosti od korišćenih messenger & komunikacionih funkcija ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi), Umetnost. 6 para. 1 rečenica 1 lit. b. GDPR (ugovorne ili pred-ugovorne obaveze) Šta su messenger & komunikacione funkcije? Nudimo različite opcije na našem veb sajtu (kao što su messenger i chat funkcije, online ili kontakt forme, e-mail, telefon) za komunikaciju sa nama. Vaši podaci će takođe biti obrađeni i uskladišteni u meri u kojoj je to neophodno da bi se odgovorilo na vaš upit i naše naredne mere. Pored klasičnih načina komunikacije kao što su e-pošta, kontakt obrasci ili telefon, koristimo i ćaskanja ili kurire. Trenutno najčešće korišćena funkcija messengera je WhatsApp, ali naravno postoji mnogo različitih provajdera koji nude messenger funkcije posebno za sajtove. Ako je sadržaj šifrovan do kraja, to je naznačeno u pojedinačnim tekstovima zaštite podataka ili u deklaraciji o zaštiti podataka odgovarajućeg dobavljača. End-to-end šifrovanje ne znači ništa drugo nego da sadržaj poruke nije vidljiv čak ni dobavljaču. Međutim, informacije o uređaju, postavkama lokacije i drugim tehničkim podacima i dalje mogu da se obrađuju i skladište. Zašto koristimo messenger & communication funkcije? Mogućnosti komunikacije sa Vama su nam od velikog značaja. Na kraju, želimo da razgovaramo sa vama i odgovorimo na sva moguća pitanja o našoj usluzi na najbolji mogući način. Dobro funkcionisanje komunikacije je važan deo naše službe. Uz praktične messenger & komunikacione funkcije uvek možete odabrati one koje vam se najviše dolikuje. U izuzetnim slučajevima, međutim, može se desiti i da ne odgovaramo na određena pitanja putem ćaskanja ili kurira. To je slučaj kada je reč o unutrašnjim ugovornim stvarima, na primer. Ovde preporučujemo druge opcije komunikacije kao što su e-pošta ili telefon. Po pravilu, pretpostavljamo da ostajemo odgovorni po zakonu o zaštiti podataka, čak i ako koristimo usluge platforme društvenih medija. Međutim, Evropski sud pravde je zaključio da u određenim slučajevima operater platforme društvenih medija može biti zajednički odgovoran kod nas u okviru značenja Art. 26 GDPR. Pošto je to tako, mi ovo posebno ističemo i radimo na osnovu odgovarajućeg sporazuma. Suština sporazuma je reprodukovana ispod na platformi. Napominjemo da prilikom korišćenja naših ugrađenih elemenata, podaci iz vas izvan Evropske unije takođe mogu biti obrađeni, jer su mnogi provajderi, kao što su Facebook Messenger ili WhatsApp, američke kompanije. Kao rezultat toga, možda više nećete moći tako lako da tražite ili primenjujete svoja prava u odnosu na svoje lične podatke. Koji podaci se obrađuju? Koji se tačno podaci skladište i obrađuju zavisi od odgovarajućeg provajdera messenger & communication funkcija. U osnovi, to su podaci kao što su ime, adresa, broj telefona, e-adresa i podaci o sadržaju, kao što su sve informacije koje unosite u obrazac za kontakt. U većini slučajeva skladište se i informacije o uređaju i IP adresi. Podaci prikupljeni putem messenger & communication funkcije takođe se čuvaju na serverima provajdera. Ako želite da saznate tačno koje podatke skladište i obrađuju odgovarajući dobavljači i kako možete da se usprotivite obradi podataka, trebalo bi da pažljivo pročitate odgovarajući deklaraciju o zaštiti podataka preduzeća. Koliko dugo se čuvaju podaci? Koliko dugo se podaci obrađuju i skladište zavisi pre svega od alata koje koristimo. U nastavku ćete saznati više o obradi podataka pojedinačnih alatki. U deklaracijama o zaštiti podataka dobavljača obično se tačno navode koji podaci se skladište i obrađuju na koliko dugo. U principu, lični podaci će se obrađivanja samo onoliko dugo koliko je to neophodno za pružanje naših usluga. Kada se podaci skladište u kolačićima, period skladištenja u velikoj meri varira. Podaci se mogu izbrisati odmah nakon napuštanja Web lokacije, ali se mogu čuvati i nekoliko godina. Zbog toga bi trebalo detaljno da pogledate svaki pojedinačni kolačić ako želite da saznate više o skladištenju podataka. U većini slučajeva, takođe ćete pronaći informativne informacije o pojedinačnim kolačićima u izjavama o privatnosti pojedinačnih dobavljača usluga. Pravo na objekat Takođe imate pravo i mogućnost da opozovete svoj pristanak na korišćenje kolačića ili nezavisnih dobavljača u bilo kom trenutku. Ovo funkcioniše ili putem naše alatke za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija za odbijanje saglasnosti. Na primer, takođe možete da sprečite prikupljanje podataka pomoću kolačića tako što ćete upravljati, deaktivirati ili izbrisati kolačiće u pregledaču. Za više informacija pogledajte odeljak saglasnosti. Pošto se kolačići mogu koristiti za messenger & communication funkcije, preporučujemo i našu opštu politiku privatnosti na kolačićima. Da biste saznali koje tačno podatke skladištite i obrađujete, trebalo bi da pročitate deklaracije o zaštiti podataka odgovarajućih alatki. Pravni osnov Ako ste pristali da se vaši podaci obrađuju i skladište integrisanim messenger i komunikacionim funkcijama, ova saglasnost je pravni osnov za obradu podataka (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Obrađujemo Vaš zahtev i upravljamo vašim podacima u okviru ugovornih ili predusečnih odnosa u cilju ispunjavanja naših pred ugovornih i ugovornih obaveza ili odgovaranja na upite. Osnova za to je Art. 6 para. 1 rečenica 1 lit. b. GDPR. U principu, vaši podaci će takođe biti uskladišteni i obrađeni na osnovu našeg legitimnog interesa (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) u brzoj i dobroj komunikaciji sa vama ili drugim klijentima i poslovnim partnerima. Facebook Messenger politika privatnosti Koristimo komunikacioni alat Facebook Messenger na našem veb sajtu. Pružalac usluga je američka kompanija Meta Platforms Inc. Meta Platforme Irska Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska) odgovorne su za evropsku oblast. Facebook takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Facebook koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka u toj zemlji. Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Facebook se obavezuje da će biti u skladu sa evropskim nivoom zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Uslov za obradu podataka na Fejsbuku, koji odgovara standardnim ugovornim klauzulama, može se naći pod https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Više o podacima obrađenim putem korišćenja Facebooka možete saznati u Politici privatnosti na https://www.facebook.com/about/privacy. Politika privatnosti telegrama Takođe koristimo uslugu razmene instant poruka Telegram. Pružalac usluga je međunarodna kompanija Telegram Messenger LLP, koja posluje na londonskoj adresi (71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, Velika Britanija). Više o podacima obrađenim putem korišćenja Telegrama možete saznati u Politici privatnosti na https://telegram.org/privacy. WhatsApp politika privatnosti Koristimo servis za razmenu instant poruka WhatsApp na našem veb sajtu. Provajder usluga je američka kompanija WhatsApp Inc., podružnica kompanije Meta Platforms Inc. Kompanija WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska je odgovorna za evropsku oblast. WhatsApp takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Social Media Einleitung Social Media Datenschutzerklärung Zusammenfassung 👥 Betroffene: Besucher der Website 🤝 Zweck: Darstellung und Optimierung unserer Serviceleistung, Kontakt zu Besuchern, Interessenten u.a., Werbung 📓 Verarbeitete Daten: Daten wie etwa Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Kontaktdaten, Daten zum Nutzerverhalten, Informationen zu Ihrem Gerät und Ihre IP-Adresse. Mehr Details dazu finden Sie beim jeweils eingesetzten Social-Media-Tool. 📅 Speicherdauer: abhängig von den verwendeten Social-Media-Plattformen ⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen) Was ist Social Media? Zusätzlich zu unserer Website sind wir auch in diversen Social-Media-Plattformen aktiv. Dabei können Daten von Usern verarbeitet werden, damit wir gezielt User, die sich für uns interessieren, über die sozialen Netzwerke ansprechen können. Darüber hinaus können auch Elemente einer Social-Media-Plattform direkt in unsere Website eingebettet sein. Das ist etwa der Fall, wenn Sie einen sogenannten Social-Button auf unserer Website anklicken und direkt zu unserem Social-Media-Auftritt weitergeleitet werden. Als sogenannte Sozialen Medien oder Social Media werden Websites und Apps bezeichnet, über die angemeldete Mitglieder Inhalte produzieren, Inhalte offen oder in bestimmten Gruppen austauschen und sich mit anderen Mitgliedern vernetzen können. Warum nutzen wir Social Media? Seit Jahren sind Social-Media-Plattformen der Ort, wo Menschen online kommunizieren und in Kontakt treten. Mit unseren Social-Media-Auftritten können wir unsere Produkte und Dienstleistungen Interessenten näherbringen. Die auf unserer Website eingebundenen Social-Media-Elemente helfen Ihnen, schnell und ohne Komplikationen zu unseren Social-Media-Inhalten wechseln können. Die Daten, die durch Ihre Nutzung eines Social-Media-Kanals gespeichert und verarbeitet werden, haben in erster Linie den Zweck, Webanalysen durchführen zu können. Ziel dieser Analysen ist es, genauere und personenbezogene Marketing- und Werbestrategien entwickeln zu können. Abhängig von Ihrem Verhalten auf einer Social-Media-Plattform, können mit Hilfe der ausgewerteten Daten, passende Rückschlüsse auf Ihre Interessen getroffen werden und sogenannte Userprofile erstellt werden. So ist es den Plattformen auch möglich, Ihnen maßgeschneiderte Werbeanzeigen zu präsentieren. Meistens werden für diesen Zweck Cookies in Ihrem Browser gesetzt, die Daten zu Ihrem Nutzungsverhalten speichern. Wir gehen in der Regel davon aus, dass wir datenschutzrechtlich verantwortlich bleiben, auch wenn wir Dienste einer Social-Media-Plattform nutzen. Der Europäische Gerichtshof hat jedoch entschieden, dass in bestimmten Fällen der Betreiber der Social-Media-Plattform zusammen mit uns gemeinsam verantwortlich im Sinne des Art. 26 DSGVO sein kann. Soweit dies der Fall ist, weisen wir gesondert darauf hin und arbeiten auf Grundlage einer diesbezüglichen Vereinbarung. Das Wesentliche der Vereinbarung ist dann weiter unten bei der betroffenen Plattform wiedergegeben. Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Social-Media-Plattformen oder unserer eingebauten Elemente auch Daten von Ihnen außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden können, da viele Social-Media-Kanäle, beispielsweise Facebook oder Twitter, amerikanische Unternehmen sind. Dadurch können Sie möglicherweise Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr so leicht einfordern bzw. durchsetzen. Welche Daten werden verarbeitet? Welche Daten genau gespeichert und verarbeitet werden, hängt vom jeweiligen Anbieter der Social-Media-Plattform ab. Aber für gewöhnlich handelt es sich um Daten wie etwa Telefonnummern, E-Mailadressen, Daten, die Sie in ein Kontaktformular eingeben, Nutzerdaten wie zum Beispiel welche Buttons Sie klicken, wen Sie liken oder wem folgen, wann Sie welche Seiten besucht haben, Informationen zu Ihrem Gerät und Ihre IP-Adresse. Die meisten dieser Daten werden in Cookies gespeichert. Speziell wenn Sie selbst ein Profil bei dem besuchten Social-Media-Kanal haben und angemeldet sind, können Daten mit Ihrem Profil verknüpft werden. Alle Daten, die über eine Social-Media-Plattform erhoben werden, werden auch auf den Servern der Anbieter gespeichert. Somit haben auch nur die Anbieter Zugang zu den Daten und können Ihnen die passenden Auskünfte geben bzw. Änderungen vornehmen. Wenn Sie genau wissen wollen, welche Daten bei den Social-Media-Anbietern gespeichert und verarbeitet werden und wie sie der Datenverarbeitung widersprechen können, sollten Sie die jeweilige Datenschutzerklärung des Unternehmens sorgfältig durchlesen. Auch wenn Sie zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung Fragen haben oder entsprechende Rechte geltend machen wollen, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an den Anbieter wenden. Trajanje obrade podataka O trajanju dole navedene obrade podataka obavestićemo vas, ukoliko budemo imali više informacija. Na primer, platforma društvenih medija Fejsbuk skladišti podatke dok više ne bude potrebna za sopstvene svrhe. Međutim, podaci o klijentima koji se porede sa vašim korisničkim podacima biće izbrisani u roku od dva dana. Generalno, lične podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda. Ako je, kao u slučaju računovodstva, npr. Pravo na objekat Takođe imate pravo i mogućnost da opozovete svoj pristanak na upotrebu kolačića ili trećih lica kao što su ugrađeni elementi društvenih medija u bilo kom trenutku. Ovo funkcioniše ili putem naše alatke za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija za odbijanje saglasnosti. Na primer, takođe možete da sprečite prikupljanje podataka pomoću kolačića tako što ćete upravljati, deaktivirati ili izbrisati kolačiće u pregledaču. Pošto alatke za društvene medije mogu da koriste kolačiće, preporučujemo i našu opštu politiku privatnosti na kolačićima. Da biste saznali koje tačno podatke skladištite i obrađujete, trebalo bi da pročitate deklaracije o zaštiti podataka odgovarajućih alatki. Pravni osnov Ako ste pristali da se vaši podaci obrađuju i skladište od strane integrisanih elemenata društvenih medija, ova saglasnost je pravni osnov za obradu podataka (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U principu, vaši podaci će takođe biti uskladišteni i obrađeni na osnovu našeg legitimnog interesa (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) u brzoj i dobroj komunikaciji sa vama ili drugim klijentima i poslovnim partnerima. Ipak, alat koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Većina platformi društvenih medija takođe postavlja kolačiće u pregledaču za skladištenje podataka. Zato preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate smernice privatnosti ili smernice za kolačiće odgovarajućeg dobavljača usluga. Informacije o određenim platformama društvenih medija možete pronaći u sledećim odeljcima, ako ih ima. Facebook politika privatnosti Rezime Politike privatnosti na Fejsbuku 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Optimizacija naše usluge 📓 Obrađeni podaci: podaci kao što su podaci o klijentima, podaci o ponašanju korisnika, informacije o uređaju i IP adresa. Više detalja možete pronaći u nastavku u politici privatnosti. 📅 Period skladištenja: dok podaci više ne budu korisni za potrebe Facebooka ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi) Šta su Facebook alati? Na našem veb sajtu koristimo odabrane Alate sa Fejsbuka. Facebook je društvena mreža Meta Platforms Inc. ili za evropsku oblast Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska. Uz pomoć ovih alata, možemo vam ponuditi i vama i ljudima koji su zainteresovani za naše proizvode i usluge najbolju moguću ponudu. Ako se podaci prikupljaju i prosleđuju od vas putem naših ugrađenih Facebook elemenata ili putem naše Facebook stranice (fan page), i mi i Facebook Irska d.o.o. smo odgovorni za to. Fejsbuk je isključivo odgovoran za dalju obradu ovih podataka. Naše zajedničke obaveze takođe su učuvek učuvek potpisane javno dostupnim sporazumom https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Navodi, na primer, da moramo jasno da vas informišemo o korišćenju Facebook alata na našem sajtu. Pored toga, mi smo takođe odgovorni za obezbeđivanje bezbednog integrisanja alata u naš veb sajt u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Fejsbuk je, s druge strane, odgovoran, na primer, za bezbednost podataka Fejsbuk proizvoda. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa prikupljanjem podataka i obradom podataka od strane Facebooka, možete se direktno obratiti kompaniji. Ako nam odgovorite na pitanje, dužni smo da ga prosledimo Fejsbuku. U sledećem, dajemo pregled različitih Facebook alata, koji podaci se šalju Facebook-u i kako možete izbrisati ove podatke. Pored mnogih drugih proizvoda, Facebook nudi i takozvane "Facebook Business Tools". Ovo je zvanično ime Fejsbuka. Međutim, pošto taj izraz nije poznat, odlučili smo da ih nazovemo samo Alatima za Facebook. Među njima su: Facebook piksel društvene dodatne komponente (kao što su dugme "Like" ili "Share") Facebook prijavljivanje Komplet naloga API(programski interfejs) SDK(kolekcija programskih alata) Integracije platformi Dodatne komponente Šifre Specifikacije Dokumentacija Tehnologije i usluge Putem ovih alata, Facebook proširuje usluge i ima mogućnost da dođe do informacija o aktivnostima korisnika van Facebooka. Zašto koristimo Facebook alate na našem veb sajtu? Naše usluge i proizvode želimo da prikažemo samo ljudima koji su zaista zainteresovani za njih. Uz pomoć reklama (Facebook oglasa), možemo da dopremo do upravo tih ljudi. Međutim, da bi korisnicima bilo prikazano odgovarajuće oglašavanje, Facebooku su potrebne informacije o željama i potrebama ljudi. Tako je preduzeću dostavljene informacije o ponašanju korisnika (i kontakt podacima) na našem veb sajtu. Kao rezultat toga, Facebook prikuplja bolje korisničke podatke i može da pokaže zainteresovanim osobama odgovarajuće oglašavanje o našim proizvodima ili uslugama. Alatke na taj način omogućavaju krojačke reklamne kampanje na Fejsbuku. Podaci o vašem ponašanju na našem veb sajtu su ono što Facebook naziva "podacima o događaju". One se takođe koriste za usluge merenja i analize. Facebook na taj način može da kreira "izveštaje o kampanji" u naše ime o uticaju naših reklamnih kampanja. Pored toga, analize nam daju bolji uvid u to kako koristite naše usluge, veb-sajt ili proizvode. Kao rezultat toga, koristimo neke od ovih alatki za optimizaciju vašeg korisničkog iskustva na našem veb sajtu. Na primer, društvene dodatne komponente možete da koristite za deljenje sadržaja na našem sajtu direktno na Facebook-u. Koje podatke čuvaju Facebook alati? Korišćenjem pojedinačnih Facebook alata, lični podaci (podaci o korisnicima) mogu se poslati Facebook-u. U zavisnosti od alatki koje se koriste, mogu se slati podaci o klijentima kao što su ime, adresa, broj telefona i IP adresa. Facebook koristi ove informacije da bi uporedio podatke sa podacima koje ima o vama (ako ste član Fejsbuka). Pre nego što se podaci o korisnicima prenesu na Fejsbuk, odvija se takozvani "hashing". To znači da se proizvoljno veliki skup podataka pretvara u nisku. Ovo se takođe koristi za šifrovanje podataka. Pored podataka o kontaktu, prenose se i "podaci o događaju". "Podaci o događaju" se odnose na informacije koje dobijamo o vama na našem veb sajtu. Na primer, koje podstra stranice posećujete ili koje proizvode kupujete od nas. Fejsbuk ne deli informacije koje dobija sa trećim licima (kao što su oglašivači) osim ako kompanija nema izričitu dozvolu ili je zakonski obavezna za to. "Podaci o događaju" se takođe mogu povezati sa kontakt podacima. To omogućava Facebooku da ponudi bolje personalizovano oglašavanje. Nakon već pomenutog procesa podudaranja, Facebook ponovo briše kontakt podatke. Kako bi mogao da isporučuje reklame na optimizovan način, Facebook koristi podatke o događaju samo ako je kombinovan sa drugim podacima (koje je Facebook prikupio na druge načine). Facebook takođe koristi ove podatke o događajima u bezbednosne, zaštitne, razvojne i istraživačke svrhe. Veći deo ovih podataka prenosi se na Facebook putem kolačića. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se koriste za skladištenje podataka ili informacija u pregledačima. U zavisnosti od alatki koje se koriste i da li ste član Fejsbuka, u vašem pregledaču se kreira drugačiji broj kolačića. U opisima pojedinačnih Facebook alata prelišamo više detalja o pojedinačnim Facebook kolačićima. Opšte informacije o korišćenju Facebook kolačića možete pronaći i na https://www.facebook.com/policies/cookies. Koliko dugo i gde se čuvaju podaci? U principu, Fejsbuk čuva podatke dok više ne bude potreban za sopstvene usluge i Facebook proizvode. Facebook ima servere širom sveta na kojima se čuvaju njegovi podaci. Međutim, podaci o klijentima će biti izbrisani u roku od 48 sati nakon što se porede sa vašim korisničkim podacima. Kako mogu da izbrišem podatke ili sprečim skladištenje podataka? U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo na informacije, ispravke, prenosivost i brisanje vaših podataka. Potpuno brisanje podataka će se desiti samo ako u potpunosti izbrišete svoj Facebook nalog. Evo kako funkcioniše brisanje Facebook naloga: 1) Kliknite na podešavanja sa desne strane Facebooka. 2) Zatim kliknite na "Vaše informacije o Fejsbuku" u levoj koloni. 3) Sada kliknite na dugme "Deaktivacija i brisanje". 4) Sada izaberite stavku "Izbriši nalog", a zatim kliknite na dugme "Dalje i izbriši nalog" 5) Sada unesite lozinku, kliknite na dugme "Dalje", a zatim na dugme "Izbriši nalog" Podaci koje Facebook dobija preko našeg sajta čuvaju se, između ostalog, putem kolačića (npr. društvenih pluginova). U pregledaču možete da deaktivirate, izbrišete ili upravljate pojedinačnim ili svim kolačićima. U zavisnosti od pregledača koji koristite, ovo funkcioniše na različite načine. U odeljku "Kolačići" pronaći ćete odgovarajuće linkove ka odgovarajućim uputstvima najpoznatijih pregledača. Ako u principu ne želite kolačiće, možete da podesite pregledač tako da vas uvek obaveštava kada treba da se podesi kolačić. Ovo vam omogućava da odlučite za svaki pojedinačni kolačić bez obzira da li to dozvoljavate ili ne. Pravni osnov Ako ste pristali da se vaši podaci obrađuju i skladište integrisanim Facebook alatima, ova saglasnost je pravni osnov za obradu podataka (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U principu, vaši podaci će takođe biti uskladišteni i obrađeni na osnovu našeg legitimnog interesa (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) u brzoj i dobroj komunikaciji sa vama ili drugim klijentima i poslovnim partnerima. Ipak, alat koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Većina platformi društvenih medija takođe postavlja kolačiće u pregledaču za skladištenje podataka. Zato preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate Facebookovu politiku privatnosti ili smernice za kolačiće. Facebook takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Facebook koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka u toj zemlji. Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Facebook se obavezuje da će biti u skladu sa evropskim nivoom zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Uslovi obrade podataka na Fejsbuku, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama, mogu se naći pod https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Nadamo se da smo vam pružili najvažnije informacije o korišćenju i obradi podataka pomoću Facebook alata. Ako želite da saznate više o tome kako Facebook koristi vaše podatke, preporučujemo smernice za podatke https://www.facebook.com/about/privacy/update. Facebook smernice za privatnost prijavljivanja Integrisali smo praktičnu Facebook prijavu na naš sajt. Tako da možete lako da se ulogujete na svoj Facebook nalog bez potrebe da kreirate drugi korisnički nalog. Ako odlučite da se registrujete putem Facebook prijave, bićete preusmereni na društvenu mrežu Facebook. Tamo se registracija odvija putem vaših korisničkih podataka na Fejsbuku. Kroz ovu proceduru prijavljivanja, podaci o vama ili Vaše korisničko ponašanje se skladišti i prenosi na Facebook. Da bi uskladištio podatke, Facebook koristi razne kolačiće. U sledećem, prikazujemo vam najvažnije kolačiće koji su podešeni u vašem pretraživaču ili već postoje kada se prijavite na naš sajt putem Facebook prijavljivanja: Ime: fr Vrednost: 0jieyh4c2GnlufEJ9.. Bde09j... 1.0.Bde09j Svrha: Ovaj kolačić se koristi da bi se osiguralo da društveni plugin na našem veb sajtu funkcioniše na najbolji mogući način. Rok trajanja: posle 3 meseca Ime: datr Vrednost: 4Jh7XUA2312082637SEmPsSfzCOO4JFFl Svrha: Facebook postavlja "datr" kolačić kada veb pregledač pristupa facebook.com, a kolačić pomaže u identifikovanju aktivnosti prijavljivanja i zaštiti korisnika. Rok trajanja: posle 2 godine Ime: _js_datr Vrednost: izbrisano Svrha: Facebook koristi ovaj kolačić sesije u svrhe praćenja, čak i ako nemate Facebook nalog ili ste odjavljeni. Rok trajanja: po završetku sednice Napomena: Navedeni kolačići su samo mali izbor kolačića dostupnih Facebook-u. Ostali kolačići su, na primer, _ fbp, sb ili wd. Kompletna lista nije moguća, jer Facebook ima veliki broj kolačića i koristi ih varijabilno. S jedne strane, Facebook prijava vam nudi brz i lak proces registracije, sa druge strane, imamo priliku da podelimo podatke sa Facebook-om. To nam omogućava da bolje prilagodimo našu ponudu i unapređenja vašim interesovanjima i potrebama. Podaci koje dobijamo od Fejsbuka na ovaj način su javni podaci kao što su Vaše ime na Fejsbuku Slika profila uskladištena e-adresa Liste prijatelja Informacije o dugmetu (npr. dugme "Like") Datum rođendana Jezik Rezidencija Zauzvrat, Facebook-u pružamo informacije o vašim aktivnostima na našem veb sajtu. To, između ostalog, uključuje informacije o uređaju koji koristite, koje podstranice posećujete od nas ili koje ste proizvode kupili od nas. Korišćenjem Facebook Login-a pristajete na obradu podataka. Možete se povući iz ovog Ugovora u bilo kom trenutku. Ako želite da saznate više informacija o obradi podataka od strane Facebooka, preporučujemo da pročitate Facebook politiku privatnosti pod https://www.facebook.com/policy.php?tid=312082637. Ako ste prijavljeni na Facebook, možete da promenite podešavanja za reklame u okviru https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen sebe. Facebook politika privatnosti društvenih dodatnih komponenti Na našem veb sajtu su integrisani takozvani društveni plug-inovi kompanije Meta Platforms Inc. Ove dugmiće možete prepoznati po klasičnom Facebook logotipu, kao što je dugme "Like" (ruka sa podignutim palcem) ili po jedinstvenoj oznaki "Facebook plug-in". Društveni plug-in je mali deo Facebooka koji je integrisan u naš sajt. Svaka dodatna komponenta ima svoju funkciju. Najčešće korišćene funkcije su dobro poznata dugmad "Like" i "Share". Sledeće društvene dodatne komponente nudi Facebook: Dugme "Sačuvaj" Kao dugme, deljenje, slanje i citiranje Dodatna komponenta stranice Komentare Dodatna komponenta za Messenger Ugrađene objave i video plejeri Grupna dodatna komponenta U https://developers.facebook.com/docs/plugins možete pronaći više informacija o tome kako se koristi svaka dodatna komponenta. Sa jedne strane koristimo društvene dodatne komponente kako bismo vam ponudili bolje korisničko iskustvo na našem sajtu, sa druge strane jer Facebook može da optimizuje naše reklame. Ako imate Nalog na Fejsbuku ili ste ranije https://www.facebook.com/, Facebook je već postavio bar jedan kolačić u vašem pretraživaču. U ovom slučaju, vaš pregledač šalje informacije Facebook-u putem ovog kolačića čim posetite naš sajt ili komunicirate sa društvenim dodatnim komponentama (npr.dem dugme "Like"). Primljene informacije će biti izbrisane ili anonimizovane u roku od 90 dana. Prema Fejsbuku, ti podaci uključuju vašu IP adresu, veb lokaciju koju ste posetili, datum, vreme i druge informacije koje se tiču vašeg pretraživača. Da biste sprečili Facebook da prikupi mnogo podataka tokom vaše posete našem veb sajtu i poveže ih sa podacima sa Facebooka, morate se odjaviti sa Facebook-a tokom vaše posete sajtu. Ako niste prijavljeni na Facebook ili nemate Facebook nalog, vaš pretraživač šalje manje informacija Facebook-u jer imate manje Facebook kolačića. Ipak, podaci kao što je vaša IP adresa ili veb lokacija koju posećujete mogu se preneti na Facebook. Takođe želimo da izričito istaknemo da ne znamo tačno o tačnom sadržaju podataka. Međutim, prema našem trenutnom stanju znanja, trudimo se da vas što više informišemo o obradi podataka. Takođe možete pročitati kako Facebook koristi podatke u politici podataka kompanije pod https://www.facebook.com/about/privacy/update. Sledeći kolačići se postavljaju u vašem pregledaču najmanje kada posetite veb lokaciju sa društvenim dodatnim komponentama sa Facebooka: Ime: dpr Vrednost: nije navedena Svrha: Ovaj kolačić se koristi za rad društvenih dodatnih komponenti na našem veb sajtu. Rok trajanja: po završetku sednice Ime: fr Vrednost: 0jieyh4312082637c2GnlufEJ9.. Bde09j... 1.0.Bde09j Svrha: Kolačić je takođe neophodan da bi dodatne komponente ispravno funkcionisale. Rok trajanja: posle 3 meseca Napomena: Ovi kolačići su postavljeni nakon testa, čak i ako niste član Fejsbuka. Ako ste prijavljeni na Facebook, možete da promenite podešavanja za reklame u okviru https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/ sebe. Ako niste korisnik Fejsbuka, obično možete da upravljate onlajn oglašavanjem zasnovanim na korišćenju na https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=312082637. Tamo imate mogućnost da deaktivirate ili aktivirate dobavljače. Ako želite da saznate više o privatnosti Facebooka, preporučujemo smernice za sopstvene podatke kompanije o https://www.facebook.com/policy.php?tip=312082637. Instagram politika privatnosti Rezime Politike privatnosti na Instagramu 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Optimizacija naše usluge 📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su podaci o ponašanju korisnika, informacije o uređaju i IP adresa. Više detalja možete pronaći u nastavku u politici privatnosti. 📅 Period skladištenja: dok Instagramu više nisu potrebni podaci za njegove potrebe ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi) Šta je Instagram? Imamo integrisane funkcije Instagrama na našem sajtu. Instagram je platforma društvenih medija kompanije Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, SAD. Instagram je podružnica kompanije Meta Platforms Inc. od 2012. godine i jedan je od Proizvoda na Fejsbuku. Ugrađivanje Instagram sadržaja na našem sajtu naziva se ugrađivanje. To nam omogućava da vam prikažemo sadržaj kao što su dugmad, fotografije ili video zapisi sa Instagrama direktno na našem veb sajtu. Kada posetite sajtove našeg sajta koji su integrisali Instagram funkciju, podaci se prenose na Instagram, skladište i obrađuju. Instagram koristi iste sisteme i tehnologije kao i Facebook. Vaši podaci će tako biti obrađeni u svim Facebook kompanijama. U nastavku, želimo da vam pružimo detaljniji uvid u to zašto Instagram prikuplja podatke, koji su to podaci i kako u velikoj meri možete kontrolisati obradu podataka. S obzirom na to da je Instagram deo Meta Platforms Inc., naše informacije s jedne strane dobijamo iz Instagram smernica, ali i iz samih meta smernica za privatnost sa druge strane. Instagram je jedna od najpoznatijih društvenih mreža širom sveta. Instagram kombinuje prednosti bloga sa prednostima audiovizuelnih platformi kao što su YouTube ili Vimeo. Fotografije i kratke video zapise možete da otpremite na "Insta" (kako mnogi korisnici neobavezno zovu platformu), uređujete ih raznim filterima i takođe distribuirate na drugim društvenim mrežama. A ako i sami ne želite da budete aktivni, možete pratiti samo druge zanimljive korisnike. Zašto koristimo Instagram na našem sajtu? Instagram je platforma društvenih medija koja je poslednjih godina zaista prošla kroz krov. I naravno da smo reagovali i na ovaj bum. Želimo da se osećate što udobnije na našem veb sajtu. Zato je raznovrsna priprema našeg sadržaja stvar naravno za nas. Kroz ugrađene Instagram funkcije, naš sadržaj možemo obogatiti korisnim, duhovitim ili uzbudljivim sadržajem iz Instagram sveta. S obzirom na to da je Instagram podružnica Fejsbuka, prikupljeni podaci mogu biti korisni i za personalizovano oglašavanje na Fejsbuku. Dakle, naši oglasi dobijaju samo ljude koji su zaista zainteresovani za naše proizvode ili usluge. Instagram takođe koristi prikupljene podatke u svrhe merenja i analize. Dobijamo sažetu statistiku i samim tim više uvida u Vaše želje i interesovanja. Važno je pomenuti da vas ovi izveštaji ne identifikuju lično. Koje podatke čuva Instagram? Ako naiđete na jednu od naših stranica na kojoj su ugrađene Instagram funkcije (kao što su Instagram slike ili dodatne komponente) vaš pregledač će automatski kontaktirati Instagram servere. Podaci se šalju, čuvaju i obrađuju na Instagramu. Bez obzira na to da li imate Instagram nalog ili ne. To uključuje informacije o našem veb sajtu, o vašem računaru, o izvršenim kupovinama, o oglasima koje vidite i načinu na koji koristite našu ponudu. Pored toga, datum i vreme vaše interakcije sa Instagramom se takođe čuvaju. Ako imate Instagram nalog ili ste prijavljeni, Instagram skladišti znatno više podataka o vama. Facebook pravi razliku između podataka korisnika i podataka o događajima. Pretpostavljamo da je upravo to slučaj sa Instagramom. Podaci o klijentima su, na primer, ime, adresa, broj telefona i IP adresa. Podaci o korisnicima će se prenositi na Instagram samo ako ste prethodno bili "hashed". Hashing znači da je zapis pretvoren u nisku. Ovo vam omogućava da šifrujete podatke o kontaktu. Pored toga, biće preneti i gore navedeni "podaci o događaju". Po "podacima o događajima", Facebook – a samim tim i Instagram – razume podatke o vašem ponašanju korisnika. Takođe se može desiti da se kontakt podaci kombinuju sa podacima o događaju. Prikupljeni podaci o kontaktu biće upoređivani sa podacima koje Instagram već ima o vama. Prikupljeni podaci se prenose na Fejsbuk putem malih tekstualnih datoteka (kolačića), koje su obično podešene u vašem pregledaču. U zavisnosti od korišćenih Instagram funkcija i toga da li i sami imate Instagram nalog, čuvaju se različite količine podataka. Pretpostavljamo da obrada podataka na Instagramu funkcioniše na isti način kao i na Fejsbuku. To znači da ako imate Instagram nalog ili ste www.instagram.com, Instagram je barem postavio kolačić. Ukoliko je to slučaj, vaš pretraživač šalje informacije na Instagram putem kolačića čim dođete u kontakt sa Instagram funkcijom. Najkasnije posle 90 dana (nakon poređenja) ti podaci će ponovo biti izbrisani ili anonimisani. Iako smo se intenzivno bavili obradom podataka na Instagramu, ne možemo tačno da kažemo koje podatke Instagram prikuplja i čuva. U sledećem, prikazujemo vam kolačiće koji su postavljeni u vašem pregledaču najmanje kada kliknete na Instagram funkciju (kao što je dugme ili Insta slika). U našem testu pretpostavljamo da nemate Instagram nalog. Ako ste prijavljeni na Instagram, naravno, u vašem pretraživaču je postavljeno znatno više kolačića. Ovi kolačići su korišćeni u našem testu: Ime: csrftoken Vrednost: "" Svrha: Ovaj kolačić je najverovatnije postavljen iz bezbednosnih razloga kako bi se sprečilo falsifikovanje zahteva. Međutim, nismo mogli preciznije da saznamo. Rok trajanja: posle godinu dana Ime: sredina Vrednost: "" Svrha: Instagram koristi ovaj kolačić za optimizaciju sopstvenih usluga i ponuda na Instagramu i van nje. Kolačić postavlja jedinstveni ID korisnika. Rok trajanja: po završetku sednice Ime: fbsr_312082637124024 Vrednost: bez informacija Svrha: Ovaj kolačić skladišti zahtev za prijavljivanje za korisnike Instagram aplikacije. Rok trajanja: po završetku sednice Ime: rur Vrednost: ATN Svrha: Ovo je Instagram kolačić koji osigurava funkcionalnost na Instagramu. Rok trajanja: po završetku sednice Ime: urlgen Vrednost: "{"194.96.75.33": 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe312082637" Svrha: Ovaj kolačić se koristi u marketinške svrhe Instagrama. Rok trajanja: po završetku sednice Napomena: Ne možemo tvrditi da smo ovde kompletni. Koji kolačići su postavljeni u pojedinačnom slučaju zavisi od ugrađenih funkcija i vaše upotrebe Instagrama. Koliko dugo i gde se čuvaju podaci? Instagram deli informacije koje dobija između Facebook Biznisa sa spoljnim partnerima i sa ljudima sa kojima se povezujete širom sveta. Obrada podataka se odvija u skladu sa vašim smernicama za podatke. Vaši podaci se, između ostalog, distribuiraju na Facebook serverima širom sveta iz bezbednosnih razloga. Većina ovih servera se nalazi u SAD. Kako mogu da izbrišem podatke ili sprečim skladištenje podataka? Zahvaljujući Opštoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo na informacije, prenosivost, korekciju i brisanje vaših podataka. U podešavanjima instagrama možete da upravljate svojim podacima. Ako želite da potpuno izbrišete svoje podatke na Instagramu, potrebno je da trajno izbrišete svoj Instagram nalog. Evo kako funkcioniše brisanje Instagram naloga: Prvo otvorite Instagram aplikaciju. Na stranici profila idite nadole i kliknite na "Centar za pomoć". Sada dolazite na sajt kompanije. Na Veb lokaciji kliknite na dugme Upravljanje nalogom, a zatim izaberite stavku Izbriši nalog. Ako potpuno izbrišete nalog, Instagram će izbrisati objave kao što su vaše fotografije i ispravke statusa. Informacije koje su druge osobe delile o vama ne pripadaju vašem nalogu i stoga neće biti izbrisane. Kao što sam gore napomenuo, Instagram čuva vaše podatke prvenstveno putem kolačića. Ove kolačiće možete da upravljate, deaktivirate ili brišete u pregledaču. U zavisnosti od pregledača, upravljanje uvek funkcioniše malo drugačije. U odeljku "Kolačići" pronaći ćete odgovarajuće linkove ka odgovarajućim uputstvima najpoznatijih pregledača. Takođe možete da podesite pregledač tako da uvek budete informisani kada treba da se podesi kolačić. Tada uvek možete pojedinačno da odlučite da li želite da dozvolite kolačić ili ne. Pravni osnov Ako ste pristali da se vaši podaci obrađuju i skladište od strane integrisanih elemenata društvenih medija, ova saglasnost je pravni osnov za obradu podataka (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U principu, vaši podaci će takođe biti uskladišteni i obrađeni na osnovu našeg legitimnog interesa (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) u brzoj i dobroj komunikaciji sa vama ili drugim klijentima i poslovnim partnerima. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Facebook koristi standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Komisija EU (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka u toj zemlji. Ove klauzule obavezuju Fejsbuk da se povinuje nivou EU zaštite podataka prilikom obrade relevantnih podataka van EU. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje kao i klauzule možete pronaći ovde: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de. Pokušali smo da vas približimo najvažnijim informacijama o obradi podataka putem Instagrama. Na https://help.instagram.com/519522125107875 možete detaljnije da pogledate Instagramove smernice za podatke. Uvod u online marketing Rezime smernica privatnosti za marketing na mreži 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Procena informacija o posetiocima za optimizaciju web sajta. 📓 Obrađeni podaci: Access statistika koja sadrži podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje pristupa i vreme, ponašanje navigacije, ponašanje klikova i IP adrese. Takođe se mogu obraditi lični podaci kao što su ime ili e-adresa. Više detalja možete pronaći u marketinškoj alatki na mreži koja se koristi. 📅 Period skladištenja: u zavisnosti od marketinških alatki na mreži koje se koriste ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitimni interesi) Šta je online marketing? Online marketing se odnosi na sve mere koje se sprovode onlajn u cilju postizanja marketinških ciljeva kao što su povećanje svesti o brendu ili zaključivanje poslovnog dogovora. Pored toga, naše mere online marketinga imaju za cilj da ljudi budu svesni našeg web sajta. Kako bismo mogli da pokažemo našu ponudu mnogim zainteresovanim osobama, poslujemo sa online marketingom. Većina njih su online oglašavanje, content marketing ili optimizacija pretraživača. Kako bismo mogli efikasno i svrsishodno da koristimo online marketing, lični podaci se takođe čuvaju i obrađuju. S jedne strane, podaci nam pomažu da prikažemo svoj sadržaj samo onim ljudima koji su zainteresovani za njega i, s druge strane, možemo da izmerimo uspeh oglašavanja naših mera online marketinga. Zašto koristimo alatke za online marketing? Želimo da prikažemo naš sajt svakoj osobi koja je zainteresovana za našu ponudu. Svesni smo da to nije moguće bez svesno preduzetih mera. Zato se i bavimo onlajn marketingom. Postoje razni alati koji nam olakšavaju rad na našim merama online marketinga i takođe daju predloge za poboljšanje putem podataka. To nam omogućava da ciljamo naše kampanje preciznije na našu ciljnu grupu. Svrha ovih online marketinških alata je na kraju optimizacija naše ponude. Koji podaci se obrađuju? Da bi naš online marketing funkcionisao i uspešnoće mere mera, kreiraju se korisnički profili i čuvaju se podaci, na primer, u kolačićima (to su male tekstualne datoteke). Uz pomoć ovih podataka, reklame možemo postaviti ne samo na klasičan način, već i direktno na naš sajt, predstaviti naš sadržaj onako kako vam se najviše dopada. U tu svrhu postoje razni alati trećih strana koji nude ove funkcije i shodno tome takođe prikupljaju i skladište podatke od vas. Imenovana prodavnica kolačića, na primer, koje web stranice ste posetili na našem veb sajtu, koliko dugo pregledate ove stranice, na koje linkove ili dugmad kliknete ili sa kog veb sajta ste došli kod nas. Pored toga, tehničke informacije se takođe mogu uskladištiti. Na primer, vaša IP adresa, koji pregledač koristite, sa kog uređaja posećujete našu Veb lokaciju ili vreme kada ste pristupili našem veb sajtu i kada ste ga napustili. Ako ste pristali na činjenicu da možemo da utvrdimo i vašu lokaciju, takođe možemo da je uskladištimo i obradimo. Vaša IP adresa je uskladištena u pseudonimizovanom obliku (npr. skraćenom). Jedinstveni podaci koji vas direktno identifikuju kao osobu, kao što su ime, adresa ili e-adresa, skladište se samo u pseudonimizovanom obliku kao deo marketinških procedura oglašavanja i onlajn marketinga. Stoga ne možemo da vas identifikujemo kao osobu, već smo uskladištili samo pseudonimizovane, uskladištene informacije u korisničkim profilima. Kolačići se takođe mogu koristiti, analizirati i koristiti u reklamne svrhe na drugim Veb lokacijama koje rade sa istim alatima za oglašavanje. Podaci se zatim mogu uskladištiti i na serverima dobavljača alata za oglašavanje. U izuzetnim slučajevima, jedinstveni podaci (ime, e-adresa itd.) takođe mogu biti uskladišteni u korisničkim profilima. Do ovog skladišta dolazi, na primer, ako ste član kanala društvenih medija koji koristimo za naše marketinške mere na mreži i ako mreža povezuje prethodno primljene podatke sa korisničkim profilom. Sa svim alatima za oglašavanje koje koristimo, a koji skladište vaše podatke na njihovim serverima, mi samo dobijamo zbirne informacije i nikada podatke koji vas čine prepoznatljivim kao pojedinca. Podaci samo pokazuju koliko su dobro određene mere oglašavanja funkcionisale. Na primer, vidimo koje mere su podstakle vas ili druge korisnike da dođete na našu Veb lokaciju i tamo kupite uslugu ili proizvod. Na osnovu analiza, u budućnosti možemo poboljšati našu ponudu za oglašavanje i još preciznije je prilagoditi potrebama i željama zainteresovanih osoba. Trajanje obrade podataka O trajanju dole navedene obrade podataka obavestićemo vas, ukoliko budemo imali više informacija. Generalno, lične podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda. Podaci uskladišteni u kolačićima skladište se u različitim vremenskim periodima. Neki kolačići se brišu nakon napuštanja Veb lokacije, drugi mogu biti uskladišteni u vašem pregledaču nekoliko godina. U odgovarajućim deklaracijama o zaštiti podataka pojedinačnih dobavljača, obično ćete dobijati precizne informacije o pojedinačnim kolačićima koje dobavljač koristi. Pravo na objekat Takođe imate pravo i mogućnost da opozovete svoj pristanak na korišćenje kolačića ili nezavisnih dobavljača u bilo kom trenutku. Ovo funkcioniše ili putem naše alatke za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija za odbijanje saglasnosti. Na primer, takođe možete da sprečite prikupljanje podataka pomoću kolačića tako što ćete upravljati, deaktivirati ili izbrisati kolačiće u pregledaču. Zakonitost obrade do opoziva ostaje bez posledica. Pošto alatke za online marketing obično mogu da koriste kolačiće, preporučujemo i naše opšte smernice za privatnost na kolačićima. Da biste saznali koje tačno podatke skladištite i obrađujete, trebalo bi da pročitate deklaracije o zaštiti podataka odgovarajućih alatki. Pravni osnov Ako ste pristali na korišćenje nezavisnih dobavljača, pravni osnov za odgovarajuću obradu podataka je ova saglasnost. Prema Artu. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), ova saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu ličnih podataka, kao što se može desiti kada se prikupljaju onlajn marketinški alati. Sa naše strane, postoji i legitiman interes za merenje mera online marketinga u anonimnom obliku u cilju optimizacije naše ponude i naših mera uz pomoć dobijenih podataka. Odgovarajući pravni osnov za to je Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Ipak, alat koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Informacije o određenim marketinškim alatkama na mreži, ako su dostupne, mogu se pronaći u sledećim odeljcima. Facebook Prilagođene smernice za privatnost gledalaca Na našem veb sajtu koristimo Facebook Custom Audiences, alatku za praćenje događaja na strani servera. Pružalac usluga je američka kompanija Meta Platforms Inc. Meta Platforme Irska Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska) odgovorne su za evropsku oblast. Facebook takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Facebook koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka u toj zemlji. Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Facebook se obavezuje da će biti u skladu sa evropskim nivoom zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Pokušali smo da vas približimo najvažnijim informacijama o obradi podataka putem Instagrama. Na https://help.instagram.com/519522125107875 možete detaljnije da pogledate Instagramove smernice za podatke. Uvod u online marketing Rezime smernica privatnosti za marketing na mreži 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Procena informacija o posetiocima za optimizaciju web sajta. 📓 Obrađeni podaci: Access statistika koja sadrži podatke kao što su lokacije pristupa, podaci o uređaju, trajanje pristupa i vreme, ponašanje navigacije, ponašanje klikova i IP adrese. Takođe se mogu obraditi lični podaci kao što su ime ili e-adresa. Više detalja možete pronaći u marketinškoj alatki na mreži koja se koristi. 📅 Period skladištenja: u zavisnosti od marketinških alatki na mreži koje se koriste ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitimni interesi) Šta je online marketing? Online marketing se odnosi na sve mere koje se sprovode onlajn u cilju postizanja marketinških ciljeva kao što su povećanje svesti o brendu ili zaključivanje poslovnog dogovora. Pored toga, naše mere online marketinga imaju za cilj da ljudi budu svesni našeg web sajta. Kako bismo mogli da pokažemo našu ponudu mnogim zainteresovanim osobama, poslujemo sa online marketingom. Većina njih su online oglašavanje, content marketing ili optimizacija pretraživača. Kako bismo mogli efikasno i svrsishodno da koristimo online marketing, lični podaci se takođe čuvaju i obrađuju. S jedne strane, podaci nam pomažu da prikažemo svoj sadržaj samo onim ljudima koji su zainteresovani za njega i, s druge strane, možemo da izmerimo uspeh oglašavanja naših mera online marketinga. Zašto koristimo alatke za online marketing? Želimo da prikažemo naš sajt svakoj osobi koja je zainteresovana za našu ponudu. Svesni smo da to nije moguće bez svesno preduzetih mera. Zato se i bavimo onlajn marketingom. Postoje razni alati koji nam olakšavaju rad na našim merama online marketinga i takođe daju predloge za poboljšanje putem podataka. To nam omogućava da ciljamo naše kampanje preciznije na našu ciljnu grupu. Svrha ovih online marketinških alata je na kraju optimizacija naše ponude. Koji podaci se obrađuju? Da bi naš online marketing funkcionisao i uspešnoće mere mera, kreiraju se korisnički profili i čuvaju se podaci, na primer, u kolačićima (to su male tekstualne datoteke). Uz pomoć ovih podataka, reklame možemo postaviti ne samo na klasičan način, već i direktno na naš sajt, predstaviti naš sadržaj onako kako vam se najviše dopada. U tu svrhu postoje razni alati trećih strana koji nude ove funkcije i shodno tome takođe prikupljaju i skladište podatke od vas. Imenovana prodavnica kolačića, na primer, koje web stranice ste posetili na našem veb sajtu, koliko dugo pregledate ove stranice, na koje linkove ili dugmad kliknete ili sa kog veb sajta ste došli kod nas. Pored toga, tehničke informacije se takođe mogu uskladištiti. Na primer, vaša IP adresa, koji pregledač koristite, sa kog uređaja posećujete našu Veb lokaciju ili vreme kada ste pristupili našem veb sajtu i kada ste ga napustili. Ako ste pristali na činjenicu da možemo da utvrdimo i vašu lokaciju, takođe možemo da je uskladištimo i obradimo. Vaša IP adresa je uskladištena u pseudonimizovanom obliku (npr. skraćenom). Jedinstveni podaci koji vas direktno identifikuju kao osobu, kao što su ime, adresa ili e-adresa, skladište se samo u pseudonimizovanom obliku kao deo marketinških procedura oglašavanja i onlajn marketinga. Stoga ne možemo da vas identifikujemo kao osobu, već smo uskladištili samo pseudonimizovane, uskladištene informacije u korisničkim profilima. Kolačići se takođe mogu koristiti, analizirati i koristiti u reklamne svrhe na drugim Veb lokacijama koje rade sa istim alatima za oglašavanje. Podaci se zatim mogu uskladištiti i na serverima dobavljača alata za oglašavanje. U izuzetnim slučajevima, jedinstveni podaci (ime, e-adresa itd.) takođe mogu biti uskladišteni u korisničkim profilima. Do ovog skladišta dolazi, na primer, ako ste član kanala društvenih medija koji koristimo za naše marketinške mere na mreži i ako mreža povezuje prethodno primljene podatke sa korisničkim profilom. Sa svim alatima za oglašavanje koje koristimo, a koji skladište vaše podatke na njihovim serverima, mi samo dobijamo zbirne informacije i nikada podatke koji vas čine prepoznatljivim kao pojedinca. Podaci samo pokazuju koliko su dobro određene mere oglašavanja funkcionisale. Na primer, vidimo koje mere su podstakle vas ili druge korisnike da dođete na našu Veb lokaciju i tamo kupite uslugu ili proizvod. Na osnovu analiza, u budućnosti možemo poboljšati našu ponudu za oglašavanje i još preciznije je prilagoditi potrebama i željama zainteresovanih osoba. Trajanje obrade podataka O trajanju dole navedene obrade podataka obavestićemo vas, ukoliko budemo imali više informacija. Generalno, lične podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno neophodno za pružanje naših usluga i proizvoda. Podaci uskladišteni u kolačićima skladište se u različitim vremenskim periodima. Neki kolačići se brišu nakon napuštanja Veb lokacije, drugi mogu biti uskladišteni u vašem pregledaču nekoliko godina. U odgovarajućim deklaracijama o zaštiti podataka pojedinačnih dobavljača, obično ćete dobijati precizne informacije o pojedinačnim kolačićima koje dobavljač koristi. Pravo na objekat Takođe imate pravo i mogućnost da opozovete svoj pristanak na korišćenje kolačića ili nezavisnih dobavljača u bilo kom trenutku. Ovo funkcioniše ili putem naše alatke za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija za odbijanje saglasnosti. Na primer, takođe možete da sprečite prikupljanje podataka pomoću kolačića tako što ćete upravljati, deaktivirati ili izbrisati kolačiće u pregledaču. Zakonitost obrade do opoziva ostaje bez posledica. Pošto alatke za online marketing obično mogu da koriste kolačiće, preporučujemo i naše opšte smernice za privatnost na kolačićima. Da biste saznali koje tačno podatke skladištite i obrađujete, trebalo bi da pročitate deklaracije o zaštiti podataka odgovarajućih alatki. Pravni osnov Ako ste pristali na korišćenje nezavisnih dobavljača, pravni osnov za odgovarajuću obradu podataka je ova saglasnost. Prema Artu. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), ova saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu ličnih podataka, kao što se može desiti kada se prikupljaju onlajn marketinški alati. Sa naše strane, postoji i legitiman interes za merenje mera online marketinga u anonimnom obliku u cilju optimizacije naše ponude i naših mera uz pomoć dobijenih podataka. Odgovarajući pravni osnov za to je Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Ipak, alat koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Informacije o određenim marketinškim alatkama na mreži, ako su dostupne, mogu se pronaći u sledećim odeljcima. Facebook Prilagođene smernice za privatnost gledalaca Na našem veb sajtu koristimo Facebook Custom Audiences, alatku za praćenje događaja na strani servera. Pružalac usluga je američka kompanija Meta Platforms Inc. Meta Platforme Irska Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska) odgovorne su za evropsku oblast. Facebook takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Facebook koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka u toj zemlji. Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Kroz ove klauzule, Facebook se obavezuje da će biti u skladu sa evropskim nivoom zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Uslovi obrade podataka na Fejsbuku, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama, mogu se naći pod https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Više o podacima obrađenim putem facebook prilagođene publike možete saznati u Politici privatnosti na https://www.facebook.com/about/privacy. Bezbednost & Anti-Spam Rezime smernica za privatnost bezbednosti & bezvredne pošte 👥 Subjekti podataka: Posetioci web sajta 🤝 Svrha: Sajber bezbednost 📓 Obrađeni podaci: Podaci kao što su IP adresa, ime ili tehnički podaci kao što je verzija pregledača Više detalja možete pronaći u nastavku i u pojedinačnim tekstovima zaštite podataka. 📅 Period skladištenja: većina podataka se skladišti dok više ne bude potrebno za obavljanje usluge ⚖️ Pravni osnov: Umetnost. 6 para. 1 lit. a GDPR (saglasnost), Umetnost. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi) Šta je security & anti-spam softver? Pomoću takozvanog security & anti-spam softvera, vi i mi možemo da se zaštitite od raznih bezvrednih ili phishing pošte i mogućih drugih sajber napada. Bezvredna pošta se odnosi na reklamne mejlove masovne pošte koje niste zahtevali sami. Takve poruke se nazivaju i đubretom sa podacima i takođe mogu da izazovu troškove. Phishing e-poruke su zauzvrat poruke koje imaju za cilj da izgrade poverenje putem lažnih poruka ili Veb lokacija kako bi se dobili lični podaci. Anti-spam softver obično štiti od neželjenih bezvrednih poruka ili zlonamernih e-poruka koje bi mogle da uvedu viruse u naš sistem. Takođe koristimo uobičajene zaštitne zidove i bezbednosne sisteme koji štite naše računare od neželjenih mrežnih napada. Zašto koristimo security & anti-spam softver? Poseban značaj pridajemo bezbednosti na našem veb sajtu. Na kraju svega, ne radi se samo o našoj, već pre svega o vašoj bezbednosti. Nažalost, sajber pretnje su sada deo svakodnevnog života u svetu IT-ja i interneta. Hakeri često pokušavaju da ukradu lične podatke iz IT sistema uz pomoć sajber napada. Stoga je dobar odbrambeni sistem apsolutno neophodan. Bezbednosni sistem nadgleda sve dolazne i odlazne veze sa našom mrežom ili računarom. U cilju postizanja još veće bezbednosti od sajber napada, pored standardizovanih bezbednosnih sistema na našem računaru koristimo i druge spoljne bezbednosne usluge. Neovlašćeni promet podataka je tako bolje sprečen i zato se štitimo od sajber kriminala. Koje podatke obrađuje security & anti-spam softver? Naravno, koji se tačno podaci prikupljaju i čuvaju zavisi od odgovarajuće usluge. Međutim, uvek nalažemo da koristimo samo programe koji prikupljaju podatke veoma umereno ili čuvaju samo podatke koji su neophodni za ispunjenje ponuđene usluge. U principu, usluga može da skladišti podatke kao što su ime, adresa, IP adresa, e-adresa i tehnički podaci kao što su tip pregledača ili verzija pregledača. Svi podaci o performansama i evidenciji takođe mogu da se prikupe kako bi se u pravo vreme otkrile moguće dolazne pretnje. Ti podaci se obrađuju u okviru Usluga i u skladu sa važećim zakonima. To takođe uključuje GDPR za američke provajdere (putem standardnih ugovornih klauzula). U nekim slučajevima, ove bezbednosne službe takođe rade sa trećim licima koja mogu da skladište i/ili obrađuju podatke pod instrukcijama i u skladu sa smernicama privatnosti i drugim bezbednosnim merama. Podaci se obično čuvaju putem kolačića. Trajanje obrade podataka O trajanju dole navedene obrade podataka obavestićemo vas, ukoliko budemo imali više informacija. Na primer, bezbednosni programi skladište podatke dok vi ili mi ne opozovemo skladištenje podataka. Generalno gledano, lični podaci će se čuvati samo onoliko dugo koliko je to strogo neophodno za pružanje usluga. U mnogim slučajevima, nažalost, nedostaju nam precizne informacije od provajdera o dužini skladištenja. Pravo na objekat Takođe imate pravo i mogućnost da opozovete svoj pristanak na korišćenje kolačića ili nezavisnih dobavljača bezbednosnog softvera u bilo kom trenutku. Ovo funkcioniše ili putem naše alatke za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija za odbijanje saglasnosti. Na primer, takođe možete da sprečite prikupljanje podataka pomoću kolačića tako što ćete upravljati, deaktivirati ili izbrisati kolačiće u pregledaču. Pošto takve bezbednosne službe takođe mogu da koriste kolačiće, preporučujemo našu opštu politiku privatnosti na kolačićima. Da biste saznali koje tačno podatke skladištite i obrađujete, trebalo bi da pročitate deklaracije o zaštiti podataka odgovarajućih alatki. Pravni osnov Bezbednosne službe koristimo uglavnom na osnovu naših legitimnih interesa (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) u dobrom bezbednosnom sistemu protiv raznih sajber napada. Određena obrada, posebno upotreba kolačića i korišćenje bezbednosnih funkcija, zahtevaju vaš pristanak. Ako ste pristali da vaše podatke obrađuju i skladište integrisane bezbednosne službe, ova saglasnost je pravni osnov za obradu podataka (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Većina usluga koje koristimo postavljaju kolačiće u vašem pregledaču za skladištenje podataka. Zato preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate smernice privatnosti ili smernice za kolačiće odgovarajućeg dobavljača usluga. Više informacija o određenim alatkama potražite u sledećim odeljcima, ako ih ima. Akismet politika privatnosti Koristimo Akismet, anti-spam rešenje za WordPress, za naš sajt. Pružalac usluga je američka kompanija Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD. Akismet takođe obrađuje vaše podatke u SAD. Želimo da istaknemo da, po mišljenju Evropskog suda pravde, trenutno ne postoji adekvatan nivo zaštite za prenos podataka u SAD. To može da podrazumeva različite rizike po zakonitost i bezbednost obrade podataka. Akismet ili WordPress koriste takozvane standardne ugovorne klauzule (= Art. 46 para. 2 i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka za primaoce sa sedištem u trećim zemljama (izvan Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD) ili za prenos podataka tamo. Standardne ugovorne klauzule (SCC) su predlošci koje obezbeđuje Komisija EU i imaju za cilj da obezbede da vaši podaci budu u skladu sa evropskim standardima zaštite podataka čak i ako su predati i uskladišteni u trećim zemljama (kao što su SAD). Putem ovih klauzula, WordPress se obavezuje da će biti u skladu sa evropskim nivoom zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci čuvaju, obrađuju i upravljaju u SAD. Te odredbe zasnovane su na implementaciji odluke Komisije EU. Rešenje i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Ugovori o obradi podataka, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama, mogu se naći pod https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/. Više o podacima obrađenim putem upotrebe Akismeta ili WordPress-a možete saznati u politici privatnosti na https://automattic.com/de/privacy/. Svi tekstovi su zaštićeni autorskim pravima. Izvor: Created with AdSimple's Privacy Generator
In short, we inform you comprehensively about data we process about you.

Privacy statements usually sound very technical and use legal terminology. This privacy statement, on the other hand, is intended to describe the most important things to you as simply and transparently as possible. To the extent that it is conducive to transparency, technical terms are explained in a reader-friendly manner, links to further information are provided and graphics are used. In this way, we inform you in clear and simple language that we only process personal data in the course of our business activities if there is a corresponding legal basis. This is certainly not possible by providing the most concise, unclear and legalistic explanations possible, as is often standard practice on the Internet when it comes to data protection. I hope you find the following explanations interesting and informative, and perhaps there is one or two pieces of information that you did not yet know.
If you still have questions, we would like to ask you to contact the responsible party named below or in the imprint, to follow the links provided and to look at further information on third-party sites. Our contact details can of course also be found in the imprint.

Scope of application

This data protection declaration applies to all personal data processed by us in the company and to all personal data processed by companies commissioned by us (order processors). By personal data, we mean information within the meaning of Art. 4 No. 1 DSGVO, such as a person’s name, e-mail address and postal address. The processing of personal data ensures that we can offer and invoice our services and products, whether online or offline. The scope of this privacy policy includes:

– all online presences (websites, online stores) that we operate

– social media presences and email communications

– mobile apps for smartphones and other devices

In short, the data protection declaration applies to all areas in which personal data is processed in the company via the aforementioned channels in a structured manner. If we enter into legal relationships with you outside of these channels, we will inform you separately if necessary.

Legal basis

In the following privacy statement, we provide you with transparent information on the legal principles and regulations, i.e. the legal bases of the General Data Protection Regulation, which enable us to process personal data.
As far as EU law is concerned, we refer to REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016, which you can of course read online on EUR-Lex, the access to EU law, at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

We will only process your data if at least one of the following conditions applies:

1 Consent (Article 6(1)(a) DSGVO): You have given us your consent to process data for a specific purpose. An example would be the storage of your entered data of a contact form.

2 Contract (Article 6(1) lit. b DSGVO): In order to fulfill a contract or pre-contractual obligations with you, we process your data. For example, if we conclude a purchase contract with you, we need personal information in advance.

3 Legal obligation (Article 6(1)(c) DSGVO): If we are subject to a legal obligation, we process your data. For example, we are legally obliged to keep invoices for accounting purposes. These usually contain personal data.

4 Legitimate interests (Article 6(1)(f) DSGVO): In the case of legitimate interests that do not restrict your fundamental rights, we reserve the right to process personal data. For example, we need to process certain data in order to operate our website in a secure and economically efficient manner. This processing is therefore a legitimate interest.

Other conditions, such as the performance of recordings in the public interest and the exercise of official authority, as well as the protection of vital interests, do not generally arise for us. If such a legal basis should nevertheless be relevant, it will be indicated at the appropriate place.

In addition to the EU Regulation, national laws also apply:

– In Austria, this is the Federal Act on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data (Data Protection Act), or DSG for short.

– In Germany, the Federal Data Protection Act, or BDSG for short, applies.

If other regional or national laws apply, we will inform you about them in the following sections.

Contact details of the person responsible

If you have any questions regarding data protection or the processing of personal data, please find below the contact details of the responsible person or body: 

LEDOPAX 

Vesna Borojevic 

Hardtstr.16 76185 Karlsruhe , Germany 

Authorized representative: 

Vesna Borojevic 

E-Mail: info@ledopax.com 

Phone: +49 1579-2621832 

Imprint: https://www.ledopax.com/imprint/

Storage period

The fact that we only store personal data for as long as is absolutely necessary for the provision of our services and products applies as a general criterion at our company. This means that we delete personal data as soon as the reason for processing the data no longer exists. In some cases, we are required by law to store certain data even after the original purpose has ceased to exist, for example for accounting purposes.

Should you wish your data to be deleted or revoke your consent to data processing, the data will be deleted as soon as possible and insofar as there is no obligation to store it.

We will inform you about the specific duration of the respective data processing below, provided we have further information on this.

Rights according to the General Data Protection Regulation

Pursuant to Articles 13, 14 DSGVO, we inform you about the following rights you are entitled to in order to ensure fair and transparent processing of data:

– According to Article 15 DSGVO, you have the right to information about whether we process data from you. If this is the case, you have the right to receive a copy of the data and to know the following information:

◦ the purpose for which we carry out the processing;

◦ the categories, that is, the types of data that are processed;

◦ who receives this data and if the data is transferred to third countries, how security can be guaranteed;

◦ how long the data will be stored;

◦ the existence of the right to rectification, erasure or restriction of processing and the right to object to processing;

◦ that you can lodge a complaint with a supervisory authority (links to these authorities can be found below);

◦ the origin of the data if we have not collected it from you;

◦ whether profiling is carried out, i.e. whether data is automatically evaluated to arrive at a personal profile of you.

– You have a right to rectification of data according to Article 16 GDPR, which means that we must correct data if you find errors.

– You have the right to erasure (“right to be forgotten”) according to Article 17 GDPR, which specifically means that you may request the deletion of your data.

– According to Article 18 of the GDPR, you have the right to restriction of processing, which means that we may only store the data but not use it further.

– According to Article 20 of the GDPR, you have the right to data portability, which means that we will provide you with your data in a standard format upon request.

– According to Article 21 DSGVO, you have the right to object, which entails a change in processing after enforcement.

◦ If the processing of your data is based on Article 6(1)(e) (public interest, exercise of official authority) or Article 6(1)(f) (legitimate interest), you may object to the processing. We will then check as soon as possible whether we can legally comply with this objection.

◦ If data is used to conduct direct advertising, you may object to this type of data processing at any time. We may not use your data for direct marketing thereafter.

◦ If data is used to conduct profiling, you may object to this type of data processing at any time. We may no longer use your data for profiling thereafter.

– According to Article 22 of the GDPR, you may have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing (for example, profiling).

– You have the right to lodge a complaint under Article 77 of the GDPR. This means that you can complain to the data protection authority at any time if you believe that the data processing of personal data violates the GDPR.

In short, you have rights – do not hesitate to contact the responsible party listed above with us!

If you believe that the processing of your data violates data protection law or your data protection rights have been violated in any other way, you can complain to the supervisory authority. For Austria, this is the data protection authority, whose website can be found at https://www.dsb.gv.at/. In Germany, there is a data protection officer for each federal state. For more information, you can contact the Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI). The following local data protection authority is responsible for our company:

Baden-Württemberg Data Protection Authority

State Commissioner for Data Protection: 

Dr. Stefan Brink 

Address: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 

Phone: 07 11/61 55 41-0 

E-mail address: poststelle@lfdi.bwl.de 

Website: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

Data transfer to third countries

We only transfer or process data to countries outside the EU (third countries) if you consent to this processing, if this is required by law or contractually necessary, and in any case only to the extent that this is generally permitted. Your consent is in most cases the most important reason that we have data processed in third countries. Processing personal data in third countries such as the U.S., where many software vendors provide services and have their server locations, may mean that personal data is processed and stored in unexpected ways.

We explicitly point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for data transfers to the USA. Data processing by US services (such as Google Analytics) may result in data not being processed and stored anonymously, where applicable. Furthermore, US government authorities may be able to access individual data. In addition, it may happen that collected data is linked to data from other services of the same provider, if you have a corresponding user account. Where possible, we try to use server locations within the EU, if this is offered.

We will inform you in more detail about data transfer to third countries, if applicable, at the appropriate places in this privacy policy.

Communication

Communication summary

👥 Data subjects: All who communicate with us by telephone, e-mail or online form.

📓 Data processed: e.g. telephone number, name, e-mail address, form data entered. You can find more details on this in the respective contact type used.

🤝 Purpose: Handling of communication with customers, business partners, etc.

📅 Storage period: Duration of the business case and legal requirements.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (consent), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contract), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitimate interests).

If you contact us and communicate by phone, e-mail or online form, personal data may be processed.

The data is processed for the handling and processing of your question and the related business transaction. The data is stored for as long as it is required by law.

Persons concerned

All those who seek contact with us via the communication channels provided by us are affected by the aforementioned processes.

Telephone

When you call us, the call data is stored pseudonymously on the respective terminal device and with the telecommunications provider used. In addition, data such as name and telephone number may subsequently be sent by e-mail and stored for the purpose of responding to your inquiry. The data is deleted as soon as the business case has been closed and legal requirements permit.

E-mail

If you communicate with us by e-mail, data may be stored on the respective end device (computer, laptop, smartphone,…) and data is stored on the e-mail server. The data will be deleted as soon as the business case has been closed and legal requirements allow it.

Online forms

If you communicate with us using online forms, data is stored on our web server and may be forwarded to an e-mail address of ours. The data will be deleted as soon as the business case has been terminated and legal requirements permit.

Legal basis

The processing of data is based on the following legal bases:

– Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (consent): You give us your consent to store and further use your data for purposes related to the business case;

– Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contract): There is a need for the performance of a contract with you or a processor such as the telephone provider, or we need to process the data for pre-contractual activities, such as preparing an offer;

– Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests): We want to conduct customer inquiries and business communications in a professional manner. For this purpose, certain technical facilities such as e-mail programs, exchange servers and mobile operators are necessary in order to be able to operate the communication efficiently.

Cookies

Cookies summary

👥 Data subjects: visitors to the website.

🤝 Purpose: depends on the cookie in question. More details can be found below or from the manufacturer of the software that sets the cookie.

📓 Data processed: Depending on the cookie used in each case. More details can be found below or from the manufacturer of the software that sets the cookie.

📅 Storage duration: Depending on the respective cookie, can vary from hours to years.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Legitimate Interests).

What are cookies?

Our website uses HTTP cookies to store user-specific data.
In the following, we explain what cookies are and why they are used so that you can better understand the following privacy policy.

Whenever you browse the Internet, you use a browser. Popular browsers include Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, and Microsoft Edge. Most websites store small text files in your browser. These files are called cookies.

One thing can’t be denied: Cookies are really useful little helpers. Almost all websites use cookies. More precisely, they are HTTP cookies, as there are other cookies for other applications. HTTP cookies are small files that are stored on your computer by our website. These cookie files are automatically placed in the cookie folder, effectively the “brain” of your browser. A cookie consists of a name and a value. When defining a cookie, one or more attributes must also be specified.

Cookies store certain user data about you, such as language or personal page settings. When you return to our site, your browser transmits the “user-related” information back to our site. Thanks to cookies, our site knows who you are and offers you the setting you are used to. In some browsers each cookie has its own file, in others, such as Firefox, all cookies are stored in a single file.

The following graphic shows a possible interaction between a web browser, such as Chrome, and the web server. Here, the web browser requests a website and receives a cookie back from the server, which the browser uses again as soon as another page is requested.

There are both first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are created directly by our site, third-party cookies are created by partner websites (e.g. Google Analytics). Each cookie must be evaluated individually, as each cookie stores different data. Also, the expiration time of a cookie varies from a few minutes to a few years. Cookies are not software programs and do not contain viruses, Trojans or other “pests”. Cookies also cannot access information on your PC.

For example, cookie data may look like this:

Name: _ga Value: GA1.2.1326744211.152312082637-9 Purpose: to distinguish website visitors Expiration date: after 2 years.

A browser should be able to support these minimum sizes

– At least 4096 bytes per cookie

– At least 50 cookies per domain

– At least 3000 cookies in total

What types of cookies are there?

The question of which cookies we use in particular depends on the services used and is clarified in the following sections of the privacy policy. At this point, we would like to briefly discuss the different types of HTTP cookies.

We can distinguish 4 types of cookies:

Essential cookies These cookies are necessary to ensure basic website functionality. For example, these cookies are needed when a user adds a product to the shopping cart, then continues browsing on other pages, and only later goes to the checkout. These cookies do not delete the shopping cart even if the user closes his browser window.

Purposeful cookies These cookies collect information about user behavior and whether the user receives any error messages. In addition, these cookies are also used to measure the loading time and the behavior of the website with different browsers.

Targeted cookies These cookies provide a better user experience. For example, entered locations, font sizes or form data are stored.

Advertising cookies These cookies are also called targeting cookies. They are used to deliver customized advertising to the user. This can be very convenient, but also very annoying.

Usually, when you visit a website for the first time, you are asked which of these cookie types you want to allow. And of course, this decision is also stored in a cookie.

If you want to know more about cookies and are not afraid of technical documentation, we recommend https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, the Request for Comments from the Internet Engineering Task Force (IETF) called “HTTP State Management Mechanism”.

Purpose of processing via cookies

The purpose ultimately depends on the cookie in question. More details can be found below or from the manufacturer of the software that sets the cookie.

What data is processed?

Cookies are little helpers for a lot of different tasks. Unfortunately, it is not possible to generalize what data is stored in cookies, but we will inform you about the processed or stored data in the following privacy policy.

Storage duration of cookies

The storage duration depends on the respective cookie and is specified further below. Some cookies are deleted after less than an hour, others can remain stored on a computer for several years.

You can also influence the storage period yourself. You can manually delete all cookies at any time via your browser (see also “Right to object” below). Furthermore, cookies that are based on consent will be deleted at the latest after revocation of your consent, whereby the legality of the storage remains unaffected until then.

Right of objection – how can I delete cookies?

You decide how and whether you want to use cookies. Regardless of which service or website the cookies originate from, you always have the option to delete, disable or only partially allow cookies. For example, you can block third-party cookies but allow all other cookies.

If you want to find out which cookies have been stored in your browser, if you want to change or delete cookie settings, you can find it in your browser settings:

Chrome: Delete, enable and manage cookies in Chrome.

Safari: Manage cookies and website data with Safari.

Firefox: Delete cookies to remove data that websites have placed on your computer

Internet Explorer: delete and manage cookies

Microsoft Edge: delete and manage cookies

If you generally don’t want cookies, you can set your browser to notify you whenever a cookie is about to be set. This way, you can decide for each cookie whether to allow it or not. The procedure varies depending on the browser. It is best to search for the instructions in Google using the search term “delete cookies Chrome” or “disable cookies Chrome” in the case of a Chrome browser.

Legal basis

The so-called “Cookie Guidelines” have been in place since 2009. These state that storing cookies requires your consent (Article 6 (1) a DSGVO). Within the EU countries, however, there are still very different reactions to these directives. In Austria, however, this directive was implemented in Section 96 (3) of the Telecommunications Act (TKG). In Germany, the Cookie Directives were not implemented as national law. Instead, the implementation of this directive took place largely in § 15 para.3 of the Telemedia Act (TMG).

For absolutely necessary cookies, even in the absence of consent, there are legitimate interests (Article 6 para. 1 lit. f DSGVO), which in most cases are of an economic nature. We want to provide visitors to the website with a pleasant user experience and for this purpose certain cookies are often absolutely necessary.

Insofar as cookies that are not absolutely necessary are used, this is only done in the case of your consent. The legal basis in this respect is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

In the following sections, you will be informed in more detail about the use of cookies, insofar as software used uses cookies.

Registration

Registration Summary

👥 Data subjects: all individuals who register, create an account, log in, and use the account.

📓 Data Processed: Email address, name, password and other data collected in the course of registration, login and account use.

🤝 Purpose: To provide our services. Communication with customers in connection with the services.

📅 Storage period: As long as the company account associated with the texts exists and thereafter usually 3 years.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contract), Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitimate interests).

When you register with us, personal data may be processed if you enter personal data or data such as the IP address is collected in the course of processing. You can read below what we mean by the rather unwieldy term “personal data”.

Please only enter data that we need for registration and for which you have the approval of a third party, if you are registering on behalf of a third party. If possible, use a secure password that you do not use anywhere else and an email address that you check regularly.

In the following we will inform you about the exact way of data processing, because we want you to feel comfortable with us!

What is a registration?

With a registration we take certain data from you and make it possible for you later to simply log in online and use your account with us. Having an account with us has the advantage that you don’t have to re-enter everything every time. Saves time, effort and ultimately prevents errors in the provision of our services.

Why do we process personal data?

In short, we process personal data to enable you to create and use an account with us.
If we didn’t do that, you would have to enter all the data each time, wait for us to approve it, and enter it all again. We and many, many customers would not like that. How would you feel about that?

What data is processed?

All the data you provided during registration, enter during registration, or enter during the management of your data in the account.

During registration we process the following types of data: 

– First name

– Last name

– e-mail address

– Company name

– Street + house number

– Place of residence

– postal code

– Country

When you log in, we process the data you enter during registration, such as username and password, and data collected in the background, such as device information and IP addresses.

During account use, we process data that you enter during account use and which is created in the course of using our services.

Storage period

We store the data entered at least for as long as the account linked to the data exists with us and is used, for as long as contractual obligations exist between us and, if the contract ends, until the respective claims arising from it have expired. In addition, we store your data as long as and insofar as we are subject to legal obligations to store it. According to this, we keep accounting documents belonging to the contract (invoices, contract documents, account statements, etc.) for 10 years (§ 147 AO) and other relevant business documents for 6 years (§ 247 HGB) after accrual.

Right of objection

You have registered, entered data and would like to revoke the processing? No problem. As you can read above, the rights under the General Data Protection Regulation also exist during and after registration, login or account with us. Contact the data protection officer above to exercise your rights. If you already have an account with us, you can easily view or manage your data and texts in the account.

Legal basis

By carrying out the registration process, you are entering into a pre-contractual agreement with us to conclude a contract of use via our platform (although this does not automatically give rise to an obligation to pay). You invest time to enter data and register and we provide you with our services after logging into our system and viewing your customer account. We also fulfill our contractual obligations. Finally, we need to keep registered users informed of important changes by email. Thus, Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (implementation of pre-contractual measures, fulfillment of a contract) applies.

If necessary, we also obtain your consent, e.g. if you voluntarily provide more than the absolutely necessary data or if we may send you advertising. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (consent) therefore applies.

We also have a legitimate interest in knowing who we are dealing with in order to contact you in certain cases. In addition, we need to know who is using our services and whether they are being used as specified in our Terms of Use, so Art. 6(1)(f) DSGVO (Legitimate Interests) applies.

Note: the following sections are to be ticked by users (as required):

Registration with clear name

Since we need to know who we are dealing with in business operations, registration is only possible with your real name (clear name) and not with pseudonyms.

Registration with pseudonyms

Pseudonyms can be used for registration, which means that you do not have to register with us using your real name. This ensures that your name cannot be processed by us. 

Storage of the IP address

In the course of registration, login and account use, we store the IP address in the background for security reasons, in order to be able to determine the legitimate use.

Public profile

User profiles are publicly visible, i.e. parts of the profile can be seen on the Internet without entering a user name and password.

2-factor authentication (2FA)

Two-factor authentication (2FA) provides additional security when logging in, as it prevents you from logging in without a smartphone, for example. This technical measure to secure your account thus protects you from data loss or unauthorized access even if username and password were known. You will find out which 2FA is used during registration, login and in the account itself.

Web Hosting Introduction

Web hosting summary

👥 Concerned parties: visitors of the website.

🤝 Purpose: professional hosting of the website and securing the operation.

📓 Processed data: IP address, time of website visit, browser used and other data. More details can be found below or with the respective web hosting provider used.

📅 Storage period: depending on the respective provider, but usually 2 weeks.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Legitimate Interests).

What is web hosting?

When you visit websites these days, certain information – including personal data – is automatically created and stored, including on this website. This data should be processed as sparingly as possible and only with justification. By website, by the way, we mean the entirety of all web pages on a domain, i.e. everything from the home page (homepage) to the very last subpage (like this one). By domain, we mean, for example, example.de or sampleexample.com.

When you want to view a website on a computer, tablet, or smartphone, you use a program called a web browser to do so. You probably know some web browsers by name: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, and Apple Safari. We say browser or web browser for short.

To display the website, the browser needs to connect to another computer where the website’s code is stored: the web server. Running a web server is a complicated and costly task, which is why this is usually done by professional providers, the providers. These offer web hosting and thus ensure reliable and error-free storage of website data. A whole lot of technical terms, but please stay tuned, it gets better!

When the browser on your computer (desktop, laptop, tablet or smartphone) connects and during data transfer to and from the web server, personal data may be processed. On the one hand, your computer stores data, on the other hand, the web server must also store data for a while to ensure proper operation.

A picture is worth a thousand words, so the following graphic illustrates the interaction between the browser, the Internet and the hosting provider.

Why do we process personal data?

The purposes of data processing are:

1 To professionally host the website and secure its operation.

2 To maintain operational and IT security.

3 Anonymous evaluation of access behavior to improve our offer and, if necessary, to prosecute or pursue claims.

What data is processed?

Even while you are visiting our website right now, our web server, which is the computer on which this website is stored, usually automatically stores data such as

– the complete Internet address (URL) of the website you are visiting

– browser and browser version (e.g. Chrome 87)

– the operating system used (e.g. Windows 10)

– the address (URL) of the previously visited page (referrer URL) (e.g. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/)

– the host name and IP address of the device being accessed (e.g. COMPUTERNAME and 194.23.43.121)

– date and time

– in files, the so-called web server log files

How long is data stored?

As a rule, the above data is stored for two weeks and then automatically deleted. We do not pass on this data, but we cannot rule out the possibility that this data may be viewed by the authorities in the event of unlawful conduct.

In short, your visit is logged by our provider (company that runs our website on special computers (servers)), but we do not share your data without your consent!

Legal basis

The lawfulness of the processing of personal data in the context of web hosting results from Art. 6 (1) lit. f DSGVO (protection of legitimate interests), because the use of professional hosting with a provider is necessary to present the company on the Internet in a secure and user-friendly manner and to be able to pursue attacks and claims from this if necessary.

Between us and the hosting provider there is usually a contract on commissioned processing pursuant to Art. 28 f. DSGVO, which ensures compliance with data protection and guarantees data security.

Web Analytics Introduction

Web Analytics Privacy Policy Summary

👥 Data subjects: Visitors to the website.

🤝 Purpose: Evaluation of visitor information to optimize the web offer.

📓 Data processed: Access statistics containing data such as access locations, device data, access duration and time, navigation behavior, click behavior, and IP addresses. More details on this can be found with the respective web analytics tool used.

📅 Storage duration: depending on the web analytics tool used.

Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests).

What is Web Analytics?

We use software on our website to evaluate the behavior of website visitors, known as web analytics or web analysis for short. This involves collecting data that the respective analytic tool provider (also called tracking tool) stores, manages and processes. The data is used to create analyses of user behavior on our website and made available to us as the website operator. In addition, most tools offer various testing options. For example, we can test which offers or content are best received by our visitors. To do this, we show you two different offers for a limited period of time. After the test (so-called A/B test), we know which product or content our website visitors find more interesting. For such test procedures, as for other analytics procedures, user profiles can also be created and the data stored in cookies.

Why do we use web analytics?

With our website we have a clear goal in mind: we want to deliver the best web offer on the market for our industry. To achieve this goal, we want to offer the best and most interesting offer on the one hand, and on the other hand, we want to make sure that you feel completely comfortable on our website. With the help of web analysis tools, we can take a closer look at the behavior of our website visitors and then improve our web offer for you and us accordingly. For example, we can see how old our visitors are on average, where they come from, when our website is most visited or which content or products are particularly popular. All this information helps us to optimize the website and thus best adapt it to your needs, interests and wishes.

What data is processed?

Exactly what data is stored depends, of course, on the analysis tools used. But as a rule, for example, which content you view on our website, which buttons or links you click on, when you access a page, which browser you use, which device (PC, tablet, smartphone, etc.) you use to visit the website or which computer system you use is stored. If you agreed that location data may also be collected, these may also be processed by the web analytics tool provider.

In addition, your IP address will also be stored. According to the General Data Protection Regulation (DSGVO), IP addresses are personal data. However, your IP address is usually stored pseudonymized (i.e. in an unrecognizable and shortened form). For the purpose of testing, web analysis and web optimization, no direct data, such as your name, age, address or email address are stored as a matter of principle. All this data, if collected, is stored pseudonymously. This means that you cannot be identified as a person.

The following example shows schematically how Google Analytics works as an example of client-based web tracking with Java Script code.

How long the respective data is stored always depends on the provider. Some cookies store data for only a few minutes or until you leave the website again, while other cookies can store data for several years.

Duration of data processing

We will inform you about the duration of the data processing below, if we have further information. In general, we process personal data only for as long as it is absolutely necessary for the provision of our services and products. If, as in the case of accounting, for example, it is required by law, this storage period can also be exceeded.

Right to object

You also have the right and the possibility to revoke your consent to the use of cookies or third-party providers at any time. This works either via our cookie management tool or via other opt-out functions. For example, you can also prevent data collection by cookies by managing, deactivating or deleting the cookies in your browser.

Legal basis

The use of web analytics requires your consent, which we have obtained with our cookie popup. According to Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (consent), this consent constitutes the legal basis for the processing of personal data, as it may occur when collected by web analytics tools.

In addition to consent, we have a legitimate interest in analysing the behaviour of website visitors and thus improving our offer technically and economically. With the help of web analytics, we detect errors in the website, can identify attacks and improve profitability. The legal basis for this is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitimate Interests). Nevertheless, we only use the tools if you have given your consent.

Since web analytics tools use cookies, we also recommend that you read our general privacy policy on cookies. In order to find out exactly which data is stored and processed by you, you should read the data protection declarations of the respective tools.

For information about specific web analytics tools, see the following sections, if any.

Audiweb Privacy Policy

We use the audiweb analytic tool for our website. Service provider is the Italian company Audiweb S.r.l., Via Larga 13, 20122 Milano, Italy.

You can find out more about the data processed through the use of Audiweb in the data protection declaration on https://www.audiweb.it/privacy-policy.html.

Facebook Conversions API Privacy Policy

We use Facebook Conversions API, a server-side event tracking tool, on our website. Service provider is the American company Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is responsible for the European area.

Facebook also processes your data in the USA. We would like to point out that, in the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for data transfer to the USA. This can entail various risks to the lawfulness and security of data processing.

Facebook uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46 para. 2 and 3 GDPR) as the basis for data processing for recipients based in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, in particular in the USA) or for data transfer there. Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data complies with European data protection standards even if it is handed over to and stored in third countries (such as the USA). Through these clauses, Facebook undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the USA. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the resolution and the corresponding standard contractual clauses here: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

The Facebook data processing conditions, which correspond to the standard contractual clauses, can be found under https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

You can find out more about the data processed through the use of Facebook Conversions API in the Privacy Policy on https://www.facebook.com/about/privacy

Fathom Analytics Privacy Policy

We use Fathom Analytics, a website analytics software program, for our website. The service provider is the Canadian company Conva Ventures Inc, BOX 37058 Millstream PO, Victoria, British Columbia, V9B 0E8, Canada.

Your data may also be processed in Canada and therefore outside the scope of the GDPR. The European Commission has decided that an adequate level of protection exists for commercial offers from Canada in accordance with Article 45 (1) of the GDPR. This means that the transfer of data to this country is permissible. You can view the decision here: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002

You can learn more about the data processed through the use of Fathom Analytics in the privacy policy at https://usefathom.com/privacy.

Gauges Privacy Policy

We use the web analytics tool Gauges on our website. The service provider is the American company ReportGarden, Inc, 1013, Centre Road, Suite 403-B, 19805 Wilmington, New Castle County Delaware USA.

Gauges also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the lawfulness and security of data processing.

As a basis for data processing with recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Gauges uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are model templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data comply with European data protection standards even if they are transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, Gauges undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the US. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the relevant standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Gauges holds a contract on commissioned processing in accordance with Art. 28 DSGVO, which acts as the data protection basis for our customer relationship with Gauges. The content of this contract refers to the EU standard contractual clauses. You can find it here: https://reportgarden.com/data-processing-addendum/

You can learn more about the data processed through the use of Gauges in the Privacy Policy at https://reportgarden.com/privacy-policy.

Google Analytics Privacy Policy

Google Analytics Privacy Policy Summary

👥 Data subjects: Visitors to the website.

🤝 Purpose: Evaluation of visitor information to optimize the web offer.

📓 Data processed: Access statistics, which include data such as locations of accesses, device data, access duration and time, navigation behavior, click behavior, and IP addresses. More details can be found below in this privacy policy.

📅 Storage duration: depending on the properties used.

Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests).

What is Google Analytics?

On our website, we use the analysis tracking tool Google Analytics (GA) of the American company Google Inc. For the European area, the company Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) is responsible for all Google services. Google Analytics collects data about your actions on our website. For example, when you click on a link, this action is stored in a cookie and sent to Google Analytics. Using the reports we receive from Google Analytics, we can better tailor our website and service to your preferences. In the following, we will go into more detail about the tracking tool and, in particular, inform you about what data is stored and how you can prevent this.

Google Analytics is a tracking tool used to analyze traffic to our website. In order for Google Analytics to work, a tracking code is built into the code of our website. When you visit our website, this code records various actions you take on our website. Once you leave our website, this data is sent to Google Analytics servers and stored there.

Google processes the data and we receive reports about your user behavior. These reports may include, but are not limited to, the following:

– Audience reports: through audience reports, we get to know our users better and know more precisely who is interested in our service.

– Ad reports: Ad reports help us analyze and improve our online advertising.

– Acquisition reports: Acquisition reports give us helpful information on how to attract more people to our service.

– Behavior reports: This is where we learn how you interact with our website. We can track the path you take on our site and which links you click.

– Conversion reports: Conversion is when you take a desired action based on a marketing message. For example, you go from being just a website visitor to a buyer or newsletter subscriber. These reports help us learn more about how our marketing efforts are working for you. This is how we aim to increase our conversion rate.

– Real-time reports: Here we always know immediately what is happening on our website. For example, we can see how many users are currently reading this text.

Why do we use Google Analytics on our website?

Our goal with this website is clear: we want to provide you with the best possible service. The statistics and data from Google Analytics help us to achieve this goal.

The statistically evaluated data shows us a clear picture of the strengths and weaknesses of our website. On the one hand, we can optimize our site so that it can be found more easily by interested people on Google. On the other hand, the data helps us to better understand you as a visitor. Thus, we know very well what we need to improve on our website in order to provide you with the best possible service. The data also helps us to carry out our advertising and marketing measures in a more individual and cost-effective way. After all, it only makes sense to show our products and services to people who are interested in them.

What data is stored by Google Analytics?

Google Analytics uses a tracking code to create a random, unique ID that is associated with your browser cookie. This is how Google Analytics recognizes you as a new user. The next time you visit our site, you will be recognized as a “returning” user. All collected data is stored together with this user ID. This makes it possible to evaluate pseudonymous user profiles.

To be able to analyze our website with Google Analytics, a property ID must be inserted into the tracking code. The data is then stored in the corresponding property. For each newly created property, the Google Analytics 4 property is default. Alternatively, you can also create the Universal Analytics property. Depending on the property used, data is stored for different lengths of time.

Labels such as cookies and app instance IDs are used to measure your interactions on our website. Interactions are all types of actions you take on our website. If you also use other Google systems (such as a Google account), data generated through Google Analytics may be linked to third-party cookies. Google does not share Google Analytics data unless we, as the website operator, authorize it. Exceptions may occur if required by law.

The following cookies are used by Google Analytics:

Name: _ga Value: 2.1326744211.152312082637-5 Purpose: By default, analytics.js uses the _ga cookie to store the user ID. Basically, it is used to distinguish website visitors.
Expiration date: after 2 years

Name: _gid Value: 2.1687193234.152312082637-1 Purpose: The cookie is also used to distinguish the website visitors Expiration date: after 24 hours

Name: _gat_gtag_UA_<property-id> Value: 1 Purpose: Used to lower the request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_ <property-id>.
Expiration date: after 1 minute

Name: AMP_TOKEN Value: not specified Purpose: The cookie has a token that can be used to retrieve a user ID from the AMP client ID service. Other possible values indicate a logout, a request, or an error.
Expiration date: after 30 seconds up to one year.

Name: __utma Value: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Purpose: This cookie is used to track your behavior on the website and measure performance. The cookie is updated every time information is sent to Google Analytics.
Expiration date: after 2 years

Name: __utmt Value: 1 Purpose: The cookie is used like _gat_gtag_UA_<property-id> to throttle the request rate.
Expiration date: after 10 minutes

Name: __utmb Value: 3.10.1564498958 Purpose: This cookie is used to determine new sessions. It is updated every time new data or info is sent to Google Analytics.
Expiration date: after 30 minutes

Name: __utmc Value: 167421564 Purpose: This cookie is used to set new sessions for returning visitors. This is a session cookie and is only stored until you close the browser again.
Expiration date: After you close the browser.

Name: __utmz Value: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/ Purpose: The cookie is used to identify the source of traffic to our website. That is, the cookie stores from where you came to our website. This may have been another page or an advertisement.
Expiration date: after 6 months

Name: __utmv Value: not specified Purpose: The cookie is used to store custom user data. It is updated whenever information is sent to Google Analytics.
Expiration date: after 2 years

Note: This enumeration cannot claim to be complete, as Google is always changing the choice of their cookies as well.

Here we show you an overview of the most important data collected by Google Analytics:

Heatmaps: Google creates so-called heatmaps. Heatmaps allow you to see exactly those areas that you click on. This gives us information about where you are “on the move” on our site.

Session duration: Google defines session duration as the time you spend on our site without leaving. If you have been inactive for 20 minutes, the session ends automatically.

Bounce rate: A bounce is when you view only one page on our site and then leave our site.

Account creation: when you create an account or make an order on our website, Google Analytics collects this data.

IP address: The IP address is only shown in a shortened form so that no clear assignment is possible.

Location: The IP address can be used to determine the country and your approximate location. This process is also referred to as IP- location determination.

Technical information: Technical information includes, but is not limited to, your browser type, internet service provider, or screen resolution.

Source of origin: Google Analytics or we are of course also interested in which website or which advertisement you came to our site from.

Other data include contact details, any ratings, playing media (e.g. if you play a video via our site), sharing content via social media or adding it to your favorites. The enumeration does not claim to be complete and only serves as a general orientation of the data storage by Google Analytics.

How long and where is the data stored?

Google has their servers spread all over the world. Most servers are located in America and consequently your data is mostly stored on American servers. You can read exactly where Google’s data centers are located here: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Your data is distributed on different physical disks. This has the advantage that the data can be accessed more quickly and is better protected against manipulation. In each Google data center, there are corresponding emergency programs for your data. If, for example, the hardware at Google fails or natural disasters paralyze servers, the risk of a service interruption at Google still remains low.

The retention period of the data depends on the properties used. When using the newer Google Analytics 4 properties, the retention period of your user data is fixed at 14 months. For other so-called event data, we have the option to choose a retention period of 2 months or 14 months.

For Universal Analytics properties, Google Analytics defaults to a retention period of 26 months for your user data. Then your user data is deleted. However, we have the option to choose the retention period of user data ourselves. We have five variants available for this purpose:

– Deletion after 14 months

– Deletion after 26 months

– Deletion after 38 months

– Deletion after 50 months

– No automatic deletion

In addition, there is also an option for data to be deleted only when you no longer visit our website within the time period we have selected. In this case, the retention period will be reset each time you visit our website again within the specified period.

Once the specified period has expired, the data is deleted once a month. This retention period applies to your data, 

How can I delete my data or prevent data storage?

Under European Union data protection law, you have the right to access, update, delete, or restrict your data. Using the browser add-on to disable Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js), you can prevent Google Analytics from using your data. You can download and install the browser add-on at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Please note that this add-on only disables the collection of data by Google Analytics.

If you generally want to deactivate, delete or manage cookies, you will find the relevant links to the respective instructions for the most popular browsers under the section “Cookies”.

Legal basis

The use of Google Analytics requires your consent, which we have obtained with our cookie popup. According to Art. 6 (1) lit. a DSGVO (consent), this consent constitutes the legal basis for the processing of personal data, as may occur during the collection by web analytics tools.

In addition to consent, there is a legitimate interest on our part to analyze the behavior of website visitors and thus to improve our offer technically and economically. With the help of Google Analytics, we detect website errors, can identify attacks and improve the economic efficiency. The legal basis for this is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests). Nevertheless, we only use Google Analytics if you have given your consent.

Google also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the legality and security of data processing.

As a basis for data processing at recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Google uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data complies with European data protection standards even if it is transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, Google undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the US. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

The Google Ads Data Processing Terms, which refer to the standard contractual clauses, can be found at https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

We hope we have been able to provide you with the most important information regarding Google Analytics data processing. If you want to learn more about the tracking service, we recommend these two links: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ and https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics order processing agreement (AVV)

We have concluded an order processing agreement (OPA) with Google in accordance with Article 28 of the General Data Protection Regulation (GDPR). What exactly is a GCU and especially what must be included in a GCU, you can read in our general section “Order processing agreement (GCU)”.

This contract is required by law because Google processes personal data on our behalf. It clarifies that Google may only process data they receive from us according to our instructions and must comply with the GDPR. You can find the link to the order data processing conditions at https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Google Analytics reports on demographic characteristics and interests.

We have enabled promotional reporting features in Google Analytics. The demographic characteristics and interests reports contain information on age, gender and interests. This allows us – without being able to assign this data to individual persons – to get a better picture of our users. You can learn more about advertising features at https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

You can stop the use of the activities and information of your Google account under “Settings for advertising” at https://adssettings.google.com/authenticated via checkbox.

Google Analytics E-commerce measurement

We also use the e-commerce measurement of the web analytics tool Google Analytics for our website. This allows us to analyze very precisely how you and all our other customers interact on our website. E-commerce measurement is primarily about buying behavior. Based on data obtained, we can adapt and optimize our service to your wishes and your expectations. Likewise, we can target our online advertising efforts more effectively so that only people who are also interested in our products or services see our ads. E-commerce measurement records, for example, which orders were placed, how long it took you to purchase the product, what the average order value is, or even how high the shipping costs are. All this data can be collected and stored under a specific ID.

Google Analytics in Consent Mode

Depending on your consent, personal data of you will be processed by Google Analytics in the so-called consent mode (or “Consent Mode”). You can choose whether you agree to Google Analytics cookies or not. By doing so, you also choose which data Google Analytics may process from you. This collected data is mainly used to perform measurements about user behavior on the website, to play out targeted advertising and to provide us with web analytics reports. As a rule, you consent to data processing by Google via a cookie consent tool. If you do not consent to data processing, only aggregated data will be collected and processed. This means that data cannot be assigned to individual users and thus no user profile of you is created. You can also only consent to statistical measurement. No personal data is processed and consequently not used for advertisements or advertising success.

Google Analytics IP anonymization

We have implemented Google Analytics IP address anonymization on this website. This feature was developed by Google to enable this website to comply with applicable data protection regulations and recommendations of local data protection authorities if they prohibit storage of the full IP address. The anonymization or masking of the IP takes place as soon as the IP addresses arrive at the Google Analytics data collection network and before any storage or processing of the data takes place.

For more information on IP anonymization, please visit https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Optimize privacy policy

We use Google Optimize, a website optimization tool, on our website. The service provider is the American company Google Inc. For the European area, the company Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) is responsible for all Google services.

Google also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the legality and security of data processing.

As a basis for data processing at recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Google uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data complies with European data protection standards even if it is transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, Google undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the US. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

The Google Ads Data Processing Terms, which refer to the standard contractual clauses, can be found at https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

You can learn more about the data processed through the use of Google Optimize in the Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Optimize order processing agreement (AVV).

We have concluded an order processing agreement (AVV) with Google in accordance with Article 28 of the General Data Protection Regulation (DSGVO). What an AVV exactly is and especially what must be included in an AVV, you can read in our general section “Order processing contract (AVV)”.

This contract is required by law because Google processes personal data on our behalf. It clarifies that Google may only process data they receive from us according to our instructions and must comply with the GDPR. You can find the link to the order data processing conditions at https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Google Remarketing Privacy Policy

We also use Google Remarketing, an advertising analysis tool, for our website. The service provider is the American company Google Inc. For the European area, the company Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) is responsible for all Google services.

Google also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the legality and security of data processing.

As a basis for data processing at recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Google uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data complies with European data protection standards even if it is transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, Google undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the US. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Google holds a contract on commissioned processing in accordance with Art. 28 DSGVO, which acts as the basis under data protection law for our customer relationship with Google. This refers to the EU standard contractual clauses in terms of content. You can find the order processing conditions here: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/

You can learn more about the data processed through the use of Google Remarketing in the Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Site Kit Privacy Policy

Google Site Kit Privacy Policy Summary

👥 Data subjects: Visitors to the website.

🤝 Purpose: Evaluation of visitor information to optimize the web offer.

📓 Data processed: Access statistics, which include data such as locations of accesses, device data, access duration and time, navigation behavior, click behavior, and IP addresses. More details can be found below and in the Google Analytics privacy policy.

📅 Storage duration: depending on the properties used.

Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests).

Jetpack Privacy Policy

Jetpack Privacy Policy Summary

👥 Data subject: Visitors to the website.

🤝 Purpose: Analysis of visitor information to optimize the web offer.

📓 Processed data: Access statistics containing data such as access locations, device data, access duration and time, navigation behavior, click behavior, and IP addresses.

📅 Storage period: until the data is no longer needed for the services.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests).

What is Jetpack?

We use the WordPress plug-in Jetpack on our website. Jetpack is a software that provides us with web analytics, among other things. Jetpack is operated by the company Automattic (Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA), which uses the technology of the company Quantcast (Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA) for this product. The integrated tracking tool also collects, stores and processes personal data from you. What exactly this data is, why we use Jetpack and how you can prevent this data storage, we show you in this privacy policy.

Jetpack is a plug-in for WordPress websites with many different features and modules. All these tools help us make our website more beautiful, more secure and welcome more visitors here. So through the tool also related posts can be displayed, content can be shared and moreover Jetpack can also improve the loading speed of our website. All the features are hosted and provided by WordPress.

Why do we use Jetpack?

For us, it is crucial that you feel comfortable on our website and find what you are looking for. Only if you are satisfied with our service, we can be successful. And to know how and where we can improve our website, we need information. Through Jetpack, we can see how often and how long you spend on a single web page, for example, or which buttons you like to click. We use this information to improve our site and tailor it to your needs and preferences.

What data does Jetpack store?

Specifically through the built-in tracking tool WordPress.com statistics, personal data from you is also collected, stored and processed. In order for the Jetpack tool to work, Jetpack sets a cookie in your browser when you open a website that has components of the tool built in. The collected data is synchronized with Automattic and stored there.

This is, in addition to IP address (anonymized before storage) and user behavior data, for example, browser type, unique device identifier, preferred language, dates and time of page entry, operating system and mobile network information. Jetpack uses this information to improve its own services and offerings and to gain better insights into the use of its own service. Furthermore, the following data can also be synchronized and stored:

– For Google Ads customers, the email address and the physical address of the account are synchronized

– Successful and failed login attempts. Your IP address and the user agent are also stored for this purpose

– The user IDs, usernames, email addresses, roles and capabilities of registered users. But no passwords are stored

– The user ID of users who make changes on the website

– Twitter username, if it has been configured with Jetpack

For data storage, Jetpack also uses cookies. Below we show you a few selected, example cookies that Jetpack uses:

Name: eucookielaw Value: 1613651061376312082637-6 Purpose: Stores the status of the user’s consent to use cookies.
Expiration date: after 180 days

Name: tk_ai Value: 0 Purpose: This cookie stores a randomly generated anonymous ID. It is only used within the administration area for tracking general analytics.
Expiration date: after session end

Name: tk_tc Value: E3%2BgJ1Pw6iYKk%2Fvj312082637-3 Purpose: This is a so-called referral cookie. This is used to analyze the connection between WooCommerce and a website with Jetpack plugin.
Expiration date: after the end of the session

Note: Jetpack uses many different cookies. Which cookies are used specifically depends on the Jetpack features used, on the one hand, and on your actions on the websites with integrated Jetpack plugin, on the other hand. At https://de.jetpack.com/support/cookies/ you can see a list of possible cookies that Jetpack uses.

How long and where is the data stored?

Automattic stores the collected data until it is no longer used for its own services. Beyond this period, the data is kept only if the company is required to do so for legal reasons. Web server logs such as your IP address, browser type and operating system are deleted after about 30 days. The data is stored on American servers of the company.

How can I delete my data or prevent data storage?

As mentioned above, Jetpack uses cookies to store data. If you do not want Jetpack to collect data from you in the future, you can request an “opt-out” cookie at https://www.quantcast.com/opt-out/. Quantcast will set this cookie and thus no visitor data will be stored from you. This is the case until you delete this cookie again.

Alternatively, you can simply manage, disable or delete cookies yourself in your browser as you see fit. Depending on the browser type, cookie management works slightly differently. Under the section “Cookies” you will find the corresponding links to the respective instructions of the most popular browsers.

Legal basis

The use of Jetpack requires your consent, which we have obtained with our cookie popup. According to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (consent), this consent constitutes the legal basis for the processing of personal data as it may occur when collected by web analytics tools.

In addition to consent, there is a legitimate interest on our part to analyze the behavior of website visitors and thus to improve our offer technically and economically. With the help of Jetpack, we detect website errors, can identify attacks and improve the economic efficiency. The legal basis for this is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests). Nevertheless, we only use Jetpack insofar as you have given your consent.

Jetpack also processes data in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for data transfers to the USA. This may be accompanied by various risks to the lawfulness and security of data processing.

As a basis for data processing with recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular the USA) or a data transfer there, Jetpack uses standard contractual clauses approved by the EU Commission (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). These clauses oblige Jetpack to comply with the EU level of data protection when processing relevant data outside the EU. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the clauses, among others, here: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

If you want to learn more about the privacy policy and the processing of data by Jetpack or Automattic, we recommend the privacy policy at https://automattic.com/privacy/, the cookie policy at https://automattic.com/cookies/ and also the information page https://jetpack.com/support/what-data-does-jetpack-sync/. We hope we could give you a good insight into the data processing by Jetpack.

Pinterest Web Analytics Privacy Policy

We use Pinterest Web Analytics, a web analytics program, on our website. The service provider is the American company Pinterest Inc. The company also has an Irish registered office with the address Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Pinterest also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the lawfulness and security of data processing.

As a basis for data processing with recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Pinterest uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data comply with European data protection standards even if they are transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, Pinterest undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the US. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

For more information about Pinterest’s standard contractual clauses, please visit https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy#section-residents-of-the-eea.

To learn more about the data processed through the use of Pinterest Web Analytics, see the full Privacy Policy at https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Email Marketing Introduction

Email Marketing Summary

👥 Data subjects: newsletter subscribers.

🤝 Purpose: direct advertising by e-mail, notification of system-relevant events.

📓 Data processed: Data entered during registration but at least the e-mail address. More details can be found with the respective e-mail marketing tool used.

📅 Storage period: Duration of the existence of the subscription.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitimate interests).

What is email marketing?

In order to keep you always up to date, we also use the possibility of e-mail marketing. If you have agreed to receive our e-mails or newsletters, your data will also be processed and stored. E-mail marketing is a sub-area of online marketing. It involves sending news or general information about a company, products or services by e-mail to a specific group of people who are interested in them.

If you want to participate in our e-mail marketing (usually via newsletter), you usually just need to register with your e-mail address. To do this, you fill out an online form and submit it. However, it may also happen that we ask you for your title and name, for example, so that we can write to you personally.

In principle, the registration for newsletters works with the help of the so-called “double opt-in procedure”. After you have registered for our newsletter on our website, you will receive an e-mail to confirm your newsletter registration. This ensures that the e-mail address belongs to you and that no one has registered with a third-party e-mail address. We or a notification tool we use logs each individual subscription. This is necessary so that we can also prove the legally correct registration process. As a rule, the time of registration, the time of the registration confirmation and your IP address are stored. In addition, it is also logged when you make changes to your stored data.

Why do we use e-mail marketing?

We naturally want to stay in touch with you and always present you with the most important news about our company. To do this, we use, among other things, e-mail marketing – often just referred to as “newsletters” – as an essential part of our online marketing. If you agree to this or if it is legally permitted, we will send you newsletters, system e-mails or other notifications by e-mail. When we use the term “newsletter” in the following text, we mainly mean regularly sent e-mails. Of course, we do not want to bother you in any way with our newsletters. That’s why we really always try to provide only relevant and interesting content. For example, you will learn more about our company, our services or products. Since we are always improving our offers, our newsletter will also tell you when there is news or when we are offering special, lucrative promotions. If we use a service provider that offers a professional mailing tool for our e-mail marketing, we do so in order to be able to offer you fast and secure newsletters. The purpose of our email marketing is basically to inform you about new offers and also to get closer to our business goals.

What data is processed?

When you become a subscriber to our newsletter via our website, you confirm by email that you are a member of an email list. In addition to IP address and e-mail address, your salutation, name, address and telephone number may also be stored. However, only if you agree to this data storage. The data marked as such are necessary for you to participate in the service offered. Providing this information is voluntary, but failure to provide it will result in you not being able to use the service. In addition, information about your device or your preferred content on our website may be stored. You can find out more about the storage of data when you visit a website in the section “Automatic data storage”. We record your declaration of consent so that we can always prove that this complies with our laws.

Duration of data processing

If you unsubscribe your email address from our email/newsletter distribution list, we may store your address for up to three years based on our legitimate interests so that we can still prove your consent at the time. We may only process this data if we need to defend ourselves against any claims.

However, if you confirm that you have given us your consent to subscribe to the newsletter, you can submit an individual deletion request at any time. If you permanently object to the consent, we reserve the right to store your e-mail address in a blacklist. As long as you have voluntarily subscribed to our newsletter, we will of course also keep your e-mail address.

Right of objection

You have the possibility to cancel your newsletter subscription at any time. To do so, you simply need to revoke your consent to the newsletter subscription. This usually only takes a few seconds or one or two clicks. Most of the time, you will find a link to cancel your newsletter subscription right at the end of each email. If you really can’t find the link in the newsletter, please contact us by mail and we will cancel your newsletter subscription immediately.

Legal basis

The sending of our newsletter is based on your consent (Article 6 (1) a DSGVO). This means that we may only send you a newsletter if you have actively signed up for it beforehand. If applicable, we may also send you advertising messages on the basis of Section 7 (3) of the German Unfair Competition Act (UWG), provided that you have become our customer and have not objected to the use of your e-mail address for direct advertising.

For information on specific email marketing services and how they process personal data, please refer to the following sections, if available.

Messenger & Communication Introduction

Messenger & Communication Privacy Policy Summary

👥 Data subjects: Visitors to the website.

🤝 Purpose: Contact requests and general communication between us and you.

📓 Data Processed: Data such as name, address, email address, telephone number, general content data, IP address if applicable.

You can find more details on this in the respective tools used.

📅 Storage duration: depending on the messenger & communication functions used.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitimate interests), Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO (contractual or pre-contractual obligations).

What are messenger & communication functions?

We offer various options on our website (such as messenger and chat functions, online or contact forms, e-mail, telephone) to communicate with us. In the process, your data will also be processed and stored to the extent necessary to respond to your inquiry and our subsequent actions.

In addition to classic means of communication such as e-mail, contact forms or telephone, we also use chats or messengers. Currently, the most commonly used messenger function is WhatsApp, but there are of course many different providers that offer messenger functions specifically for websites. If content is encrypted end-to-end, this is indicated in the individual privacy texts or in the privacy policy of the respective provider. End-to-end encryption means nothing other than that content of a message itself is not visible to the provider. However, information about your device, location settings and other technical data can still be processed and stored.

Why do we use messenger & communication features?

Communication options with you are of great importance to us. After all, we want to talk to you and answer all possible questions about our service in the best possible way. Well-functioning communication is an important part of our service. With the convenient messenger & communication functions, you can always choose the ones you prefer. In exceptional cases, however, we may not be able to answer certain questions via chat or messenger. This is the case, for example, when it comes to internal contractual matters. In this case, we recommend other means of communication such as e-mail or telephone.

We generally assume that we remain responsible under data protection law, even if we use services of a social media platform. However, the European Court of Justice has ruled that in certain cases the operator of the social media platform may be jointly responsible with us within the meaning of Article 26 of the GDPR. Insofar as this is the case, we point this out separately and work on the basis of an agreement in this regard. The essence of the agreement is reproduced below for the platform concerned.

Please note that when using our built-in elements, data from you may also be processed outside the European Union, as many providers, for example Facebook Messenger or WhatsApp are American companies. This may make it less easy for you to claim or enforce your rights regarding your personal data.

What data is processed?

Exactly what data is stored and processed depends on the respective provider of the messenger & communication functions. Basically, it is data such as name, address, telephone number, e-mail address and content data such as all the information you enter in a contact form. In most cases, information about your device and the IP address are also stored. Data that is collected via a messenger & communication function is also stored on the providers’ servers.

If you want to know exactly what data is stored and processed by the respective providers and how you can object to the data processing, you should carefully read the respective privacy policy of the company.

How long is data stored?

How long data is processed and stored depends primarily on the tools we use. Further below, you will learn more about the data processing of the individual tools. The privacy statements of the providers usually state exactly which data is stored and processed and for how long. In principle, personal data is only processed for as long as is necessary to provide our services. If data is stored in cookies, the storage period varies greatly. The data can be deleted immediately after leaving a website, but it can also remain stored for several years. Therefore, you should look at each individual cookie in detail if you want to know more about the data storage. In most cases, you will also find informative information about the individual cookies in the privacy statements of the individual providers.

Right of objection

You also have the right and the possibility to revoke your consent to the use of cookies or third-party providers at any time. This works either via our cookie management tool or via other opt-out functions. For example, you can also prevent data collection through cookies by managing, disabling or deleting cookies in your browser. For more information, please refer to the consent section.

Since Messenger & Communication features may use cookies, we also recommend that you read our general privacy policy on cookies. To find out exactly what data of yours is stored and processed, you should read through the privacy statements of the respective tools.

Legal basis

If you have consented that data from you can be processed and stored by integrated messenger & communication functions, this consent is considered the legal basis for data processing (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). We process your request and manage your data in the context of contractual or pre-contractual relationships in order to fulfill our pre-contractual and contractual obligations or to respond to requests. The basis for this is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO. In principle, your data will also be stored and processed on the basis of our legitimate interest (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO) in fast and good communication with you or other customers and business partners, if consent has been given.

Facebook Messenger privacy policy

We use the communication tool Facebook Messenger on our website. The service provider is the American company Meta Platforms Inc. The company Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is responsible for the European region.

Facebook also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the legality and security of data processing.

As a basis for data processing with recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Facebook uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data complies with European data protection standards even if it is transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, Facebook undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the US. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebook’s data processing term, which corresponds to the standard contractual clauses, can be found at https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

To learn more about the data processed through the use of Facebook, please see the Privacy Policy at https://www.facebook.com/about/privacy.

Telegram Privacy Policy

We also use the instant messaging service Telegram. The service provider is the international company Telegram Messenger LLP, which operates at a London address (71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom). To learn more about the data processed through the use of Telegram, please see the Privacy Policy at https://telegram.org/privacy.

WhatsApp Privacy Policy

We use the instant messaging service WhatsApp on our website. The service provider is the American company WhatsApp Inc., a subsidiary of Meta Platforms Inc. WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland is responsible for the European region.

WhatsApp also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the legality and security of data processing.

As a basis for data processing with recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, WhatsApp uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data comply with European data protection standards even if they are transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, WhatsApp undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the USA. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

For information on WhatsApp data transfers that comply with the standard contractual clauses, see https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum-20210927

You can learn more about the data processed through the use of WhatsApp in the Privacy Policy at https://www.whatsapp.com/privacy

Social Media Introduction

Social media privacy policy summary

👥 Data subjects: visitors to the website

🤝 Purpose: Presentation and optimization of our service performance, contact with visitors, interested parties, etc., advertising

📓 Processed data: Data such as telephone numbers, email addresses, contact details, user behavior data, information about your device and your IP address.

You can find more details on this with the respective social media tool used.

📅 Storage duration: depending on the social media platforms used.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests).

What is social media?

In addition to our website, we are also active on various social media platforms. This may involve processing user data so that we can target users who are interested in us via the social networks. In addition, elements of a social media platform may also be embedded directly in our website. This is the case, for example, when you click on a so-called social button on our website and are redirected directly to our social media presence. So-called social media or social media are websites and apps through which registered members can produce content, share content openly or in specific groups, and network with other members.

Why do we use social media?

For years, social media platforms have been the place where people communicate and connect online. Our social media presences allow us to promote our products and services to prospective customers. The social media elements embedded on our website help you to be able to switch to our social media content quickly and without complications.

The data that is stored and processed through your use of a social media channel is primarily for the purpose of being able to perform web analyses. The aim of these analyses is to be able to develop more precise and personalized marketing and advertising strategies. Depending on your behavior on a social media platform, appropriate conclusions can be drawn about your interests with the help of the evaluated data and so-called user profiles can be created. This also enables the platforms to present you with tailored advertisements. In most cases, cookies are set in your browser for this purpose, which store data about your usage behavior.

We generally assume that we remain responsible under data protection law, even if we use services of a social media platform. However, the European Court of Justice has ruled that in certain cases the operator of the social media platform may be jointly responsible with us within the meaning of Art. 26 DSGVO. Insofar as this is the case, we point this out separately and work on the basis of an agreement in this regard. The essence of the agreement is then reproduced below for the platform concerned.

Please note that when using the social media platforms or our built-in elements, data from you may also be processed outside the European Union, as many social media channels, for example Facebook or Twitter, are American companies. As a result, you may no longer be able to claim or enforce your rights with regard to your personal data as easily.

What data is processed?

Exactly what data is stored and processed depends on the provider of the social media platform. But usually it is data such as phone numbers, email addresses, data you enter in a contact form, user data such as which buttons you click, who you like or follow, when you visited which pages, information about your device and your IP address. Most of this data is stored in cookies. Especially if you yourself have a profile at the visited social media channel and are logged in, data can be linked to your profile.

All data collected via a social media platform is also stored on the servers of the providers. Thus, only the providers also have access to the data and can give you the appropriate information or make changes.

If you want to know exactly what data is stored and processed by the social media providers and how you can object to the data processing, you should carefully read the respective privacy policy of the company. Also, if you have questions about data storage and data processing or want to assert corresponding rights, we recommend that you contact the provider directly.

Duration of data processing

We will inform you about the duration of data processing below, provided we have further information on this. For example, the social media platform Facebook stores data until it is no longer needed for its own purpose. However, customer data that is matched with our own user data is already deleted within two days. In general, we only process personal data for as long as is absolutely necessary for the provision of our services and products. If it is required by law, for example in the case of accounting, this storage period may be exceeded.

Right of objection

You also have the right and the possibility to revoke your consent to the use of cookies or third-party providers such as embedded social media elements at any time. This works either via our cookie management tool or via other opt-out functions. For example, you can also prevent data collection through cookies by managing, disabling or deleting cookies in your browser.

Since social media tools may use cookies, we also recommend that you read our general privacy policy on cookies. To find out exactly what data is stored and processed by you, you should read the privacy statements of the respective tools.

Legal basis

If you have consented that data from you can be processed and stored by integrated social media elements, this consent is considered the legal basis for data processing (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In principle, if consent is given, your data will also be stored and processed on the basis of our legitimate interest (Art. 6 (1) (f) DSGVO) in fast and good communication with you or other customers and business partners. Nevertheless, we only use the tools insofar as you have given your consent. Most social media platforms also set cookies in your browser to store data. That is why we recommend that you read our privacy text about cookies carefully and view the privacy policy or cookie policy of the respective service provider.

You can find information on specific social media platforms – if available – in the following sections.

Facebook privacy policy

Facebook privacy policy summary

👥 Data subjects: Visitors to the website.

🤝 Purpose: Optimization of our service performance.

📓 Data processed: Data such as customer data, user behavior data, information about your device and your IP address.

You can find more details below in the privacy policy.

📅 Storage period: until the data is no longer useful for Facebook’s purposes.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests).

What are Facebook tools?

We use selected tools from Facebook on our website. Facebook is a social media network of the company Meta Platforms Inc. or, for the European region, of the company Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. With the help of these tools, we can offer you and people who are interested in our products and services the best possible offer.

If data is collected from you and forwarded via our embedded Facebook elements or via our Facebook page (Fanpage), both we and Facebook Ireland Ltd. are responsible for this. Facebook is solely responsible for the further processing of this data. Our joint obligations have also been set out in a publicly available agreement at https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. This states, for example, that we must clearly inform you about the use of Facebook tools on our site. Furthermore, we are also responsible for ensuring that the tools are securely integrated into our website in accordance with data protection law. Facebook, on the other hand, is responsible for the data security of Facebook products, for example. If you have any questions about data collection and data processing by Facebook, you can contact the company directly. If you direct the question to us, we are obliged to forward it to Facebook.

Below we provide an overview of the various Facebook tools, what data is sent to Facebook and how you can delete this data.

Among many other products, Facebook also offers the so-called “Facebook Business Tools”. This is the official name of Facebook. However, since the term is hardly known, we have decided to simply call them Facebook Tools. Among them are:

– Facebook Pixel

– Social plug-ins (such as the “Like” or “Share” button).

– Facebook Login

– account kit

– APIs (programming interface)

– SDKs (collection of programming tools)

– Platform integrations

– plugins

– Codes

– specifications

– documentations

– Technologies and services

Through these tools, Facebook extends services and has the ability to obtain information about user activity outside of Facebook.

Why do we use Facebook tools on our website?

We want to show our services and products only to people who are really interested in them. With the help of advertisements (Facebook Ads), we can reach exactly these people. However, in order to show users suitable ads, Facebook needs information about people’s wants and needs. Thus, information about user behavior (and contact data) on our website is made available to the company. As a result, Facebook collects better user data and can show interested people the appropriate advertising about our products or services. The tools thus enable customized advertising campaigns on Facebook.

Data about your behavior on our website is called “event data” by Facebook. This is also used for measurement and analysis services. Facebook can thus create “campaign reports” on our behalf about the impact of our advertising campaigns. Furthermore, analytics give us better insight into how you use our services, website or products. As a result, we use some of these tools to optimize your user experience on our website. For example, social plug-ins allow you to share content on our site directly on Facebook.

What data is stored by Facebook tools?

By using individual Facebook tools, personal data (customer data) may be sent to Facebook. Depending on the tools used, customer data such as name, address, phone number and IP address may be sent.

Facebook uses this information to match the data with the data it itself has from you (if you are a Facebook member). Before customer data is sent to Facebook, a process called “hashing” takes place. This means that a data record of any size is transformed into a character string. This also serves to encrypt data.

In addition to contact data, “event data” is also transmitted. Event data” refers to the information that we receive about you on our website. For example, which subpages you visit or which products you buy from us. Facebook does not share the information it receives with third parties (such as advertisers) unless it has explicit permission or is legally required to do so. “Event data” may also be associated with contact information. This allows Facebook to offer better personalized advertising. After the matching process already mentioned, Facebook deletes the contact data again.

In order to be able to deliver ads in an optimized way, Facebook only uses event data if it has been combined with other data (collected by Facebook in other ways). Facebook also uses this event data for security, protection, development, and research purposes. Much of this data is transferred to Facebook via cookies. Cookies are small text files used to store data or information in browsers. Depending on the tools you use and whether you are a Facebook member, different numbers of cookies are created in your browser. We go into more detail about individual Facebook cookies in the descriptions of each Facebook tool. General information about the use of Facebook cookies can also be found at https://www.facebook.com/policies/cookies.

How long and where is the data stored?

Basically, Facebook stores data until it is no longer needed for its own services and Facebook products. Facebook has servers all over the world where its data is stored. However, customer data is deleted within 48 hours after it has been matched with its own user data.

How can I delete my data or prevent data storage?

In accordance with the Basic Data Protection Regulation, you have the right to information, correction, transferability and deletion of your data.

A complete deletion of the data only occurs if you delete your Facebook account completely. And this is how deleting your Facebook account works:

1) On the right side of Facebook, click Settings.

2) Then click on “Your Facebook information” in the left column.

3) Now click “Deactivation and deletion”.

4) Now select “Delete account” and then click “Continue and delete account”.

5) Now enter your password, click “Continue” and then click “Delete account”.

The storage of data that Facebook receives via our site is done, among other things, via cookies (e.g. for social plugins). In your browser, you can disable, delete or manage individual or all cookies. Depending on which browser you use, this works in different ways. Under the section “Cookies” you will find the corresponding links to the respective instructions of the most popular browsers.

If you generally do not want cookies, you can set up your browser so that it always informs you when a cookie is to be set. In this way, you can decide for each individual cookie whether you allow it or not.

Legal basis

If you have consented that data from you can be processed and stored by integrated Facebook tools, this consent is considered the legal basis for data processing (Art. 6 (1) lit. a DSGVO). In principle, your data will also be stored and processed on the basis of our legitimate interest (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO) in fast and good communication with you or other customers and business partners. Nevertheless, we only use the tools insofar as you have given your consent. Most social media platforms also set cookies in your browser to store data. That is why we recommend that you read our privacy text about cookies carefully and view Facebook’s privacy policy or cookie policy.

Facebook also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the legality and security of data processing.

As a basis for data processing with recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Facebook uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data complies with European data protection standards even if it is transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, Facebook undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the US. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebook’s data processing terms and conditions, which correspond to the standard contractual clauses, can be found at https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

We hope we have brought you closer to the most important information about the use and data processing by Facebook tools. If you want to learn more about how Facebook uses your data, we recommend that you read the data policy at https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Facebook Login Privacy Policy

We have integrated the convenient Facebook Login on our site. This allows you to easily log in to our site using your Facebook account without having to create another user account. If you decide to make your registration via the Facebook Login, you will be redirected to the social media network Facebook. There, the registration takes place via your Facebook user data. Through this login process, data about you or your user behavior is stored and transmitted to Facebook.

To store the data, Facebook uses various cookies. Below we show you the most important cookies that are set in your browser or already exist when you log in to our site via the Facebook login:

Name: fr Value: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j Purpose: This cookie is used to make the social plugin on our website work in the best possible way.
Expiration date: after 3 months

Name: datr Value: 4Jh7XUA2312082637SEmPsSfzCOO4JFFl Purpose: Facebook sets the “datr” cookie when a web browser accesses facebook.com, and the cookie helps identify login activity and protect users.
Expiration date: after 2 years

Name: _js_datr Value: deleted Purpose: This session cookie sets Facebook for tracking purposes, even if you don’t have a Facebook account or are logged out.
Expiration date: after session end

Note: The cookies listed are only a small selection of the cookies available to Facebook. Other cookies include _ fbp, sb or wd. A complete enumeration is not possible, as Facebook has a large number of cookies and uses them variably.

On the one hand, the Facebook login offers you a quick and easy registration process, and on the other hand, it gives us the opportunity to share data with Facebook. This allows us to better tailor our offer and promotions to your interests and needs. Data that we receive from Facebook in this way is public data such as

– Your Facebook name

– your profile picture

– a stored e-mail address

– friend lists

– button information (e.g. “Like” button)

– birthday date

– language

– Place of residence

In return, we provide Facebook with information about your activities on our website. This includes information about the device you are using, which of our sub-pages you visit or which products you have purchased from us.

By using Facebook Login, you consent to the data processing. You can revoke this agreement at any time. If you want to learn more information about data processing by Facebook, we recommend the Facebook privacy policy at https://www.facebook.com/policy.php?tid=312082637.

Provided you are logged in to Facebook, you can change your settings for advertisements yourself at https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen.

Facebook Social Plug-ins Privacy Policy

So-called social plug-ins of the company Meta Platforms Inc. are installed on our website. You can recognize these buttons by the classic Facebook logo, such as the “Like” button (the hand with raised thumb) or by a clear “Facebook Plug-in” label. A social plug-in is a small part of Facebook that is integrated into our site. Each plug-in has its own function. The most commonly used functions are the well-known “Like” and “Share” buttons.

The following social plug-ins are offered by Facebook:

– “Save” button

– “Like” button, share, send and quote.

– Page plug-in

– Comments plug-in

– Messenger plug-in

– Embedded posts and video player

– Groups plug-in

Visit https://developers.facebook.com/docs/plugins for more information on how each plug-in is used. We use the social plug-ins on the one hand to provide you with a better user experience on our site, and on the other hand because Facebook can optimize our advertisements through them.

If you have a Facebook account or have visited https://www.facebook.com/ before, Facebook has already set at least one cookie in your browser. In this case, your browser sends information to Facebook via this cookie as soon as you visit our site or interact with social plug-ins (e.g. the “Like” button).

The information received is deleted again or anonymized within 90 days. According to Facebook, this data includes your IP address, which website you visited, the date, the time and other information concerning your browser.

To prevent Facebook from collecting a lot of data during your visit to our website and connecting it with Facebook data, you must log out of Facebook during your website visit (log out).

If you are not logged into Facebook or do not have a Facebook account, your browser will send less information to Facebook because you have fewer Facebook cookies. Nevertheless, data such as your IP address or which website you visit may be transmitted to Facebook. We would still like to explicitly point out that we do not know exactly about the exact content of the data. However, we try to inform you as best as possible about the data processing according to our current state of knowledge. You can also read how Facebook uses the data in the company’s data policy at https://www.facebook.com/about/privacy/update.

The following cookies are set in your browser as a minimum when you visit a website with social plug-ins from Facebook:

Name: dpr Value: not specified Purpose: This cookie is used to make the social plug-ins on our website work.
Expiration date: after end of session

Name: fr Value: 0jieyh4312082637c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j Purpose: The cookie is also necessary for the plug-ins to work properly.
Expiration date:: after 3 months

Note: These cookies were set after a test, even if you are not a Facebook member.

Provided you are logged in to Facebook, you can change your ad settings yourself at https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/. If you are not a Facebook user, you can basically manage your usage-based online advertising at https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/?tid=312082637. There you have the option to deactivate or activate providers.

If you want to learn more about Facebook’s data protection, we recommend that you read the company’s own data policies at https://www.facebook.com/policy.php?tip=312082637.

Instagram Privacy Policy

Instagram privacy policy summary

👥 Data subject: visitors to the website

🤝 Purpose: Optimization of our service performance.

📓 Data processed: Data such as user behavior data, information about your device and your IP address.

More details can be found below in the privacy policy.

📅 Storage period: until Instagram no longer needs the data for their purposes.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests).

What is Instagram?

We have incorporated functions from Instagram on our website. Instagram is a social media platform of the company Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram has been a subsidiary of Meta Platforms Inc. since 2012 and is one of Facebook’s products. Embedding Instagram content on our website is called embedding. This allows us to show you content such as buttons, photos or videos from Instagram directly on our website. When you call up web pages on our website that have an Instagram function integrated, data is transmitted to Instagram, stored and processed. Instagram uses the same systems and technologies as Facebook. Your data is thus processed across all Facebook companies.

In the following, we want to give you a more detailed insight into why Instagram collects data, what data it is and how you can largely control the data processing. Since Instagram is part of Meta Platforms Inc., we obtain our information from Instagram’s policies on the one hand, but also from Meta’s privacy policy itself on the other.

Instagram is one of the most popular social media networks in the world. Instagram combines the advantages of a blog with the advantages of audiovisual platforms such as YouTube or Vimeo. You can upload photos and short videos on “Insta” (as many of the users casually call the platform), edit them with various filters and also distribute them on other social networks. And if you don’t want to be active yourself, you can just follow other interesting users.

Why do we use Instagram on our website?

Instagram is the social media platform that has really gone through the roof in recent years. And of course, we have also responded to this boom. We want you to feel as comfortable as possible on our website. That’s why a varied preparation of our content is a matter of course for us. Through the embedded Instagram features, we can enrich our content with helpful, funny or exciting content from the Instagram world. Since Instagram is a subsidiary of Facebook, the data collected can also serve us for personalized advertising on Facebook. This way, only people who are really interested in our products or services receive our ads.

Instagram also uses the collected data for measurement and analysis purposes. We get aggregate statistics and thus more insight about your preferences and interests. It is important to note that these reports do not identify you personally.

What data is stored by Instagram?

When you come across one of our pages that have Instagram features (such as Instagram images or plug-ins) built in, your browser automatically connects to Instagram’s servers. In the process, data is sent to Instagram, stored and processed. And this is regardless of whether you have an Instagram account or not. This includes information about our website, about your computer, about purchases made, about advertisements you see and how you use our offer. Furthermore, the date and time of your interaction with Instagram is also stored. If you have an Instagram account or are logged in, Instagram stores significantly more data about you.

Facebook distinguishes between customer data and event data. We assume that this is exactly the same for Instagram. Customer data are, for example, name, address, phone number and IP address. This customer data is only transmitted to Instagram after it has been hashed. Hashing means that a data record is transformed into a character string. This makes it possible to encrypt the contact data. In addition, the “event data” mentioned above is also transmitted. By “event data” Facebook – and consequently Instagram – understands data about your user behavior. It may also happen that contact data is combined with event data. The collected contact data is matched with the data that Instagram already has from you.

Via small text files (cookies), which are usually set in your browser, the collected data is transmitted to Facebook. Depending on the Instagram functions used and whether you yourself have an Instagram account, different amounts of data are stored.

We assume that Instagram’s data processing works the same as Facebook’s. This means that if you have an Instagram account or have visited www.instagram.com, Instagram has at least set a cookie. If this is the case, your browser sends info to Instagram via the cookie as soon as you come into contact with an Instagram function. After 90 days at the latest (after matching), this data is deleted again or anonymized. Although we have intensively studied Instagram’s data processing, we cannot say exactly what data Instagram collects and stores.

In the following, we show you cookies that are set in your browser at least when you click on an Instagram function (such as button or an Insta image). In our test, we assume that you do not have an Instagram account. Of course, if you are logged into Instagram, significantly more cookies are set in your browser.

These cookies were used in our test:

Name: csrftoken Value: “” Purpose: This cookie is most likely set for security reasons, to prevent falsification of requests. However, we could not find out more precisely.
Expiration date: after one year

Name: mid Value: “” Intended use: Instagram sets this cookie to optimize its own services and offers on and off Instagram. The cookie sets a unique user ID.
Expiration date: after the end of the session

Name: fbsr_312082637124024 Value: not specified Purpose: This cookie stores the log-in request for users of the Instagram app.
Expiration date: after the end of the session

Name: rur Value: ATN Purpose: This is an Instagram cookie that ensures functionality on Instagram.
Expiration date: after the end of the session.

Name: urlgen Value:”{“194.96.75.33″: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe312082637” Purpose: This cookie is used for Instagram’s marketing purposes.
Expiration date: after the end of the session

Note: We cannot claim completeness here. Which cookies are set in the individual case depends on the embedded functions and your use of Instagram.

How long and where is the data stored?

Instagram shares the information received between Facebook companies with external partners and with people you connect with around the world. The data processing is done in compliance with its own data policy. Your data is distributed on Facebook servers around the world, partly for security reasons. Most of these servers are located in the USA.

How can I delete my data or prevent data storage?

Thanks to the Basic Data Protection Regulation, you have the right to information, portability, correction and deletion of your data. You can manage your data in the Instagram settings. If you want to completely delete your data on Instagram, you must permanently delete your Instagram account.

And this is how deleting Instagram account works:

First, open the Instagram app. On your profile page, go down and click on “Help section”. Now you will get to the company’s website. On the webpage, click “Manage account” and then click “Delete your account”.

If you delete your account entirely, Instagram will delete posts such as your photos and status updates. Information that other people have shared about you does not belong to your account and consequently will not be deleted.

As mentioned above, Instagram stores your data primarily via cookies. You can manage, disable or delete these cookies in your browser. Depending on your browser, the management always works a bit differently. Under the section “Cookies” you will find the corresponding links to the respective instructions of the most popular browsers.

You can also basically set up your browser so that you are always informed when a cookie is to be set. Then you can always decide individually whether you want to allow the cookie or not.

Legal basis

If you have consented that data from you can be processed and stored by integrated social media elements, this consent is considered the legal basis for data processing (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In principle, your data will also be stored and processed on the basis of our legitimate interest (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO) in fast and good communication with you or other customers and business partners. Nevertheless, we only use the integrated social media elements insofar as you have given your consent. Most social media platforms also set cookies in your browser to store data. That is why we recommend that you read our privacy text about cookies carefully and view the privacy policy or cookie policy of the respective service provider.

Instagram and Facebook, respectively, also process data in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks for the legality and security of data processing.

As a basis for data processing at recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Facebook uses standard contractual clauses approved by the EU Commission (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). These clauses oblige Facebook to comply with the EU level of data protection when processing relevant data outside the EU as well. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision as well as the clauses here, among other places: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

We have tried to bring you closer to the most important information about data processing by Instagram. You can take a closer look at Instagram’s data policies at https://help.instagram.com/519522125107875.

Online Marketing Introduction

Online marketing privacy policy summary

👥 Data subjects: Visitors to the website.

🤝 Purpose: Evaluation of visitor information to optimize the web offer.

📓 Data processed: Access statistics containing data such as access locations, device data, access duration and time, navigation behavior, click behavior, and IP addresses. Personal data such as name or email address may also be processed. More details on this can be found with the respective online marketing tool used.

📅 Storage duration: depending on the online marketing tools used.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Legitimate Interests).

What is online marketing?

Online marketing refers to all measures that are carried out online in order to achieve marketing goals such as increasing brand awareness or closing a deal. Furthermore, our online marketing measures aim to draw people’s attention to our website. In order to be able to show our offering to many interested people, we therefore engage in online marketing. This usually involves online advertising, content marketing or search engine optimization. To enable us to use online marketing efficiently and in a targeted manner, personal data is also stored and processed. On the one hand, the data helps us to show our content only to those people who are really interested in it, and on the other hand, we can measure the advertising success of our online marketing measures.

Why do we use online marketing tools?

We want to show our website to everyone who is interested in what we have to offer. We are aware that this is not possible without consciously set measures. That is why we do online marketing. There are various tools that make it easier for us to work on our online marketing measures and, in addition, always provide suggestions for improvement via data. This allows us to target our campaigns more precisely to our target group. So the purpose of these online marketing tools we use is ultimately to optimize our offering.

What data is processed?

In order for our online marketing to work and the success of the measures to be measured, user profiles are created and data is stored in cookies (these are small text files), for example. With the help of this data, we can not only place advertisements in the classical sense, but also directly on our website, display our content in the way you prefer. For this purpose, there are various third-party tools that offer these functions and accordingly also collect and store data from you. In the named cookies are stored, for example, which web pages you have visited on our website, how long you have looked at these pages, which links or buttons you click or from which website you have come to us. In addition, technical information may also be stored. For example, your IP address, which browser you use, from which device you visit our website or the time when you accessed our website and when you left it again. If you have consented that we may also determine your location, we may also store and process this.

Your IP address is stored in pseudonymized form (i.e., shortened). Unique data that directly identifies you as a person, such as name, address or e-mail address, is also only stored in pseudonymized form as part of the advertising and online marketing processes. We can therefore not identify you as a person, but we have only the pseudonymized stored information in the user profiles.

Under certain circumstances, the cookies can also be deployed on other websites that work with the same advertising tools, analyzed and used for advertising purposes. The data may then also be stored on the servers of the advertising tools providers.

In exceptional cases, unique data (name, e-mail address, etc.) may also be stored in the user profiles. This storage occurs, for example, if you are a member of a social media channel that we use for our online marketing measures and the network links previously received data with the user profile.

With all the advertising tools we use that store data from you on their servers, we only ever receive aggregated information and never data that makes you recognizable as an individual. The data only shows how well set advertising measures worked. For example, we see which measures have persuaded you or other users to come to our website and purchase a service or product there. Based on the analyses, we can improve our advertising offer in the future and adapt it even more precisely to the needs and wishes of interested persons.

Duration of data processing

We will inform you about the duration of data processing below, provided we have further information on this. In general, we process personal data only as long as it is absolutely necessary for the provision of our services and products. Data that is stored in cookies is stored for different lengths of time. Some cookies are deleted as soon as you leave the website, others may be stored in your browser for several years. In the respective privacy statements of the individual providers, you will usually receive detailed information about the individual cookies used by the provider.

Right of objection

You also have the right and the possibility to revoke your consent to the use of cookies or third-party providers at any time. This works either via our cookie management tool or via other opt-out functions. For example, you can also prevent data collection through cookies by managing, disabling or deleting cookies in your browser. The lawfulness of the processing until the revocation remains unaffected.

Since online marketing tools may generally use cookies, we also recommend that you read our general privacy policy on cookies. To find out exactly which of your data is stored and processed, you should read the privacy statements of the respective tools.

Legal basis

If you have consented to third-party providers being used, the legal basis for the corresponding data processing is this consent. According to Art. 6 (1) lit. a DSGVO (consent), this consent constitutes the legal basis for the processing of personal data as it may occur when collected by online marketing tools.

On our part, there is also a legitimate interest in measuring online marketing measures in anonymized form in order to optimize our offer and our measures with the help of the data obtained. The corresponding legal basis for this is Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests). Nevertheless, we only use the tools if you have given your consent.

Information on specific online marketing tools – if available – can be found in the following sections.

Facebook Custom Audiences privacy policy

We use Facebook Custom Audiences, a server-side event tracking tool, on our website. The service provider is the American company Meta Platforms Inc. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is responsible for the European region.

Facebook also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be associated with various risks to the legality and security of data processing.

As a basis for data processing with recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. in particular in the USA) or a data transfer there, Facebook uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data complies with European data protection standards even if it is transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, Facebook undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the US. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Facebook’s data processing terms and conditions, which correspond to the standard contractual clauses, can be found at https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

You can learn more about the data processed through the use of Facebook Custom Audiences in the Privacy Policy at https://www.facebook.com/about/privacy. 

Security & Anti-Spam

Security & Anti-Spam Privacy Policy Summary

👥 Data subjects: visitors to the website

🤝 Purpose: Cybersecurity

📓 Data Processed: Data such as your IP address, name or technical data such as browser version.

More details can be found below and in the individual privacy texts.

📅 Storage period: most of the data is stored until it is no longer needed for the fulfillment of the service.

⚖️ Legal basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Consent), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests).

What is security & anti-spam software?

With so-called security & anti-spam software, you and we can protect ourselves from various spam or phishing emails and possible other cyberattacks. Spam means advertising mails from a mass mailing, which you did not ask for yourself. Such mails are also called data garbage and can also cause costs. Phishing mails, on the other hand, are messages that aim to build trust via fake news or websites in order to obtain personal data. Anti-spam software usually protects against unwanted spam messages or malicious mails that could introduce viruses into our system, for example. We also use general firewall and security systems that protect our computers from unwanted network attacks.

Why do we use security & anti-spam software?

We place special emphasis on security on our website. After all, it is not only about our security, but also about yours. Unfortunately, cyber threats have become part of everyday life in the world of IT and the Internet. Hackers often try to steal personal data from an IT system with the help of a cyberattack. And that is why a good defense system is absolutely necessary. A security system monitors all incoming and outgoing connections to our network or computer. In order to achieve even greater security against cyber attacks, we also use other external security services in addition to the standardized security systems on our computer. Unauthorized data traffic is thus better prevented and we protect ourselves from cybercrime.

What data is processed by security & anti-spam software?

Exactly what data is collected and stored depends, of course, on the service in question. However, we always strive to use only programs that collect data very sparingly or store only data that is necessary for the fulfillment of the service offered. Basically, the service may store data such as name, address, IP address, e-mail address and technical data such as browser type or browser version. Also, any performance and log data may be collected in order to detect possible incoming threats in a timely manner. This data is processed within the scope of the services and in compliance with applicable laws. This also includes the DSGVO in the case of US providers (via the standard contractual clauses). These security services also work in some cases with third-party providers who may store and/or process data under instruction and in accordance with the privacy policy and other security measures. The data storage is mostly done via cookies.

Duration of data processing

We will inform you about the duration of data processing below, if we have further information about it. For example, security programs store data until you or we revoke the data storage. In general, personal data is only stored as long as it is absolutely necessary for the provision of services. In many cases, unfortunately, we lack precise information from the providers about the length of storage.

Right of objection

You also have the right and the possibility to revoke your consent to the use of cookies or third-party security software providers at any time. This works either via our cookie management tool or via other opt-out functions. For example, you can also prevent data collection through cookies by managing, disabling or deleting cookies in your browser.

Since such security services may also use cookies, we recommend that you read our general privacy policy on cookies. To find out exactly which of your data is stored and processed, you should read the privacy statements of the respective tools.

Legal basis

We use security services mainly on the basis of our legitimate interests (Art. 6(1)(f) DSGVO) in a good security system against various cyberattacks.

Certain processing, in particular the use of cookies as well as the use of security functions require your consent. If you have consented that data from you can be processed and stored by integrated security services, this consent is considered the legal basis of the data processing (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Most of the services we use set cookies in your browser to store data. That is why we recommend that you read our privacy text about cookies carefully and view the privacy policy or cookie policy of the respective service provider.

You can find information about special tools – if available – in the following sections.

Akismet Privacy Policy

We use Akismet, an anti-spam solution for WordPress, for our website. The service provider is the American company Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Akismet also processes data from you in the USA, among other places. We would like to point out that according to the opinion of the European Court of Justice, there is currently no adequate level of protection for the transfer of data to the USA. This may be accompanied by various risks to the legality and security of data processing.

As a basis for data processing with recipients located in third countries (outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, i.e. especially in the USA) or a data transfer there, Akismet or WordPress uses so-called standard contractual clauses (= Art. 46. para. 2 and 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) are templates provided by the EU Commission and are intended to ensure that your data complies with European data protection standards even if it is transferred to third countries (such as the USA) and stored there. Through these clauses, WordPress undertakes to comply with the European level of data protection when processing your relevant data, even if the data is stored, processed and managed in the USA. These clauses are based on an implementing decision of the EU Commission. You can find the decision and the corresponding standard contractual clauses here, among other places: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

The Data Processing Agreements, which correspond to the standard contractual clauses, can be found at https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

You can learn more about the data processed by using Akismet or WordPress in the privacy policy at https://automattic.com/de/privacy/.

All texts are protected by copyright.

Source: Created with the privacy generator of AdSimple